Skelbimas

Parengta Raseinių miesto bendrojo plano keitimo koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita

2022 09 12

Planavimo organizatorius: Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius, V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai, Tel. (8 428) 79 600, el.p. [email protected], interneto svetainė: www.raseiniai.lt.
Plano ir SPAV rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. [email protected].
Planavimo pagrindas – Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 metų gegužės 21 d. sprendimas Nr.TS-139 „Dėl Raseinių miesto bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo“.
Planavimo darbų programa - susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD numeris K-VT-72-22-70.
Bendrojo plano tikslai: sudaryti sąlygas darniai Raseinių miesto teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti Raseinių miesto infrastruktūros prioritetines plėtros teritorijas ir jų vystymui skirtą savivaldybės infrastruktūrą ir jos vystymo principus, išdėstymo reikalavimus, inžinerinių komunikacijų koridorius ir prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus; numatyti Raseinių miesto gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.
Bendrojo plano uždaviniai: suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinės ir erdvinės plėtros kryptis; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; pateikti suplanuotai prioritetinei miesto infrastruktūrai projektuoti, statyti ir (ar) įrengti bei naudoti preliminarų lėšų poreikį, atsižvelgus į numatomas gauti lėšas už naudojimąsi savivaldybės infrastruktūra; numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
Bendrojo plano papildomi uždaviniai: išlaikant galiojančiame Bendrajame plane nustatytą prioritetinį miesto plėtros tikslą ir priemones jam įgyvendinti papildyti jas numatant aktyvesnį visuomenės įtraukimą į Bendrojo plano sprendinių stebėseną ir įgyvendinimą; derinti Bendrojo plano sprendinius su aplinkinių miestelių ir kaimų bendrųjų planų sprendiniais ir su parengtais gretimų teritorijų planavimo dokumentais; išnagrinėti Raseinių miesto aplinkkelio numatyto Raseinių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-344 „Dėl Raseinių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ sprendiniuose aktualumą, koreguoti sprendinius atsižvelgiant į situaciją; išnagrinėti buvusios Raseinių plytinės ir gretimų teritorijų pritaikymo netaršiai gamybinei ir komercinei veiklai klausimą, atitinkamai spręsti galimus urbanistinės struktūros keitimo prioritetus; numatyti koordinuotos miesto ir priemiesčio plėtros (tarp Raseinių miesto ir naujų gyvenamųjų teritorijų Ančakių, Arškainių, Sukuriškių, Mirklių, Paverkšnio, Stonų, Dumšiškių, Bagdoniškės, Ramonų, Trupinėlių, Gruzdiškės, Geišių kaimuose) įgyvendinimo priemones; patikslinti Bendrajame plane nustatytą žemės naudojimo  reglamentavimą pagal galiojančius teisės aktus. Rengti Bendrojo plano sprendinius masteliu M 1:10 000; detalizuoti aktualiausių miesto dalių (priedas Nr.1, bendras teritorijų plotas apie 100ha) sprendinius masteliu M 1: 5 000; suformuoti sąlygas atsirasti subalansuotai transporto sistemai, leidžiančiai pasiekti užsibrėžtus darnaus judumo tikslus, transporto būdams pirmenybę teikti atsižvelgiant į konkrečią miesto zoną, atitinkamai įvertinti visų miesto gatvių kategorijas, plėsti inžinerinę infrastruktūrą prioritetinėse miesto periferinėse zonose; tikslinti specifinius atskirų miesto rajonų savitumo bruožus, parengti sprendinius, ypatingą dėmesį skiriant periferiniams centrams formuoti ar stiprinti, sovietinės statybos rajonų patrauklumui didinti; nustatyti platesnes galimybes aukštą pridėtinę vertę kuriančių veiklų sukūrimui, numatyti tam tinkamas teritorijas; tikslinti sodų bendrijų teritorijų konversijos į gyvenamuosius rajonus galimybes, nustatyti specifinius reglamentus, mokesčių politiką, skatinti konsoliduoti teritorijas; parengti kompleksiškus sovietinės statybos rajonų atnaujinimo sprendimus. Numatyti priemones ir išteklius bei valdymo mechanizmą šiems Bendrojo plano sprendiniams realizuoti; peržiūrėti darbo vietų ir gyvenamųjų teritorijų subalansavimo priemones, numatant tvarią miesto plėtrą ir ją užtikrinančius Bendrojo plano sprendinius; tiksliau apibrėžti darbo vietų ir paslaugų kūrimo gyvenamuosiuose rajonuose galimybes; konkretizuoti konversijos privalomumą atskirose nebenaudojamose ar neefektyviai naudojamose pramonės teritorijose, nustatyti pagrindinius reglamentus konvertuojamoms teritorijoms; nustatyti pramonės rajonų tolesnės veiklos prioritetus ir reglamentus; nustatyti naujų prekybos centrų statybos galimybes ir reglamentus pagal šių centrų tipologiją, bendrą plotą ir numatomą poreikį; atlikti gamtinio karkaso lokalizacijos Raseinių mieste patikslinimą; aiškiai apibrėžti gamtinio karkaso teritorijų reglamentavimą, kitos paskirties žemės sklypuose turi būti nustatomi reglamentai procesams urbanizuotame gamtiniame karkase reguliuoti; esant poreikiui nustatyti didesnius užstatymo tankius taikant kitas kraštovaizdžio naudojimo gerinimo ir ekologinio kompensavimo priemones; fiksuoti gamtinio karkaso ir urbanizuojamų teritorijų sąlyčio zonas, teritorijas, kurių nenumatoma užstatyti; gamtinio karkaso elementus nagrinėti didesnio tikslumo masteliu naudojant tam reikalingą tiriamąją ir pagrindžiamąją medžiagą. Savaiminiai arba urbanistinius reikalavimus pažeidžiantys medžiai ar neorganizuotos jų grupės urbanistinėje aplinkoje negali būti absoliučios apsaugos objektu; patikslinti intensyviam ir ekstensyviam naudojimui įrengiamų želdynų teritorijas detalizuojant galimą urbanizaciją ten, kur urbanizuotų teritorijų Bendrasis planas nefiksavo; suskaidyti teritorijas į urbanistinius segmentus nustatant diferencijuotą želdynų poreikio normatyvą; formuoti urbanizuotų teritorijų apsauginių želdinių sistemas; visuomeniniuose centruose, darbo vietų aplinkoje ir žmonių susikaupimo vietose numatyti teritorijas kokybiškiems želdynams. Plėsti jų funkcinio naudojimo turinį, didinti atraktyvumą; planuoti želdynų, esančių miesto upelių ir tvenkinių teritorijose, parkų sistemas, miesto žaliųjų jungčių su Prabaudos parku ir Dumšiškių kapinių plėtrą, sukurti miesto parkų tvarkymo ir naudojimo programą, orientuotą į poilsio ir rekreacinių želdynų formavimą; miesto centrinėje dalyje ir kitose intensyviai užstatytose teritorijose numatyti specifinius reikalavimus atitinkančias žaliąsias erdves taikant netradicines priemones;
nustatyti želdynų valdymo principus tinkamai įvardijant atskiruosius ir priklausomuosius želdynus; nustatyti privalomuosius rodiklius želdynų plotams atsižvelgiant į želdinių tipą; nustatyti reglamentus kultūros vertybių apsaugos zonose esančioms teritorijoms integruojant specialiuosius paveldosauginius reikalavimus, kurių didžioji dalis nustatyta specialiuosiuose planuose; nustatyti istorinę miesto dalį, jos reglamentus; pasiūlyti naujus kultūros paveldo objektus, jų teritorijas, apsaugos zonas ir reglamentus; atsižvelgiant į naujus demografinius duomenis išanalizuoti realius naujos socialinės infrastruktūros (švietimo, sveikatos, kultūros ir sporto) ir daugiabučių gyvenamosios statybos objektų poreikius; nustatyti efektyviausius socialinių paslaugų teikimo būdus; numatyti teritorijas socialinės infrastruktūros plėtrai; sudaryti sąlygas atsirasti integruotai susisiekimo sistemai, apjungiančiai visas judumo formas (viešojo transporto, pėsčiųjų ir dviračių, individualaus transporto), kurios tarpusavyje ne konkuruoja, o papildo viena kitą; optimizuoti viešojo transporto judėjimo schemą. Naujas viešojo transporto maršrutus numatyti tik tuo atveju, jei iš esmės bus keičiami urbanistiniai sprendiniai; intensyviau plėsti dviračių takų tinklą, nustatyti probleminius dviračių takų mazgus ir ruožus, numatyti infrastruktūros plėtros prioritetus; nustatyti išorinės reklamos galimybes, parengti išorinės reklamos stendų išdėstymo schemą; sudaryti sąlygas elektros pakrovimo stotelių tinklo plėtrai; nustatyti atsinaujinančiųjų energijos šaltinių įrengimo galimybes; suplanuoti valymo įrengimų iškėlimo etapus, laipsniškai įsisavinant atsilaisvinančią teritoriją; peržiūrėti inžinerinės infrastruktūros plėtros prioritetus, siekiant užtikrinti infrastruktūros poreikius esamose užstatytose ir jau pradėtose užstatyti teritorijose; įvertinus skirtingą investicijų poreikį bei atsižvelgiant į miesto plėtros prioritetus, miesto teritoriją suskirstyti į zonas, kurioms pagal miesto plėtros prioritetus būtų nustatomi diferencijuoti infrastruktūros plėtros mokesčiai; konkrečiau apibrėžti miesto plėtros prioritetus, urbanistinės struktūros centrus; telktis ties Bendrojo plano sprendiniuose numatytų prioritetinių plėtros krypčių įgyvendinimu – vidinių, jau užstatytų teritorijų efektyvesniu panaudojimu ir trimis aktyviausiai plėtojamomis šiaurės rytų, pietų ir šiaurės vakarų kryptimis. rengiant Bendrojo plano keitimą būtina tęsti raidos kryptis, numatytas Bendrojo plano koncepcijoje ir sprendiniuose, siekiant užtikrinti gyventojų interesus pradėtų darbų ir statybų tęstinumą, investicijų stabilumą. Rengėjas privalo įvertinti aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų, patvirtintų įsigaliojus Bendrajam planui, sprendinius.
Informuojame, kad parengta Raseinių miesto bendrojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita. Su parengta SPAV ataskaita ir koncepcijos alternatyvomis galima susipažinti Raseinių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.raseiniai.lt, skiltyje „Teritorijų planavimas - Skelbimai“ bei Raseinių rajono savivaldybės administracijos patalpose, V.Kudirkos g. 5, 60150, Raseiniai (kontaktiniai asmenys - Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Armandas Mockus tel. (8  428) 79 574, el. p. [email protected], vyriausioji specialistė Jurgita Žilytė - Mackevičienė tel. tel:(8 428)  79 575, el. p. [email protected]). Supažindinimas su SPAV ataskaita ir koncepcijos alternatyvomis  bei vieša ekspozicija vyks nuo 2022 09 26 iki 2022 10 17.
Viešas susirinkimas dėl SPAV ir koncepcijos įvyks 2022 10 18, 16.00 val. nuotoliniu būdu. Internetinė viešo svarstymo prieiga:
https://us02web.zoom.us/j/9713575857, susirinkimo ID: 971 357 5857.
 
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl Raseinių miesto bendrojo plano keitimo SPAV ataskaitos ir koncepcijos teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos – t. y. 2022 10 05, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
Atlikus Raseinių miesto bendrojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadiją, konceptualieji sprendiniai bus detalizuojami sprendinių konkretizavimo stadijoje. Pasiūlymų teikimo tvarka vėlesnėje plano eigoje (t.t. sprendinių konkretizavimo stadijoje): pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Išsamesnė informacija teikiama plano rengėjo aukščiau nurodytais kontaktais, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, V.Kudirkos g. 5, 60150, Raseiniai (kontaktiniai asmenys - Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Armandas Mockus tel. (8  428) 79 574, el. p. [email protected], vyriausioji specialistė Jurgita Žilytė - Mackevičienė tel. tel:(8 428)  79 575, el. p. [email protected]).
 
Informacija atnaujinta 2022-10-03 11:55