Skelbimas

Dėl kandidatų į UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ nepriklausomus valdybos narius atrankos

2021 10 26

UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 172208281 , adresas: Žemaičių g. 10, LT-60119, Raseiniai:
Skelbia 3 (trijų) kandidatų atranką į Bendrovės nepriklausomų valdybos narius, pagal žemiau pateiktas kompetencijų sritis ir atitinkamai kiekvienoje keliamais reikalavimais:
- kompetencija finansų valdymo srityje;
- kompetencija strateginio planavimo ir valdymo srityje;
- kompetencija ūkio šakos srityje.
 
Valdybą 4 metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas (kadencijos pradžia – 2022 m. birželio 27 d.).  Valdybos narių skaičius: 5 (penki) nariai, iš jų 3 (trys) - nepriklausomi nariai.
Atrankos būdas – pokalbis.
Atlygis Bendrovės valdybos nariams mokamas vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybų darbo organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. A1-3 ir sutartimi dėl Bendrovės valdybos nario veiklos, sudaroma tarp Bendrovės ir valdybos nario.
Bendrovės interneto svetainės adresas https://www.rkp.lt
Atranką inicijuoja Raseinių rajono savivaldybės administracija.
 
Atranka vykdoma vadovaujantis:
- Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, patvirtintu LR Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr
- kitais su nepriklausomų valdybos narių atranka susijiusiais teisės aktais.
 
Informacija apie kandidatų atranką skelbiama:
VšĮ „Valdymo koordinavimo centras“ vykdomos atrankos: https://governance.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos
Bendrovės internetinis puslapis: https://www.rkp.lt
Bendrovės Strateginį veiklos planą galima rasti čia, lūkesčių raštą galima rasti čia.
Raseinių rajono savivaldybės internetinis puslapis: https://www.raseiniai.lt/bendroji-informacija-karjera/
 
Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario vietą, turi atitikti šiuos bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus:
1. Bendrieji reikalavimai:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
- per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
- kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos savivaldybės kontroliuojamos bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas;
- kandidatas nėra susijęs su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
- turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;
- gebėti analizuoti esamą situaciją, aiškiai dėstyti mintis ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;
- puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai.
 
2. Specialieji reikalavimai:
 
2.1. Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją finansų srityje, vietą, turi turėti kompetenciją finansų valdymo, finansų analizės ar audito srityse. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse patirtis;
 
2.2. Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą, turi turėti kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, vadovaujamo darbo strateginio planavimo srityje patirtis;
 
2.3. Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją ūkio šakos srityje, vietą, turi turėti kompetencija ūkio šakos, kurioje veikia įmonė, srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo komunalinio ūkio šakoje patirtis.
 
3. Nepriklausomumo reikalavimai:
- kandidatas turi nebūti Bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir pastaruosius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
- kandidatas turi nebūti Bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir pastaruosius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš tos įmonės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
- kandidatas turi nebūti Bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
- kandidatas turi nebūti Bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialaus valdymo organo nario artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kaip partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat, jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
- kandidatas turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su Bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per pastaruosius 12 mėnesių yra didesnės nei 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
- kandidatas pastaruosius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
- kandidatas turi nebūti Bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienų metų laiko tarpas;
- kandidatas turi nebūti daugiau negu keturių valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narys.
 
Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:
1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją (rasite čia);
2. Kandidato gyvenimo aprašymas;
3. Kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
4. Kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
5. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
6. Kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems, nepriklausomumo  ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šiame skelbime.
Atrankos komisijos ir (ar) atrankos agentūros (UAB „Darbo turas“) atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams.
Kandidatų dokumentų priėmimo terminas – 20 kalendorinių dienų nuo Bendrovės atrankos paskelbimo, t. y. iki 2021 m. lapkričio 15 d. įskaitytinai.
 
Daugiau informacijos suteiks:
Ernesta Virbickytė, klientų aptarnavimo vadybininkė, tel. (8 688) 53533, el. p. [email protected]
Romualdas Morkevičius, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 614) 73535, el. paštas [email protected].
 
Galimi kandidatavimo dokumentų pateikimo būdai:
- Elektroniniu paštu: [email protected], nurodant: „Atranka į UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ nepriklausomus valdybos narius“.
Teikiant dokumentus, būtina nurodyti į kokią valdybos kompetencijų sritį (-is) kandidatuojama. Teikti kandidatūrą galima į daugiau nei vieną sritį. Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.
Informacija atnaujinta 2021-10-26 08:23