Naujienos

Lyčių lygybė Suomijos Respublikoje

2022 09 20

   Pagal Raseinių rajono savivaldybės administracijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) bei Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje finansuojamo projekto „Mokomieji vizitai – efektyvesniems lygių galimybių ir lyčių lygybės politikos formavimo procesams“ lėšų naudojimo sutartį, rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Loreta Laugalienė, ministerijos ir dar penkių savivaldybių atstovai š. m. rugsėjo 5 – 9  dienomis dalyvavome Suomijos Respublikos Helsinkio mieste ir susitikome su  Suomijos Socialinių reikalų ir sveikatos ministerijos darbuotojais, Lyčių lygybės ombudsmenu ir išklausėme Suomijos patirtį ir darbą lyčių lygybės tema, kadangi viena pagrindinių Suomijos visuomenės vertybių yra lygybė. Suomija turi ilgą lyčių lygybės rėmimo ir integravimo istoriją. Lyčių aspekto integravimas Suomijoje prasidėjo 1980–1985 m., kai Suomijos vyriausybės pirmasis Lyčių lygybės veiksmų planas nurodė, kad lyčių lygybės skatinimas yra kiekvieno administracinio padalinio užduotis. ES prisidėjo prie lyčių aspekto integravimo Suomijoje, finansuodama projektus, kurie leido centrinei lyčių lygybės agentūrai ir ministerijoms parengti medžiagą, rengti ir teikti mokymus bei sukurti veiksmingas struktūras. ES taip pat turėjo įtakos integruojant lyčių aspektą į tam tikras politikos sritis, tokias kaip regioninė plėtra, kaimo plėtra ir Europos socialinio fondo (ESF) veikla. 2000 metais buvo pradėta dešimtys nacionalinių plėtros projektų, kurie turėjo didelį poveikį bendram supratimui apie lyčių lygybės klausimus.
   Suomija turi gerai išvystytus lygybės teisės aktų įgyvendinimo stebėsenos mechanizmus. Socialinių reikalų ir sveikatos ministerija yra atsakinga už lyčių lygybę ir koordinuoja su tuo susijusių politikos krypčių įgyvendinimą. Vyriausybinė lyčių lygybės institucija susideda iš dviejų dalių: Socialinių reikalų ir sveikatos ministerijos Lyčių lygybės skyrius formuoja lyčių lygybės politiką, integravimą, teisės aktus ir tarptautinius reikalus. Antroji dalis – Lyčių lygybės taryba, veikianti prie Socialinių reikalų ir sveikatos ministerijos. Taryba atlieka patariamąją misiją ir teikia pareiškimus klausymų metu bei rengiant įstatymų projektus.
   Lyčių lygybės ombudsmenas yra svarbi Suomijos lyčių lygybės politikos institucija. Tai nepriklausoma institucija, turinti atskirą biudžetą, vaidmenį ir įgaliojimus, kurios pagrindinė pareiga yra prižiūrėti, kaip laikomasi Moterų ir vyrų lygybės įstatymo. Jukka Maarianvaara - Lyčių lygybės ombudsmenas pristatė pagrindines savo funkcijas. 2015 m. buvo įkurtas Suomijos nacionalinis kovos su diskriminacija ir lygybės tribunolas, kaip nepriklausoma teisminė institucija, prižiūrinti, kaip laikomasi Antidiskriminacinio įstatymo ir Moterų ir vyrų lygybės įstatymo.
   Suomijoje labai aktyviai veiklą vykdo nevyriausybinės organizacijos, įgyvendindamos projektus lyčių lygybės tema. Merja Kahkonen ir Terhi Heinila - Suomijos nacionalinės moterų tarybos atstovės pristatė Moterų organizacijų konfederaciją. Tai skėtinė moterų organizacijų, skatinančių lyčių lygybę, organizacija ir bendradarbiavimo forumas. Tikslas – skatinti moterų statusą, lyčių lygybę ir mergaičių teises. Jų siekis - kad kuo daugiau moterų dalyvautų priimant sprendimus. Jos koordinuoja ir remia savo organizacijų narių veiklą, palaiko ryšį su nuolat augančiu moterų organizacijų tinklu. Imasi iniciatyvos, skelbia pareiškimus ir dalyvauja kaip ekspertai teisės aktų rengime. Centrinė moterų asociacija aktyviai dalyvauja lyčių lygybę skatinančiuose projektuose.
   Darbo grupė apsilankė nevyriausybinėje organizacijoje „Miessakit“, kurios veikla skirta tik vyrams. Vyrų grupės veiklos tikslas – suburti vyrus iš visos šalies į mažas grupeles ir aptarti vyrų problemas. Patirtis, pagrįsta kelerių metų darbo, rodo, kad vyrų grupinė veikla taip pat gali būti svarbus prevencinis veiklos modelis sveikatos apsaugos ir socialinės politikos srityse. Šiose grupėse suomis, tradiciškai slepiantis savo problemas, gali įgyti naujos drąsos ir pasitikėjimo savimi, kad būtų priimtas kaip žmogus su visomis vyro problemomis ir netikėtumais. Vyrų grupės gali pasiūlyti pagalbą ir smulkiais kasdieniais klausimais bei problemoms spręsti. Vyrų grupės teikia įvairias paslaugas: padeda vyrams, kurie panaudojo fizinį ar psichinį smurtą prieš savo partnerius. Individualiu užsiėmimu siekia padėti klientui atsisakyti smurto. Padeda ruoštis tėvystei bei spręsti skyrybų problemas.
   Taip pat apsilankėme kitoje nevyriausybinėje moterų organizacijoje NYTKIS. Organizacija siekia, kad visos merginos ir moterys turėtų lygias galimybes gyventi savo gyvenimą, dirbti, dalyvauti politikoje ir gauti reikiamą pagalbą bei paramą visais gyvenimo etapais. Lyčių lygybės darbo poreikis prasideda dar prieš gimstant vaikui ir tęsiasi visą moters gyvenimą iki senatvės. Skirtingais gyvenimo etapais lygybės klausimai yra skirtingi, o lygybės veiksmai yra daugiakrypčiai. Suomijoje lyčių diferenciacija prasideda jau ankstyvoje vaikystėje. Vaikai dalyvauja įvairiose veiklose, renkasi popamokines veiklas ir galiausia profesiją. Organizacija yra išsikėlusi daug tikslų ir siekia išspręsti problemas, susijusias su lyčių lygybe ir stebi, kaip įgyvendinamos esminės ankstesniu vyriausybės laikotarpiu padarytos teisinės reformos.
   Suomijoje visi dirba kartu, siekdami lygesnės visuomenės. Lyčių lygybė reikalauja ilgalaikio bendradarbiavimo ir nuolatinio bendrų tikslų skatinimo. Su visais turi būti elgiamasi vienodai ir teisingai. Suomijos visuomenėje ir šeimose nėra griežto vyrų ir moterų darbo pasidalijimo.
 
Socialinės paramos skyriaus vedėja Loreta Laugalienė
Informacija atnaujinta 2022-09-20 17:12