Skelbimas

Informavimas apie Raseinių rajono savivaldybėje Viduklės sen. ir Raseinių sen., planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią

2022 10 20

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „European Energy Lithuania“, Konstitucijos pr. 21 A, LT-08130 Vilnius, el. p.: [email protected], tel. 8-698-13536.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kb., LT-92221, Klaipėda, el. p.: [email protected], tel. +370 682 39537; interneto svetainės adresas: www.corpi.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Raseinių r. sav. Viduklės ir Raseinių seniūnijose statyba ir eksploatavimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektu planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 26 vnt. VE (planuojamas bendras VE aukštis iki 220–250 m).

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas.

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 2, 3, 10, 11 str. ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymo (priimtas LRS 2022 m. birželio 23 d. Nr. XIV-1172) 1 priedo sąrašo 3.6.2 punktu: vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines.

6.  Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas. VE parko įrengimas planuojamas Raseinių r. sav., Viduklės ir Raseinių sen. teritorijoje. PAV ataskaitoje bus nagrinėjama VE parko vystymo alternatyva (iki 26 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai atsižvelgiant į esamą gyvenamą aplinką, saugomas ir NATURA 2000 teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę, priimtus LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus po Seimo patvirtinto “Proveržio paketo“ ir kt.) bei „nulinė“ alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

2 km atstumu nuo planuojamų VE įrengimo vietų yra Gylių, Šienlaukio, Skroblynės, Užuomedžio, Kusų, Šarkaimio, Pagedočiuko, Laugalio, Užrūdžio, Pagedočio, Pakerūlio gyvenvietės.

VE parkui planuojami žemės sklypai nepatenka į saugomų ar „Natura 2000“ teritorijų ribas ar jų buferines zonas. Nuo artimiausios VE iki Dubysos regioninio parko yra 190 m, iki Plauginių botanino-zoologinio draustinio – 190 m, iki Lyduvėnų kraštovaizdžio draustinio – 750 m atstumai. Nuo artimiausios VE iki „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbi teritorija Šienlaukio miškas – 2,1 km atstumas. Rytų pusėje, už maždaug 2,2 km yra Jūkainių geomorfologinis draustinis ir „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbi teritorija Jūkainių miškas.

VE parko įrengimui planuojamuose žemės sklypuose registruotų kultūros paveldo vertybių nėra. Nuo planuojamos VE įrengimo vietos iki artimiausios registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Lyduvėnų piliakalnio II, vad. Barsukalniu (kodas 5591) yra apie 3 km atstumas.

VE planuojamos centrinėje Lietuvos dalyje: nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Rusija (Kaliningrado sritis) yra 47 km atstumas, su Latvija yra 92 km atstumas.

Pagal esamą teritorijos naudojimą, parengtą ir suderintą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą bei atsižvelgiant į Seime priimtus „Proveržio paketu“ patvirtintus LR įstatymų ir teisės aktų pakeitimus, VE parke elektrines bus galima išdėstyti užtikrinant saugius atstumus iki artimiausių gyvenamųjų sodybų, saugomų ir NATURA 2000 teritorijų, biologinės įvairovės, kultūros paveldo ir kitų objektų.

8. PAV subjektai: Raseinių rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdybos Raseinių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. [email protected]. Interneto svetainės adresas: https://aaa.lrv.lt/

9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:

9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;

9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

Informacija atnaujinta 2022-10-20 18:27