Skelbimas

Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo dalinis kompensavimas Raseinių rajono savivaldybėje

2023 04 03

   Raseinių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario  24 d. sprendimu Nr. TS-62 patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).
   Paraiškų teikimo terminas iki 2023 m. lapkričio 1 d.
   Paraiškas individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų (toliau – Įrenginiai) daliniam kompensavimui gauti gali teikti gyventojai (toliau – Pareiškėjai), savo gyvenamąją vietą deklaravę Raseinių rajono savivaldybėje ir kurie:
 • neturi techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų ir tokių tinklų neplanuojama įrengti artimiausius 3 metus;
 • įsigiję ir įsirengę Įrenginius ne anksčiau kaip 2022 m. sausio 1 d.

Su paraiška pateikiami dokumentai:

 • Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (ne senesnio kaip vieno mėnesio) apie nuosavybės teise įregistruotą pastatą ir žemės sklypą, kuriame įrengti Įrenginiai, kopija;
 • jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) rašytinis sutikimas (-ai), kad neprieštarauja numatytiems darbams;
 • Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio rašytinis sutikimas dėl numatytų darbų atlikimo (taikoma valstybinės žemės fondo arba nuomojamoje iš valstybės žemėje);
 • pareiškėjų gyvenamosios vietos deklaracija;
 • Įrenginių pirkimo ir įrengimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo pavedimas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas, Atliktų darbų aktas, Įrenginių perdavimo naudoti aktas ir kt.);
 • Įrenginių eksploatacinių savybių deklaracija (Įrenginio sertifikatas). Įrenginio išvalomos ir į gamtinę aplinką išleidžiamos buitinės nuotekos negali viršyti Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ nurodytų užterštumo reikšmių;
 • UAB „Raseinių vandenys“ išduota pažyma dėl Pareiškėjo techninių galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti per artimiausius 3 metus);
 • dalinio kompensavimo prioritetą įrodančius dokumentus:
 1. gausioms šeimos (kaip jos apibrėžtos LR šeimos kortelės įstatymo 2 str.);
 2. socialinę pašalpą gaunančio asmens (kompensacija neskiriama, jeigu buitinių nuotekų valymo Įrenginių įsigijimui ir įrengimui buvo skirta parama);
 3. jei būste gyvenamąją vietą yra deklaravęs neįgalus asmuo.

   Administracija informuoja, kad vadovaujantis Aprašu gali būti finansuojamos Įrenginių įrengimui reikalingų dokumentų parengimo išlaidos – iki 500 Eur (penkių šimtų eurų) (jeigu šios išlaidos patirtos iki 2023 m. balandžio 1 d.), pateikiant išlaidas pagrindžiančius dokumentus (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo pavedimas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas).

   Užpildyta paraiška pagal nustatytą formą kartu su reikiamais dokumentais Administracijai pateikiama registruotu laišku, per pašto kurjerį, elektroniniu paštu [email protected] arba pareiškėjo įteikiama asmeniškai Administracijai adresu: V. Kudirkos g. 5, LT – 60150 Raseiniai.

Vertinant paraiškas pagal Aprašą, prioritetas skiriamas šioms asmenų grupėms:

 1. gausioms šeimoms (kaip jos apibrėžtos LR šeimos kortelės įstatymo 2 str.);
 2. socialinę pašalpą gaunantiems asmenims (kompensacija neskiriama, jeigu buitinių nuotekų valymo Įrenginių įsigijimui ir įrengimui buvo skirta parama);
 3. jei būste gyvenamąją vietą yra deklaravęs neįgalus asmuo;
 4. įrašytiems į rezervinį sąrašą kompensacijai gauti asmenims. 

Pareiškėjams kompensuojama įsirengusiems buitinių nuotekų valymo Įrenginius:

 • individualiuose namuose – iki 50 procentų Įrenginių vertės, bet ne daugiau kaip 1 000,00 Eur (vienas tūkstantis eurų);
 • dvibučiuose ir daugiabučiuose namuose – iki 50 procentų Įrenginių vertės, bet ne daugiau kaip 800,00 Eur (aštuoni šimtai eurų) vienam butui.

 

Paraiškas administruoja Administracijos Viešosios tvarkos skyrius, tel. (8 428) 52 535, 8 656 099 22 el. p. [email protected].

Informacija atnaujinta 2023-04-06 13:10