Spausdinti
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2019 m. rugsėjo 15 d.

Prisijungimas

Naujienų prenumerata


 
 
Konkursai
Skelbimas darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigoms užimti

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

Darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigoms užimti

(Konkursas paskelbtas 2019-08-05 Valstybės tarnybos departamento interneto svetainės skyriaus „Darbo skelbimai viešajame sektoriuje“ srityje „Kiti darbo skelbimai“, konkurso numeris: 59788)

Įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas: Raseinių rajono savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga, V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, įstaigos kodas 288740810.

 

   Pareigybė: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį). Pareigybės lygis – A2. Pareigybės paskirtis – tvarkyti Raseinių rajono savivaldybės (toliau – rajono Savivaldybė) administracijos tarnautojų ir darbuotojų, bei jai pavaldžių įstaigų vadovų personalo apskaitą, atstovauti administraciją teisme, kitose institucijose, konsultuoti administracijos darbuotojus, rajono Savivaldybei pavaldžių įstaigų, bendrovių vadovus.

 

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. rengia darbo sutartis, teisės aktų projektus (įsakymus, potvarkius dėl priėmimo, atleidimo, perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, nuobaudų skyrimo) ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;

2. organizuoja konkursus, pavedus atlieka pretendentų į rajono Savivaldybės administracijos darbuotojų ir rajono Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų pareigas atrankos komisijos sekretoriaus funkcijas;

3. skaičiuoja valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažą;

4. derina kitų administracijos padalinių parengtus mero potvarkius, tarybos sprendimus personalo klausimais, gavus įgaliojimus atstovauja rajono Savivaldybę ar administraciją personalo ar kt. klausimais;

5. pasirašytinai supažindina priimamus valstybės tarnautojus ir darbuotojus su pareigybių aprašymais, administracijos darbo reglamentu, kolektyvine sutartimi ir kitais galiojančiais lokaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais jų darbą;

6. atlieka darbdavio įgalioto asmens funkcijas, nustatytas viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme, rengia išankstines rekomendacijas valstybės tarnautojams, siekiant išvengti interesų konflikto, teikia jiems konsultacijas;

7. tvarko rajono Savivaldybės Valstybės tarnautojų registrą ir teikia duomenis Valstybės tarnautojų registrui bei atsako už pateiktų duomenų teisingumą;

8. priima ir registruoja tarnautojų vertinimo išvadas, rengia pranešimus tarnautojams apie vertinimo posėdžius, protokoluoja posėdžius;

9. rengia administracijos pareigybių sąrašą bei jo pakeitimus ir teikia tvirtinti administracijos direktoriui, sudaro trumpalaikius (ketvirčio ar pusmečio) pareigybių poreikio planus;

10. atlieka darbo pareigų ar tarnybinio nusižengimo tyrimą, rengia su tyrimais susijusią reikalingą dokumentaciją;

11. organizuoja valstybės tarnautojams išduodamų leidimų dirbti kitą darbą komisijos darbą ir dalyvauja komisijos darbe;

12. atlieka darbuotojų apklausą apie mokymų rezultatyvumą, nustato mokymo poreikius ir rengia darbuotojų ir valstybės tarnautojų metinį mokymo planą, vykdo jo priežiūrą ir teikia ataskaitas apie jo rezultatyvumą;

13. teikia duomenis rajono Savivaldybės internetinei svetainei personalo veiklos klausimais pagal teisės aktų reikalavimus;

14. organizuoja mokymo paslaugų pirkimus: vykdo pirkimo procedūras ir atlieka su tuo susijusius kitus veiksmus, atsižvelgiant į skirtas lėšas ir teikia dėl jų ataskaitas;

15. atstovauja administracijai teismuose ir kitose institucijose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai, kylantys iš valstybės tarnybos ir darbo teisinių santykių;

16. vykdo ir kitus su rajono Savivaldybės administracijos ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti administracijos tikslai.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį teisės studijų krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešųjų ir privačių interesų derinimą, biudžetinių, viešųjų, švietimo  įstaigų ir savivaldybės įmonių darbą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir kitus, susijusius su funkcijų vykdymu teisės aktus;

3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, ją analizuoti, rengti ir teikti išvadas, jas argumentuoti, pateikti problemų sprendimo būdus, gebėti bendrauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo bei teisės aktų rengimo taisykles.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

2. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

3. Gyvenimo aprašymas, nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodant dalykines savybes).

4. Užpildyta pretendento anketa (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ 1.4. papunkčiu, 1 priedas).

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

   Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamiai informacijai: tel. (8 428) 55 916, el. paštas neringa.chormanskiene@raseiniai.lt

Skelbimas galioja iki: 2019-08-20.

 

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Andrius Bautronis

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 
 
 
 

 

Nuorodos

 


 
 

 
 


 
 


 
 

 
 
  

 
 
 

 

 
 
 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.