Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2018 m. liepos 19 d.

Prisijungimas

Statistika
Nuo: 2003-12-01
Iš viso: 8599609
Šiandien: 1496
Dabar: 77
Prenumerata

 
 
Konkursai
Skelbimas valstybės tarnautojo pareigoms užimti

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

(Skelbimas išspausdintas 2018-03-07 Valstybės tarnybos departamento tinklalapyje, rubrikoje „Konkursai į valstybės tarnybą“ skelbimo numeris: 37709

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Raseinių rajono savivaldybės administracija.

Pareigybė: Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas).

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymu

Nr. A2-447 P

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Raseinių rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas) (toliau – Koordinatorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Koordinatoriaus pareigybės paskirtis – koordinuoti Raseinių rajono savivaldybėje (toliau - Savivaldybė) teikiamas švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų (toliau – Vaikas) ir jų tėvams ar globėjams/rūpintojams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Koordinatoriaus specialioji veiklos sritis – Vaikams ir jų tėvams ar globėjams/rūpintojams teikiamų švietimo pagalbos bei socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų koordinavimas (toliau – Koordinuotai teikiamos paslaugos).

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį ir būti baigusiam magistro studijas vienoje iš socialinių mokslų studijų sričių: sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų kryptyse ar švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupėje arba biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos kryptyje arba turėti lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

6.2. turėti darbo patirties pagal vieną iš nurodytų išsilavinimų;

2017 m. vasario 20 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A2-158 redakcija

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Vaiko gerovės užtikrinimą.

6.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook. Internet Explorer, dirbti kompiuterine dokumentų valdymo ir apskaitos sistema;

6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su Vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos Vaikui ir / ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;

7.2. priima ir nagrinėja vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas prašymus / informaciją dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;

7.3. nagrinėja skundus ir pranešimus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;

7.4. teikia sprendimų dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus Savivaldybės administracijos direktoriui;

7.5. bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje, teiks Koordinuotai teikiamas paslaugas (toliau – Teikėjais), Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininkais (toliau - Atvejo vadybininkais), atsakingais asmenimis rengiančiais ir įgyvendinančiais Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planą vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už Vaiko gerovės užtikrinimą;

7.6. teikia informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, Koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;

7.7. atlieka Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) pirmininko funkcijas;

7.8. organizuoja Komisijos posėdžius;

7.9. atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose nustatytas funkcijas.

7.10. vykdo kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio teisėtus Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus bei pavedimus.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Koordinatorius tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

______________________________

Dokumentai teikiami iki 2018-03-27 imtinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu: www.testavimas.vtd.lt.

                      Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

                      1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;
                      2. valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
                      3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

                      Telefonas pasiteirauti: (8~428) 41 562; el. paštas: renata.kiziene@raseiniai.lt

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Algirdas Gricius

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 
 
 
 

Nuorodos

 


 

 
 
 

 
 


 
 


 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 


 
 

 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.