Skelbimas

Dėl kandidatų į UAB „Raseinių autobusų parkas“ valdybos narius atrankos

2022 03 16

UAB „Raseinių autobusų parkas“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 172247665 , adresas: Vilniaus g. 3, LT-60187, Raseiniai:
Skelbia 2 (dviejų) kandidatų atranką į Bendrovės valdybos narius, pagal žemiau pateiktas kompetencijų sritis:
- kompetencija strateginio planavimo ir valdymo srityje;
- kompetencija ūkio šakos srityje.
 
Valdybos kadencija - 4 metai, kadencijos pradžia – 2022 m. birželio 26 d.
Valdybos narių skaičius: 5 (penki) nariai, iš jų 3 (trys) - nepriklausomi nariai. 
2 valdybos narius deleguojantys asmenys: Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius, įmonės darbuotojus atstovaujančių institucijų vadovai.
Atrankos būdas – pokalbis.
Bendrovės interneto svetainės adresas https://www.raseiniuautobusuparkas.lt
 
Valdybos narių atrankos procedūras vykdo Raseinių rajono savivaldybės administracija.
Atranka vykdoma vadovaujantis:
- Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. A1-280 „Dėl asmenų parinkimo į savivaldybės valdomos bendrovės valdymo organą procedūrų gairių patvirtinimo“ patvirtintomis Asmenų parinkimo į bendrovės valdymo organą procedūrų gairėmis (toliau - Gairės).
- kitais su valdybos narių atranka susijusiais teisės aktais.
 
Informacija apie kandidatų atranką skelbiama:
Bendrovės internetiniame puslapyje: https://www.raseiniuautobusuparkas.lt. Nuoroda į lūkesčių raštą bei bendrovės strategiją.
Raseinių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje: www.raseiniai.lt. Nuoroda į Gaires.
Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje.
 
Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės valdybos nario vietą, turi atitikti šiuos bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus:
1.     Bendrieji reikalavimai:
1.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
1.3. jam turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
1.4. per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.
2.     Specialieji reikalavimai:
Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės valdybos narius turi turėti kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje (šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, vadovaujamo darbo strateginio planavimo srityje patirtis) arba ūkio šakos srityje, kurioje veikia įmonė (šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo  transporto susisiekimo srities ūkio šakoje patirtis).
3. Nepriklausomumo reikalavimai (taikomi kitiems pasirenkamiems asmenims – ne valstybės tarnautojams) :
3.1. paskutinius vienus metus turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
3.2. turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
3.3. turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
3.4. paskutinius 2 metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;
 
Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:
 
1. Paraiška dalyvauti parinkimo procedūrose (toliau – paraiška) ir sąžiningumo deklaracija (Gairių 1 priedas);
2. Gyvenimo aprašymas;
3. Motyvacinis laiškas parinkimo procedūrų komisijai;
4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
5. Kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems, nepriklausomumo  ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šiame skelbime.
Dokumentai pateikiami pasirinktinu būdu (parinkimo procedūrų dokumentus priimančiam asmeniui tiesiogiai, registruotuoju paštu ar elektroniniu paštu)   V. Kudirkos g. 5, 213 kab., elektroniniu paštu [email protected], ant voko ar pašte nurodant: „Atranka į UAB „Raseinių autobusų parkas“ valdybos narius“
Kandidatų dokumentų priėmimo terminas – 20 kalendorinių dienų nuo skelbimo atrankai paskelbimo dienos Savivaldybės internetiniame puslapyje, iki 2022 m. balandžio 5 d. (įskaitytinai).
Teikiant dokumentus, būtina nurodyti į kokią valdybos kompetencijų sritį (-is) kandidatuojama. Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.
Daugiau informacijos suteiks asmuo, konsultuojantis dokumentų priėmimo ir parinkimo procedūrų vykdymo klausimais: Robertas Pareigis, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjas, tel. (8 686) 52 644, el. paštas [email protected].
Informacija atnaujinta 2022-03-16 14:31