Skelbimas

Informacija gyventojams dėl vietinės rinkliavos

2022 07 04

   Savivaldybių tarybos turi teisę nustatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, iš jų ir vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 25 ir 30 straipsnius, savivaldybių institucijos organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, tai darydamos savivaldybės turi patvirtinti taisykles, nustatančias viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimą. Remiantis nurodytomis Rinkliavų ir Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatomis bei Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 1 ir 5 punktais, 50 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 54 straipsnio 4 dalimi, savivaldybės tarybai suteikti įgaliojimai nustatyti vietinę rinkliavą. Savivaldybių institucijų kompetencijai priskirta funkcija atitinkamos savivaldybės teritorijoje organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą bei suteikta teisė nustatyti vietinę rinkliavą už naudojimąsi šios sistemos paslaugomis. Rinkliavos visuotinumo principo „teršėjas moka“ reikalavimas nustatytas Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi.
   Raseinių rajono savivaldybės taryba 2008-05-29 sprendimu Nr. (1.1)TS-224 nuo 2008 m. liepos 1 d. įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Rinkliava skaičiuojama, vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. TS-370 patvirtintais Raseinių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais, kurie įsigaliojo nuo 2017-01-01 ir galiojo iki 2019-06-20, o nauja redakcija patvirtinta 2019-06-20 ir 2020-12-28 sprendimais.
   Norminiu administraciniu teisės aktu įvesta rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą nėra susieta su faktiniu atliekų išvežiojimo konkrečiam gyventojui. Savivaldybei nustačius vietinę rinkliavą, sutartys su atliekų turėtojais nesudaromos. Vietinės rinkliavos dydis už komunalinių atliekų tvarkymą nustatytas pagal patvirtintas atliekų susikaupimo normas asmeniui ir vienos tonos atliekų tvarkymo kainą. Atliekų tvarkymo įstatymas expressis verbis nenustato reikalavimo, jog atliekų turėtojas atliekų tvarkymo išlaidas apmokėtų tik pagal faktiškai sukauptų komunalinių atliekų kiekį. Įvedant rinkliavą, preziumuojama, kad visi gyventojai ir veikiantys juridiniai asmenys turi komunalinių atliekų, kurias jie deda į vieną ar kitą konteinerį, todėl apmokestinant juos rinkliava šios aplinkybės nebenustatinėjamos, tačiau siekiama užtikrinti, kad komunalinių atliekų tvarkymo sistema galėtų naudotis visi savivaldybėje gyvenantys ar vykdantys veiklą asmenys ir rinkliavą jie mokėtų visi. Rinkliavos lėšomis tvarkomos komunalinės atliekos kur ir kiek jų bebūtų savivaldybės teritorijoje. Akcentuotina ir tai, jog vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis (LR rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d.) ir paskirtis lemia, kad rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis. Minimam Rinkliavų įstatyme pažymima, kad vietinė rinkliava - savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka.
   Atkreipiame dėmesį, kad vietinė rinkliava ne paslauga, o Savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoką.
   Raseinių rajono savivaldybės administracija atstovaujama  direktoriaus  Edmundo Jonylos, veikiančio pagal Savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir UAB „GelvoraSergel“, 2021 m. kovo 12 d. Nr. SJ 21/03-10 sudarė Ikiteisminio skolų išieškojimo paslaugų teikimo sutartį.
   Gyventojai nemokantys vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą privalomo mokesčio, perduodami skolų išieškojimo tarnybai UAB „GelvoraSergel“. Ikiteisminio skolų išieškotojas imasi visų reikiamų ir teisėtų veiksmų ikiteismine tvarka išieškant Skolą iš Skolininkų. Ikiteisminio skolų išieškotojui nepavykus išieškoti skolos Raseinių rajono savivaldybės administracija  kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš skolininkų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą suskaičiuotos skolos dydį.
Informacija atnaujinta 2022-07-04 12:59