Naujienos

Už įsirengtus individualius nuotekų valymo įrenginius arba nuotekų kaupimo rezervuarus – kompensacijos

2022 03 31

   Raseinių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario  24 d. sprendimu Nr. TS-62 patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).
   Paraiškų teikimo terminas – 2022 m. lapkričio 1 d.
 Paraiškas individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų (toliau – Įrenginiai) daliniam kompensavimui gauti gali teikti gyventojai (toliau – Pareiškėjai), savo gyvenamąją vietą deklaravę Raseinių rajono savivaldybėje:
 • neturi techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų ir tokių tinklų neplanuojama įrengti artimiausius 3 metus;
 • įsigiję ir įsirengę Įrenginius ne anksčiau kaip 2022 m. sausio 1 d.
   Su paraiška pateikiami dokumentai:
 • nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (ne senesnio kaip vieno mėnesio) apie nuosavybės teise įregistruotą pastatą ir žemės sklypą, kuriame įrengti Įrenginiai, kopija;
 • jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) rašytinis sutikimas (-ai), kad neprieštarauja numatytiems darbams;
 • Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio rašytinis sutikimas dėl numatytų darbų atlikimo (taikoma valstybinės žemės fondo arba nuomojamoje iš valstybės žemėje);
 • pareiškėjų gyvenamosios vietos deklaracija;
 • Įrenginių pirkimo ir įrengimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo pavedimas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas, Atliktų darbų aktas, Įrenginių perdavimo naudoti aktas ir kt.);
 • Įrenginių eksploatacinių savybių deklaracija (Įrenginio sertifikatas). Įrenginio išvalomos ir į gamtinę aplinką išleidžiamos buitinės nuotekos negali viršyti Reglamente nurodytų užterštumo reikšmių;
 • UAB „Raseinių vandenys“ išduota pažyma dėl Pareiškėjo techninių galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti per artimiausius 3 metus);
 • statybą leidžiančio dokumento kopija;
 • dalinio kompensavimo prioritetą, įrodančius dokumentus:
 1. gausioms šeimos (kaip jos apibrėžtos LR šeimos kortelės įstatymo 2 str.);
 2. socialinę pašalpą gaunančio asmens (kompensacija neskiriama, jeigu buitinių nuotekų valymo Įrenginių įsigijimui ir įrengimui buvo skirta parama);
 3. jei būste gyvenamąją vietą yra deklaravęs neįgalus asmuo.
  Užpildyta paraiška pagal nustatytą formą kartu su reikiamais dokumentais Administracijai pateikiama registruotu laišku, per pašto kurjerį, elektroniniu paštu [email protected] arba pareiškėjo įteikiama asmeniškai Administracijai adresu: V. Kudirkos g. 5, LT – 60150 Raseiniai.
   Vertinant paraiškas pagal Aprašą, prioritetas skiriamas šioms asmenų grupėms:
 1. gausioms šeimoms (kaip jos apibrėžtos LR šeimos kortelės įstatymo 2 str.);
 2. socialinę pašalpą gaunantiems asmenims (kompensacija neskiriama, jeigu buitinių nuotekų valymo Įrenginių įsigijimui ir įrengimui buvo skirta parama);
 3. jei būste gyvenamąją vietą yra deklaravęs neįgalus asmuo;
 4. įrašytiems į rezervinį sąrašą kompensacijai gauti asmenims.
 
   Pareiškėjams įsirengusiems buitinių nuotekų valymo Įrenginius kompensuojama:
 • individualiuose namuose – iki 50 procentų Įrenginių vertės, bet ne daugiau kaip 1 000,00 Eur (vienas tūkstantis eurų);
 • dvibučiuose ir daugiabučiuose namuose – iki 50 procentų Įrenginių vertės, bet ne daugiau kaip 800,00 Eur (aštuoni šimtai eurų) vienam butui.
 
  Paraiškas administruoja Administracijos Viešosios tvarkos skyrius, tel.: (8 428) 79 556, (8 428) 55 905 ir (8 428) 52 535, el. p. [email protected].
Informacija atnaujinta 2022-03-31 10:35