Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą

   Šiuo pranešimu informuojame apie asmens duomenų tvarkymą Raseinių rajono savivaldybės administracijoje, juridinio asmens kodas 288740810, adresas V. Kudirkos g. 5, LT – 60150 Raseiniai, (toliau – Administracija), kuri yra asmens duomenų valdytoja.
   Prašymo nagrinėjimo ir įgyvendinimo tikslu Administracija tvarko prašymą teikiančio asmens vardą, pavardę, kontaktinę informaciją ir kitus asmens duomenis, kuriuos pateikia asmuo ir kuriuos tvarkyti Administraciją įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai. Teisės aktų nustatytais atvejais asmens duomenis Administracija gauna iš kitų valstybės institucijų ir jų valdomų valstybės registrų ir informacinių sistemų.  
   Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu – vykdant Administracijai taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, bei 6 straipsnio 1 dalies e punktu – vykdant Administracijai pavestas funkcijas, teikiant viešąsias paslaugas bei įgyvendinant suteiktus įgaliojimus.    
   Teisės aktų nustatytais atvejais Administracija teikia asmens duomenis valstybės registrams ir informacinėms sistemoms, Administracijos veiklos patikrinimus atliekančioms valstybės institucijoms, kitoms valstybės institucijoms ir kitiems tretiesiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis Administraciją įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai. Prireikus, asmens duomenys gali būti teikiami teismams, teisėsaugos institucijoms.
   Administracija gali pasitelkti techninės ir programinės įrangos priežiūros ir palaikymo, duomenų centrų ir kitas paslaugas teikiančius paslaugų teikėjus, kuriems būtų teikiami asmens duomenys arba būtų sudaroma galimybė susipažinti su asmens duomenimis. Minėti paslaugų teikėjai tvarkydami asmens duomenis veikia Administracijos vardu ir pagal jos nurodymus.
Informacija atnaujinta 2021-09-09, 13:56:04