Skelbimas

Informuojame, kad pradedamas rengti Raseinių miesto bendrojo plano keitimas

2022 08 19

Planavimo organizatorius: Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius, V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai, Tel. (8 428) 79 600, el.p. [email protected], interneto svetainė: www.raseiniai.lt.
Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. [email protected].
Planavimo pagrindas – Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 metų gegužės 21 d. sprendimas Nr.TS-139 „Dėl Raseinių miesto bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo“.
Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD numeris K-VT-72-22-70).
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas.
Planavimo lygmuo – vietovės lygmens bendrasis planas.
Planuojama teritorija – Raseinių miesto teritorija. (Nagrinėjama teritorija - Raseinių miesto seniūnijos (848,2 ha) ir dalis Raseinių seniūnijos (apie 414 ha.) teritorijos).
Planuojamos teritorijos plotas – apie 1265 ha.
Bendrojo plano tikslai: sudaryti sąlygas darniai Raseinių miesto teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti Raseinių miesto infrastruktūros prioritetines plėtros teritorijas ir jų vystymui skirtą savivaldybės infrastruktūrą ir jos vystymo principus, išdėstymo reikalavimus, inžinerinių komunikacijų koridorius ir prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus; numatyti Raseinių miesto gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.
Bendrojo plano uždaviniai: suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinės ir erdvinės plėtros kryptis; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; pateikti suplanuotai prioritetinei miesto infrastruktūrai projektuoti, statyti ir (ar) įrengti bei naudoti preliminarų lėšų poreikį, atsižvelgus į numatomas gauti lėšas už naudojimąsi savivaldybės infrastruktūra; numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Atliekama strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūra remiantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo aprašu.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nebus rengiamas.
Bendrojo plano rengimo etapai: parengiamasis etapas; rengimo etapas (esamos būklės įvertinimo, bendrųjų sprendinių formavimo ir konkretizavimo stadijos); baigiamasis etapas. Parengiamos ne mažiau kaip dvi teritorijos plėtros koncepcijos alternatyvos. Koncepcijos alternatyvų nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas.
 
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu (šiame skelbime aukščiau nurodytais kontaktais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
 
Išsamesnė informacija teikiama: Raseinių rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo  skyriuje, V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai. Kontaktiniai asmenys - Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Armandas Mockus tel. (8  428) 79 574, el. p. [email protected], vyriausioji specialistė Jurgita Žilytė - Mackevičienė tel. tel:(8 428)  79 575, el. p. [email protected].
Informacija atnaujinta 2022-08-19 14:11