Skelbimas

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą

2021 07 07

   TPD pavadinimas –“ Žemės sklypų Raseinių r. sav., Arškainių k. (unikalus Nr.7215-0006-0068 ir Nr.7215-0006-0129) detaliojo plano rengimas”.
   LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. TPD Nr. K-VT-72-21-12.
   Planavimo rūšis – Kompleksinis.
   Porūšis – Detalusis planas.
   Lygmuo pagal teritoriją – Vietovės.
   Planavimo organizatorius – Raseinių rajono savivaldybės administracija, V. Kudirkos g. 5, LT-60150 Raseiniai. Tel. +37042879575. El.p. jurgita. [email protected].
   Planavimo iniciatorius –Privatus asmuo. Pagal įgaliojimą Virgilijus Naujokaitis +37068717426.
   TPD rengėjas – TPV0058, 10333, Virgilijus Naujokaitis, tel. Nr. +37068717426, el. paštas virgilijus.naujokaitis@gmail.com.
   Detalusis planas parengtas vadovaujantis – Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 6 d. įsakymas Nr.A1-21 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. A1-103 „Dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo”. Detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa.
   Detaliojo plano rengimo tikslas: žemės ūkio paskirties žemės sklypų Raseinių r. sav., Arškainių k. (unikalus Nr.7215-0006-0068 ir Nr.7215-0006-0129) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą, žemės sklypų padalijimas, teritorijos tvarkymo reglamentų nustatymas
   Detaliojo plano rengimo uždaviniai: 1. Žemės ūkio paskirties žemės sklypų Raseinių r. sav., Arškainių k. (unikalus Nr.7215-0006-0068 ir Nr.7215-0006-0129) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą. 2. Žemės sklypų padalijimas. 3. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas..
   Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas – nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas. Informaciją dėl nerengimo motyvų teikia planavimo organizatorius.
   Sprendinių viešinimas atliekamas bendrąja tvarka.
   Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2021-07-16 iki 2021-07-30  (ne mažiau kaip 10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, internetiniame tinklalapyje www.raseiniai.lt; Raseinių seniūnijoje, Maironio g. 38 Raseiniai, skelbimų lentoje, Raseinių rajono savivaldybėje, V. Kudirkos g. 5, LT-60150 Raseiniai, skelbimų lentoje. Susipažinimo laikotarpis (vieša ekspozicija) prasideda nuo 2021-07-16 ir baigiasi 2021-07-30.
   Viešas susirinkimas vyks 2021-07-30 d., 10 val., Raseinių rajono savivaldybės posėdžių salėje.
            Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių galima teikti raštu iki TPD viešo susirinkimo pabaigos:
- planavimo organizatoriui – Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
- informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
- rengėjui – Virgilijui Naujokaičiui (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 8 687 17 426).
   Atsižvelgiant į situaciją dėl koronoviruso COVID-19, dėl suvaržyto asmenų laisvo judėjimo karantino metu, rekomenduojame detaliojo plano viešinimo klausimais kreiptis nurodytais kontaktiniais telefonais ar elektroniniu būdu.
   Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija, galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2018-11-10)) pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis  www.tpdris.lt  (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-72-21-12) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
   Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius TPD viešinimo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
 
 
Virgilijus Naujokaitis
Informacija atnaujinta 2021-07-07 13:13