Asmens duomenų apsauga

   Raseinių rajono savivaldybės administracija duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB), ES valstybės narėse pradėtu taikyti 2018 m. gegužės 25 d.

   Pagrindinė Raseinių rajono savivaldybės administracijos asmens, vykdančio Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, pareiga, skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz. duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, yra užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus. 

   Duomenų subjektai gali kreiptis į asmenį, vykdantį Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Asmuo, vykdantis Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

   Jei manote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (tel. (8 5) 279 1445, el. p. [email protected]).  

   Platesnę informaciją galite rasti čia »

 Asmuo, vykdantis Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas

Vardas, pavardė

Kabineto nr.

Telefonas

El. paštas

Rūta Pocienė

214

(8 428)  41 565,

8 620  95 269

[email protected]  

   Dėl savo asmens duomenų Jūs turite toliau nurodytas teises, įgyvendinamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 15-20 straipsniuose nustatyta apimtimi: 

  • Prašyti, kad Administracija leistų susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
  • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius duomenis ar papildyti neišsamius duomenis;
  • Prašyti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Prašyti perkelti duomenis („teisė į duomenų perkeliamumą“).

   Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą galite rasti interneto svetainės www.raseiniai.lt  skiltyje „Asmens duomenų apsauga“

 
 
Informacija atnaujinta 2022-06-16, 11:49:15