Naujienos

Kviečiame pasinaudoti smulkaus ir vidutinio verslo parama

2024 03 01

Kviečiame pasinaudoti smulkaus ir vidutinio verslo parama
Kviečiame smulkiojo ir vidutinio verslo atstovus iki š. m. kovo 29 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijai teikti paraiškas finansinei paramai gauti iš Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų (Toliau – SVV).
 
Rėmimo lėšos skiriamos šioms patirtoms išlaidoms (be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), išskyrus atvejus, kai smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai yra ne PVM mokėtojai):
  1.  Dokumentais pagrįstų pradinių SVV subjekto įregistravimo išlaidų padengimas iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 500 eurų.
  2.  Informacinių ir reklaminių leidinių leidimo ir rinkodaros priemonių išlaidų dalinis padengimas – 50 proc., bet ne daugiau kaip 500 eurų.
  3. SVV subjektų vadovų ir (ar) darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų, seminarų išlaidų dalinis padengimas – iki 50 proc. tinkamų padengti kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų, seminarų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 eurų. 
  4. Privalomų vadovų priešgaisrinės bei darbų saugos mokymams finansuoti 100 proc., bet ne daugiau nei 150 eurų, jei SVV subjektas įsteigtas ne vėliau kaip per vienerius kalendorius metus iki prašymo rėmimo lėšoms gauti pateikimo dienos.
  5. Parodų, mugių ir kitų renginių išlaidų dalinis padengimas. Parodoje dalyvavusiam ir savo produkciją pristačiusiam pareiškėjui dengiama iki 30 proc., bet ne daugiau kaip 300 eurų.
  6. SVV subjekto interneto svetainės, internetinės parduotuvės kūrimo ir (ar) atnaujinimo išlaidų dalinis padengimas – 50 proc., bet ne daugiau kaip 500 eurų. 
  7. SVV subjektui įsipareigojančiam suorganizuoti metinį Raseinių rajono savivaldybės verslui skirtą renginį, skiriama iki 30 proc., bet ne daugiau kaip 300 eurų;
  8. Naujai pradedantiems veiklą SVV subjektams verslo vykdymui reikalingų įrankių ar priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti iki 50 proc., bet ne daugiau nei 500 eurų. Transporto priemonėms ši paramos priemonė netaikoma. Parama neskiriama priemonėms, finansuojamoms iš kitų paramos šaltinių. Pareiškėjas prašymą rėmimo lėšoms gauti gali teikti ne vėliau kaip per vienerius kalendorius metus nuo SVV subjekto įsteigimo iki prašymo rėmimo lėšoms gauti pateikimo dienos.
  9. Naujai pradedantiems veiklą SVV subjektams negyvenamųjų patalpų ir gamybos įrengimų nuomos, subnuomos kaštų išlaidoms iš dalies kompensuoti iki 50 proc., bet ne daugiau nei 500 eurų. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis turi būti registruota Nekilnojamojo turto registre. Pareiškėjas prašymą rėmimo lėšoms gauti gali teikti ne vėliau kaip per vienerius kalendorius metus nuo SVV subjekto įsteigimo iki prašymo rėmimo lėšoms gauti pateikimo dienos.
Bendras rėmimo lėšų dydis vienam pareiškėjui per vienerius kalendorinius metus negali viršyti 1000 Eur. Rėmimo lėšos gali būti skiriamos išlaidoms, patirtoms per einamuosius ir už vienerius ankstesnius metus iki prašymo pateikimo dienos, padengti (teikiant pagal 1, 4, 8 ir 9 punktus pareiškėjas prašymą rėmimo lėšoms gauti gali teikti ne vėliau kaip per vienerius kalendorius metus nuo SVV subjekto įsteigimo iki prašymo rėmimo lėšoms gauti pateikimo dienos).
 
Reikalingi pateikti dokumentai, prašymo forma ir platesnė informacija pateikiama Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos apraše. Paraiškos priimamos pagal vieno langelio principą, adresu Kudirkos g. 5, Raseiniai, 119 kab. pirmas aukštas, taip pat el. paštu: [email protected], kartu prie paraiškos pridedant lydraštį.
 
Už papildomos informacijos teikimą atsakingas asmuo – Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Rūtenė Žemkauskienė, tel. (0 428) 55 912, (0 694) 91 312 el. p. [email protected].
Informacija atnaujinta 2024-03-01 10:41