Spausdinti
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2019 m. rugsėjo 15 d.

Prisijungimas

Naujienų prenumerata


 
 
Konkursai
Konkursas darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigoms užimti

(Skelbimas paskelbtas 2019-08-01 Valstybės tarnybos departamento tinklalapyje, rubrikoje „Darbo skelbimai viešajame sektoriuje“, „Kiti darbo skelbimai“, skelbimo numeris: 59715)

Įstaigos pavadinimas: Viešoji įstaiga Raseinių rajono jaunimo užimtumo centras (įstaigos kodas 305098439).

Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Pareigų pavadinimas: Direktorius.

Darbo vieta: Maironio g. 7, Raseinių m., Raseinių r. sav.

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

  1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

  2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.

3. Turėti darbo patirties vienoje ar keliose iš šių sričių: atviro darbo su jaunimu, viešojo administravimo,  organizacijų valdymo ir projektų koordinavimo.

4. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu.

5. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, būti susipažinusiam ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jaunimo politiką bei programas ir tvarkas miesto lygmenimis, Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą, dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles.

6. Išmanyti Raseinių rajono situaciją ir problematiką jaunimo politikos srityse.

7. Turėti puikius derybinius, bendravimo, darbo komandoje, informacijos pristatymo įgūdžius.

8. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

9. Išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus.

 

Funkcijos:

 

1. Organizuoja Centro veiklą siekdamas įgyvendinti Centro įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

2. Rengia Centro veiklos strategiją, rodiklius bei užtikrina jų įgyvendinimą.

3. Rengia ir vykdo Centro veiklos planus ir rengia veiklos ataskaitas.

4. Rengia Centro raštus, siunčiamus dokumentus, projektines paraiškas.

5. Koordinuoja vietinių ir tarptautinių projektų įgyvendinimą.

6. Veikia Centro vardu santykiuose su kitais asmenimis.

7. Sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Centro darbuotojais.

8. Nustato darbuotojų atlyginimus, nustatyta tvarka skiria darbuotojams paskatinimus arba drausmines nuobaudas.

9. Tvirtina Centro vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus ir kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus.

10. Tvirtina Centro vidaus struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas Centro steigėjo nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.

11. Užtikrina perduoto pagal panaudos sutartį ir Centro įsigyto turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą.

12. Prisiima atsakomybę už finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą.

13. Prisiima atsakomybę už buhalterinės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą.

14. Pateikia Centro metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir praėjusių finansinių metų Centro veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai.

15. Atsakingas už metinių finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos ir auditoriaus išvados (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) paskelbimą viešosios įstaigos interneto svetainėje.

16. Kasmet per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos sudaro praėjusių finansinių metų Centro veiklos ataskaitą, Centro metinę finansinę atskaitomybę ir praėjusių metų Centro veiklos ataskaitą ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.

17. Įgyvendina savininko priimtus sprendimus.

18. Pateikia informaciją visuomenei apie Centro veiklą.

19. Teikia duomenis ir dokumentus Juridinių asmenų registrui.

20. Atidaro ir uždaro sąskaitas banke.

21. Leidžia įsakymus, duoda nurodymus, privalomus visiems darbuotojams.

22. Centro vardu pasirašo dokumentus ir įgalioja kitus asmenis vykdyti Centro direktoriaus kompetencijos funkcijas.

23. Teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui dėl Centro darbo organizavimo ir valdymo tobulinimo.

24. Centro vardu sudaro sandorius.

25. Rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus tvirtinti Centro nuostatų papildymus ar pakeitimus.

26. Atstovauja Centrui kitose institucijose ir įstaigose.

27. Atlikti kitas funkcijas, kurios yra priskiriamos Direktoriaus kompetencijai.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

  1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.

  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.

  4. Gyvenimo aprašymas, nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo kompetencijų ir privalumų sąrašą.

  5. Užpildyta pretendento anketa, pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496.

  6. Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopija.

  7. Anglų kalbos  mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopija.

  8. Savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programa.

 

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

   Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 428) 79 597.

el. paštas akvile.juskiene@raseiniai.lt

Skelbimas galioja iki: 2019-08-14.

 

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Andrius Bautronis

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 
 
 
 

 

Nuorodos

 


 
 

 
 


 
 


 
 

 
 
  

 
 
 

 

 
 
 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.