Skelbimas

Įgyvendinta projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ finansavimo sutartis

2022 07 04

   2017 m. lapkričio 6 d. tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos buvo pasirašyta projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008-21-0006 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ (toliau – projektas) finansavimo sutartis. Projektui finansavimas buvo skiriamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 įgyvendinamą priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ Regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 643 029,65 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 1 396 529,65 Eur, o likusias lėšas (apie 246 500,00 Eur), reikalingas projekto įgyvendinimui, skyrė Raseinių rajono savivaldybės administracija.
   Projekto tikslas – sukurti atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą Raseinių rajono savivaldybėje. Projektas buvo inicijuojamas atsižvelgiant į esamą problematiką, t. y. ribotą komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą, dėl kurios nebuvo užtikrinamas efektyvus antrinių žaliavų rūšiavimo procesas, neefektyvus mišrių komunalinių atliekų aikštelių išplanavimas ir konteinerių talpos paskirstymo neatitikimas sukaupiamų atliekų srautams surinkti. Projekto metu buvo įrengtos konteinerių aikštelės ir įsigyti atliekų surinkimo konteineriai konteinerinėms aikštelėms daugiabučių namu kvartaluose, prie sodų ir garažų bendrijų, prie kapinių, rekreacinėse zonose bei kitose viešose vietose. Taip pat buvo įrengta didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė (DGASA) Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Gėluvos k. Už papildomo finansavimo ir sutaupytas projekto įgyvendinimo metu lėšas buvo įsigyta 5000 vnt. biologinių atliekų konteinerių individualioms valdoms, 61 vnt. mišrių komunalinių atliekų konteineris, taip pat dalis lėšų buvo skirta DGASA statybai.
   Projekto įgyvendinimo metu buvo atnaujinta ir išplėsta komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra įrengiant konteinerių aikšteles ir įsigyjant konteinerius. Visoje Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje (prie daugiabučių namų kvartalų, įvažiavimų į garažų ir sodų bendrijas, kapinėse, rekreacinėse zonose ir kitose viešuose vietose) buvo įrengtos/rekonstruotos 169 konteinerių aikštelės, iš jų 48 su aptvėrimu ir elektroniniu užraktu (prie daugiabučių namų) ir 121 be aptvėrimo. Atliekant konteinerių aikštelių įrengimo/rekonstravimo projektavimo ir rangos darbus pagal atskirus aikštelių tipus (S tipo - 86 vnt.; M tipo - 31 vnt.; L tipo - 45 vnt.; XL tipo - 7 vnt.; iš jų 48 vnt. įrengtos su aptvėrimu ir elektroniniu užraktu) atliktas betoninių trinkelių grindinio arba asfalto dangos įrengimas, betoninių bordiūrų įrengimas, metalinės segmentinės tvoros įrengimas. Aikštelių tipai buvo suformuoti atsižvelgiant į juose planuojamą pastatyti konteinerių skaičių. Taip pat buvo įsigyta 510 vnt. konteinerių, iš kurių 170 vnt. konteinerių stiklui (1,8 m3); 170 vnt. konteinerių popieriui (2,5 m3); 170 vnt. konteinerių plastikui (2,5 m3); 184 vnt. buitinių atliekų konteinerių (1,1 m3); 161 vnt. bioskaidžių (žaliųjų) atliekų konteinerių; (1,1 m3); 61 vnt. tekstilės atliekų konteinerių (2,5 m3).
   Projekto įgyvendinimo metu taip pat buvo įrengta didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Gėluvos k. DGASA buvo pastatytas 1 konteinerinio tipo statinys 30 m3 (uždaras)  pavojingų atliekų surinkimui; 1 konteinerinio tipo statinys 30 m3 (uždaras)  buities elektros ir elektroninės įrangos surinkimui; 1 konteineris 30 m3 (atviro tipo) medinių pakuočių ar medienos atliekų mišinio surinkimui; 2 konteineriai 30 m3 (atviro tipo) eksploatuoti netinkamų transporto priemonių plastiko surinkimui; 2 konteineriai 30 m3 (atviro tipo) naudotų padangų surinkimui; 2 konteineriai 30 m3 (atviro tipo) didžiųjų atliekų surinkimui; 1 konteineris 8 m3 (atviro tipo) geležies ir plieno ar metalų atliekų mišinio surinkimui; 4 konteineriai 12 m3 (atviro tipo) statybos ir griovimo atliekoms (iš jų vienas skirtas statybinėms medžiagoms turinčioms asbesto); 1 konteineris (varpas) 1,8 m3 stiklo atliekų surinkimui; 1 konteineris (varpas) 2,5 m3 popieriaus atliekų surinkimui; 1 konteineris (varpas) 2,5 m3 plastiko atliekų surinkimui; 2 konteineriai (2,5 m3) tekstilės atliekų surinkimui; 1 bioskaidžių (žaliųjų) 1,1 m3 atliekų surinkimui. Po aikštelių rekonstrukcijos/įrengimo ir DGASA statybos buvo sukurti/pagerinti atskiri komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai iki 3273,058 t/m.
   Raseinių rajono savivaldybės administracija įsipareigojo užtikrinti projekto tęstinumą veiklų ir fizinio tęstinumo aspektais. DGASA buvo pastatyta valstybinėje žemėje, kurią pagal panaudos sutartį valdo VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras. Įgyvendinus projektą nuosavybės ir disponavimo teisių pasikeitimas nenumatytas. Po projekto įgyvendinimo, atlikus procedūras, įrengtos konteinerių aikštelės su visa įranga bus perduotos valdyti UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“, o statybos metu sukurtas DGASA turtas, vadovaujantis 2016 m. rugpjūčio 31 d. pasirašytos Jungtinės veiklos sutarties SR-617 5.2 punktu, po projekto galutinės ataskaitos patvirtinimo pagal LR galiojančius teisės aktus bus perduotas valdyti KRATC. Projekto metu sukurtai infrastruktūrai reikalingas finansavimas ir eksploatacinės išlaidos bus skiriamos iš UAB „Komunalinės paslaugos“ ir savivaldybės biudžeto lėšų.
   Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ 227.2.3 papunktyje yra numatytas strateginis atliekų tvarkymo uždavinys „Sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumus“ bei 230.1 punkte savivaldybėms yra numatyta užduotis, kad sąvartynuose šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos iki 2020 metų sudarytų ne daugiau kaip 35 procentus 2000 metais susidariusių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų. Raseinių rajono savivaldybės administracija, siekdama įgyvendinti aukščiau nurodytus uždavinius (mažinti biologiškai skaidžių atliekų kiekį, kuris patenka į mišrių komunalinių atliekų srautą) ir savivaldybės gyventojams sudaryti geresnę galimybę biologiškai skaidžias atliekas rūšiuoti jų susidarymo vietoje, įsigijo 5000 vnt. biologinių atliekų konteinerių individualioms valdoms. Planuojama, kad surinktos (apvažiavimo būdu) žaliosios atliekos iš individualių valdų bus vežamos į UAB „Raseinių vandenys“ eksploatuojamą dumblo tvarkymo aikštelę, esančią adresu Raseinių r. sav., Raseinių sen., Kalniškių k. 2. Šioje aikštelėje buvo įrengta kompostavimo aikštelė su reikiama kompostavimo įranga – krautuvu, „žaliųjų“ atliekų smulkintuvu, vartytuvu, būgniniu sijotuvu bei įrengta priėmimo zona. Ši aikštelė buvo įrengta įgyvendinant projektą „Raseinių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, o įgyvendinimui lėšos buvo skirtos iš 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos.
   Pagrindinis projekto rezultatas – didesnis viešosios paslaugos prieinamumas ir kokybė, geresnės atliekų rūšiavimo sąlygos, užtikrinta neįgaliųjų ir senjorų socialinė integracija, švari ir patraukli aplinka, gyvenimo kokybės pagerinimas, palankesnės sąlygos verslui, įsikūrusiam daugiabučių namų kvartaluose. Dėl atnaujintos ir išplėstos infrastruktūros viešoji paslauga tapo prieinamesnė, todėl pasiektais rezultatais naudosis daugiau atliekų turėtojų. Šių rezultatų tęstinumas bus užtikrinamas palaikant projekto metu sukurtos infrastruktūros būklę ir valant supančią aplinką.
Informacija atnaujinta 2022-09-05 09:41