Naujienos

Svarbiausi gruodžio 28 d. Savivaldybės tarybos posėdžio sprendimai

2023 12 28

Svarbiausi gruodžio 28 d. Savivaldybės tarybos posėdžio sprendimai
2023 m. gruodžio 28 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 10-ojo šaukimo 11-ame ir paskutiniame šių metų posėdyje buvo svarstyta 19 klausimų. Vienas svarbiausių sprendimo projektų (TP-377), kuriam vienbalsiai pritarė Tarybos nariai – tai patvirtintas dalyvaujamojo biudžeto tvarkos aprašas, numatantis, kaip bus teikiamos gyventojų iniciatyvos ir pagal ką bus skirstomas jų finansavimas. Priėmus šį sprendimą, Raseinių rajono gyventojai ir moksleiviai turės galimybę dalyvauti savo paties rajono Savivaldybės biudžeto formavime, susipažinti su biudžeto formavimo principais ir ugdyti bendrą finansinį raštingumą. Gyventojai ir moksleiviai turės galimybę teikti iniciatyvas, susijusias su rekreacinės, viešosios ir socialinės infrastruktūros gerinimu.
 
Per pastaruosius penkerius metus net 44 iš 60 savivaldybių Lietuvoje bent kartą jau įgyvendino dalyvaujamąjį biudžetą. Iš viso Lietuvoje tokiu būdu gyventojai jau nusprendė dėl 8 mln. eurų panaudojimo. Šiuo atveju Raseiniuose tokia piliečių dalyvaujamojo biudžeto idėja bus įgyvendinta pirmą kartą istorijoje, todėl tvirtinant Raseinių rajono savivaldybės 2024 m. biudžetą, planuojama kiekvienai bendrojo ugdymo įstaigai skirti po 1 000 eurų  mokinių dalyvaujamojo biudžeto inciatyvoms įgyvendinti, o gyventojų pateiktoms ir išrinktoms iniciatyvoms numatyta skirti 10 000 eurų.
 
Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėjas pristatė vieną svarbiausių projektų – Raseinių rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginį veiklos planą, kurio pagrindu bus rengiamas Raseinių rajono savivaldybės 2024 m. biudžetas. Kaip vedėja akcentavo, projektas (TP-375) parengtas vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginiu plėtros planu, 2022-2030 metų Kauno regiono plėtros planu, atsižvelgiant į valstybės ir savivaldybės teritorijų planavimo, strateginio planavimo dokumentus bei planuojamus maksimalius Savivaldybės biudžeto asignavimus. Strateginio veiklos plano įgyvendinimui numatyta vykdyti 11 programų, tvirtinamų kartu su 2024-2026 m. strateginiu veiklos planu, kuriose siekiama:
  • sukurti darnią aplinką gyventi, modernizuojant infrastruktūrą, teikiant kokybiškas viešąsias paslaugas ir didinant jų prieinamumą.
  • sukurti palankią aplinką piligriminiam turizmui, sumanaus verslo ir ūkio vystymuisi bei suplanuojant tam skirtas teritorijas ir atnaujinant infrastruktūrą.
  • pagerinti valdymo kokybę ir turto priežiūrą, efektyviai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius.
Atsižvelgiant į Regioninės pažangos priemonės finansavimo gaires, Tarybos nariai pritarė Savivaldybės gydytojo pristatytam sprendimui (TP-360), kuriuo bus gerinamas visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumas Raseinių rajono savivaldybėje.  Pagal šį Tarybos sprendimą Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras teiks projekto paraišką pagal Regioninę pažangos priemonę „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“. Gavus finansavimą, bus remiamos šios veiklos: inovatyvių visuomenės sveikatos paslaugų sukūrimas ir įdiegimas, rizikos sveikatai veiksnių valdymas, sveikatos raštingumo gerinimas, priklausomybės ligų prevencijos didinimas ir įvairių iniciatyvų tikslinėse grupėse skatinimas. Projekto finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos ir Savivaldybės biudžeto lėšos.
 
Dar vienas itin svarbus, Tarybos narių patvirtintas,  sprendimo projektas (TP-363), kuriuo bus įgyvendindamos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatos dėl jaunimo politikos. Jame numatyta užtikrinti palydėjimo jaunuoliams paslaugų teikimą Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems mažiau galimybių turintiems jaunuoliams. Jiems bus teikiama visuma tarpusavyje susijusių paslaugų ir (ar) priemonių, kuriomis siekiama padėti paslaugos gavėjams prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir palengvinti socialinę integraciją bendruomenėje.
 
Ši paslauga bus teikiama likusiems be tėvų globos vaikams (nuo 16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje, socialinę riziką patiriantiems vaikams (nuo 16 m.), socialinę riziką patiriančioje šeimoje gyvenantiems vaikams (nuo 16 m.) ir pilnametystės sulaukusiems asmenims (iki 24 m.), kuriems teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje. Paslaugos finansavimas numatytas iš  Savivaldybės ir valstybės biudžetų lėšų.
 
Vadovaudamiesi teisės aktais Tarybos nariai pritarė Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pristatytam sprendimo projektui (TP-371), kuriuo sudaryta Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (NVO) 16 narių taryba dvejų metų kadencijos laikotarpiui. Patvirtinus tarybos sudėtį, NVO taryba galės toliau organizuoti savo veiklą, aktyvinti rajono nevyriausybinių organizacijų veiklas.
 
Atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus ir siekiant užtikrinti, kad viešosios keleivių vežimo ir komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos Savivaldybėje būtų teikiamos kokybiškai nuolat, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus atstovas Tarybos nariams pristatė sprendimo projektus (TP-372, TP-378) dėl vidaus sandorių sudarymo su įmonėmis UAB „Raseinių autobusų parkas“ ir UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“. Sprendimui buvo pritarta vienbalsiai. Pasirašius sutartis 5 metų laikotarpiui, keleivių vežimo ir komunalinių atliekų tvarkymo paslaugomis ir toliau galės naudotis visi rajono gyventojai, o senosios sutartys baigia galioti š. m. gruodžio 31 d.
 
Dar vienas Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus atstovo pristatytas sprendimo projektas (TP-373) dėl parduodamų Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo. Patvirtinus šį sąrašą bus sudarytos sąlygos Savivaldybės nuomininkams pateikti prašymus būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų įsigijimui asmeninės nuosavybės teise, o Savivaldybei bus sudarytos sąlygos gauti papildomas pajamas į Savivaldybės biudžetą ir panaudoti jas socialinio būsto fondo plėtrai.
 
Meras posėdžio pabaigoje taip pat pasidžiaugė šiemet užgimusia Raseinių rajono savivaldybės tarybos narių iniciatyva šventiniu laikotarpiu puoselėti tradicijas ir nepamiršti esminio šių švenčių akcento – ne tik gauti, bet ir duoti. Atsižvelgdami į tai Tarybos nariai šiemet švenčių proga dalį savo atlyginimo skyrė labiausiai finansinių lėšų ir paramos stokojantiems Raseinių rajono gyventojams. Parama juos pasieks artimiausiu metu per seniūnijose dirbančius specialistus. „Nuoširdžiai dėkoju Tarybos nariams už tokią gražią ir prasmingą iniciatyvą“, – dėkodamas kolegoms Tarybos posėdį užbaigė Raseinių rajono savivaldybės meras Arvydas Nekrošius.
 
Su visais pateiktais sprendimo projektais išsamiau galite susipažinti Raseinių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, o Savivaldybės tarybos posėdžių transliacijų įrašus stebėkite YouTube kanale.
 
Informacija atnaujinta 2023-12-28 14:23