Skelbimas

Konkursas į Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigas

2021 12 03

(Konkursas paskelbtas 2021-12-02 Valstybės tarnybos departamento interneto svetainės skyriaus „Darbo skelbimai viešajame sektoriuje“ srityje „Kiti darbo skelbimai“, konkurso numeris: 75478)
Pareigybė: Raseinių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) direktoriaus (toliau – Direktorius) pareigybė yra priskirta vadovų pareigybių grupei. Pareigybės lygis – A1. Direktorius tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui, atskaitingas – Savivaldybės tarybai. Savivaldybės meras konkurso būdu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Direktorių, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su Direktoriaus darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktoriaus pareigybė priskiriama sveikatos priežiūros specialisto pareigybei.
 
Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja Biuro veiklą ir atsako už Biurui pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
2. planuoja Biuro žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas, leidžia visiems Biuro darbuotojams privalomus įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus ir kontroliuoja jų vykdymą;
3. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
4. tvirtina Biuro struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas Biuro steigėjo nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
5. tvirtina Biuro darbuotojų pareigybių aprašymus, Biuro darbo tvarkos taisykles, saugos ir sveikatos instrukcijas, priešgaisrinės saugos tvarkos aprašus;
6. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Biuro darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas, užtikrina tinkamas darbuotojų darbo sąlygas;
7. teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą nustato darbuotojų darbo užmokestį;
8. užtikrina, kad Biuro veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų;
9. teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina metinius Biuro veiklos planus;
10. organizuoja Biuro darbo planų vykdymą, planuoja Biuro veiklos kryptis ir atsiskaito Savivaldybės tarybai už darbų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
11. rengia ir teikia Biuro steigėjui siūlymus tvirtinti Biuro nuostatų papildymus ar pakeitimus;
12. atstovauja Biurui kitose institucijose ir įstaigose;
13. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos kūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
14. Biuro vardu pasirašo dokumentus, organizuoja visuomenės informavimą apie Biuro veiklą;
15. organizuoja viešųjų pirkimų dokumentų, procedūrų ir sutarčių projektų Biuro kompetencijos klausimais rengimą ir įgyvendinimą;
16. atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, vadovaujantis finansų kontrolės taisyklėmis;
17. vykdo kitas teisės aktais jam pavestas funkcijas.
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
2. turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinio darbo patirtį sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityje;
4. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
5. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
6. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir plėtra;
7. gebėti nustatyti rizikingas Biuro veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
8. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
9. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
10. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Biuro funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Biuro darbą.
 
Dokumentai, kurie turi būti pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:
 
1.Asmens dokumento kopija
2.Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija
3.Gyvenimo aprašymas (CV)
4.Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas).
 
Papildomai būtina pateikti:
 
1. Viešųjų ir privačių interesų deklaracija;
2. Pretendento sutikimas (Raseinių rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo tvarkos nuostatų 8.6 punktu);
3. Dokumento, patvirtinančio valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, kopija;
4. Profesinę patirtį pagrindžiantis dokumentas.
 
Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
 
Skelbimas galioja iki: 2021-12-16.
Detalesnė informacija teikiama tel. (8 428) 41 562 arba el. p. [email protected]
Informacija atnaujinta 2021-12-03 14:25