Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2018 m. spalio 22 d.

Prisijungimas

Prenumerata

 
 
Naujienos
Kviečiame teikti pasiūlymus dėl verslui svarbios infrastruktūros atnaujinimo

   Informuojame, kad LR Vidaus reikalų ministerija atsiuntė kvietimą savivaldybėms pateikti informaciją apie veiksmus, siūlomus įtraukti į atitinkamo regiono integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų planą, pagal ES lėšomis numatomą finansuoti priemonę  Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ (toliau – priemonė), pagal kurią projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu. Pagal priemonę bus finansuojami projektai, kurie prisidės prie palankių sąlygų sudarymo verslo plėtrai ir (ar) kūrimui. Priemonėje pareiškėju galės būti Raseinių rajono savivaldybės administracija ir projektas turės būti įgyvendinamas Raseinių mieste, kuris Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1V-429 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų“ išskirtas tiksline teritorija.

 

            Priemone bus finansuojami projektai, kurie prisidės prie palankių sąlygų sudarymo verslo plėtrai ir (ar) kūrimui, t. y. bus remiamos šios veiklos:

  • apleistos teritorijos konversija ir (ar) pritaikymas verslui:

  • apleisto statinio konversija ir (ar) pritaikymas verslui.

     

   Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, t. y. projekto paraiškoje pagrindžiama, kad projektas tenkina bent vieną iš kriterijų:

  • vykdomas apleistų teritorijų ir (arba) statinių regeneravimas (sutvarkymas); arba

  • vykdomas žaliųjų miesto teritorijų (želdynų, kitų gamtinių ekosistemų ar jų jungčių) atkūrimas ir (arba) plėtra;

  • projekto investicijos nukreiptos į veiklas, kurias įgyvendinus sumažės CO2 dujų išmetimai, t. y. projektu tvarkoma viešoji infrastruktūra nedidins tikslinės teritorijos transporto maršrutų ilgio, bus užtikrinami racionalūs transporto ryšiai tarp gyvenamųjų rajonų ir darbo vietų; numatytos veiklos, skatinančios alternatyvių transporto priemonių panaudojimą, pavyzdžiui, pėsčiųjų ir dviračių takų tinklo plėtra.

     

   Projekto vykdytojui bus numatytas įpareigojimas surasti investuotoją, kuris per 2 metus nuo projekto finansavimo pabaigos turės investuoti ne mažiau kaip paraiškoje nurodyto dydžio investicijas ir sukurti naujas darbo vietas (kiekvienam 50 000 Eur projekto investicijų turi būti sukuriama ne mažiau kaip 1 nauja darbo vieta) projektu tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje.  Preliminariai visai priemonei šiuo metu yra numatyta apie 1,088 mln. Eur. Finansavimo intensyvumas iki 92,5 proc.

 

   Atsižvelgdami į tai, prašome, susidomėjusius, turinčius idėjų ir potencialius investuotojus iki 2018 m. birželio 14 d. kreiptis į Raseinių rajono savivaldybę su pasiūlymais dėl galimų vykdyti veiklų el. paštu indre.antanaitiene@raseiniai.lt arba savivaldybe@raseiniai.lt.


 

Kriterijai, kuriais remiantis LR Vidaus reikalų ministerijoje bus atrenkami veiksmai:

Nr.

Kriterijai

Kriterijų vertinimo paaiškinimai

1.

Veiksmas atitinka Veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 7.1.1 konkretų uždavinį „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“ ir siekiamą rezultatą

Nurodoma, kaip konkrečiai planuojamos įgyvendinti projekto veiklos sudarys sąlygas investicijų pritraukimui ir naujų darbo vietų sukūrimui projekto teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje (-iose) teritorijoje (-ose).

Projektu tvarkoma teritorija – projektu tvarkomas sklypas arba sklypų grupė (teritorija), esanti tikslinėje teritorijoje.

Su projektu susijusi teritorija – suformuotas sklypas, kuris pagal jo naudojimo būdą yra pramonės ir sandėliavimo ar komercinės paskirties objektų teritorija, kuris valdomas savivaldybės ar partnerio nuosavybės ar patikėjimo teise ir kuris turi bendrą ribą su teritorija, kuri apibrėžta projekto veikloms įgyvendinti parengtame techniniame projekte.

Atkreipiamas dėmesys, kad veiksmo vykdytojas ar partneris žemės sklypą ir (ar) statinį turi valdyti nuosavybės teise arba patikėjimo teise.

2.

Veiksmas vykdomas tikslinėje teritorijoje.

Projektas turi būti įgyvendinamas tikslinėje teritorijoje. Tikslinė teritorija – pereinamojo laikotarpio tikslinė teritorija (2007–2013 m. programavimo laikotarpiu išskirta probleminė teritorija (miestas) arba regioninis ekonomikos augimo centras, t. y. Alytaus , Marijampolės, Tauragės, Telšių, Mažeikių, Utenos, Visagino, Druskininkų, Lazdijų, Jonavos, Skuodo, Pasvalio, Rokiškio, Akmenės, Joniškio, Kelmės, Jurbarko, Ignalinos, Šalčininkų ir Švenčionių miestų teritorijos) ir tikslinė teritorija, išskirta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1V-429 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų“.

3.

Veiksmu planuojamos įgyvendinti veiklos atitinka nurodytas PIP 907 priemonės veiklas.

907 priemonės remiamos veiklos:

1. apleistos teritorijos konversija ir (ar) pritaikymas verslui (netaikoma projektams, įgyvendinamiems regioniniuose ekonomikos augimo centruose – Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Mažeikių, Utenos ir Visagino miestuose);

2. apleistos teritorijos konversija ir (ar) pritaikymas vidutiniškai aukštų technologijų verslui;

3. apleisto statinio konversija ir (ar) pritaikymas verslui (netaikoma projektams, įgyvendinamiems regioniniuose ekonomikos augimo centruose – Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Mažeikių, Utenos ir Visagino miestuose);

4. apleisto statinio konversija ir (ar) pritaikymas vidutiniškai aukštų technologijų verslui.

Konversija – viešosios infrastruktūros (pareiškėjo, savivaldybės ar partnerio valdomų nuosavybės ar patikėjimo teise) pertvarkymas naujai funkcijai ir (ar) paskirčiai ir (ar) anksčiau buvusios, dabar aktualios paskirties ir (ar) funkcijų atkūrimas ją modernizuojant ir (ar) išplečiant.

Vidutiniškai aukštų technologijų veikla – veikla, patenkanti į šiuos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, kodus: chemikalų ir chemijos produktų gamyba (20); elektros įrangos gamyba (27); niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba (28); variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba (29); kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba (30), išskyrus įvairių tipų laivų statybą (30.1), orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamybą (30.3); medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba (32.5).

4.

Veiksmu siekiama produkto (-ų) ir rezultato rodiklio (-ių).

Projektu turi būti siekiama šių stebėsenos rodiklių:

1. produkto stebėsenos rodiklio „Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse“ (rodiklio kodas P.B. 238) ir (arba)

2. produkto stebėsenos rodiklio „Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse“ (rodiklio kodas P.B. 239) ir

3. rezultato stebėsenos rodiklio „Vietos vienetų investicijos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje“ (rodiklio kodas R. N. 921) ir

4. rezultato stebėsenos rodiklio „Naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje“ (rodiklio kodas R. N. 922).

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 7.1.1 uždavinio „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“ stebėsenos rodiklių (P.B. 238, P.B. 239) skaičiavimo metodika aprašyta 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499.

 

Nacionalinių stebėsenos rodiklių (R. N. 921, R. N. 922) skaičiavimo metodika aprašyta PIP.

 

   Veiksmai, atitinkantys kriterijus, bus vertinami Integruotų teritorijų vystymo programų veiksmų atrankos tvarkos aprašo, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 1V-342, 4 priede nustatyta tvarka ir bus sudaromas veiksmų, siūlomų įtraukti į integruotas teritorijų vystymo programas, sąrašas, kuriame veiksmai bus išdėstyti prioritetine eile. Prioritetinė eilė bus nustatoma atsižvelgiant į:

1. veiksmų siekiamas nacionalinių rezultato rodiklių (R. N. 921, R. N. 922) reikšmes;

2. Lietuvos statistikos departamento oficialiosios statistikos portalo duomenų bazėje vėliausią prieinamą informaciją apie materialines investicijas vienam gyventojui savivaldybėje, kurioje yra tikslinė teritorija, dirbančių asmenų skaičių įmonėse savivaldybėje, kurioje yra išskirta tikslinė teritorija, ir darbingo amžiaus gyventojų skaičių savivaldybėje, kurioje yra išskirta tikslinė teritorija.

 

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui
 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.