Skelbimas

Kviečiame dalyvauti Regioninės pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-02 (RE) ,,Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą“ projekto atrankos konkurse

2024 04 10

   Kviečiame dalyvauti Regioninės pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-02 (RE) „Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą“ projekto (toliau – Projektas) atrankos konkurse (toliau – Konkursas).
   Konkursas organizuojamas vadovaujantis Regioninės pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-02 (RE) „Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą“ finansavimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-1145 „Dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-02 (RE) „Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą“ finansavimo gairių patvirtinimo“ (toliau – Gairės).
   Projekto tikslas turi būti susijęs su mobilių komandų, teikiančių ASPN, teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimu.
   Atrankos tikslas – atrinkti projektą (kuris bus siūlomas įtraukti kaip atskira veikla projekte Ilgalaikės priežiūros sveikatos paslaugų plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“, numatytame Raseinių rajono savivaldybės 2024-2026 m. strateginiame veiklos plane, patvirtintame Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr.TS-357) ir Projekto partnerį, kuris Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, bet ne trumpiau kaip Projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir 5 metus po Projekto įgyvendinimo, teisės aktų nustatyta tvarka, organizuotų ir teiktų kokybiškas ambulatorines slaugos paslaugas pacientų namuose.
   Projekto tikslinė grupė – bet kokio amžiaus asmenys, kuriems yra nustatyta negalia, darbingumo lygis ar nesavarankiškumo lygis, atliktas slaugos paslaugų poreikio vertinimas pagal klausimyną, asmenys, sergantys pavojinga gyvybei liga, kurių sveikatos būklė atitinka paliatyviosios pagalbos indikacijas, taip pat asmenys, kuriems ilgalaikė priežiūra reikalinga dėl psichikos sveikatos sutrikimų (sergantys senatvine demencija ir Alzheimerio liga). Taip pat senatvės pensinio amžiaus sulaukę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimo savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat jų šeimos, vietos bendruomenės.
Reikalavimai pareiškėjui:
1. turi turėti galiojančią licenciją teikti ambulatorines slaugos paslaugas namuose (asmens sveikatos priežiūros paslaugas Savivaldybės teritorijoje);
2. įsipareigoja teikti su Projekto įgyvendinimu susijusias paslaugas Projekto laikotarpiu ir 5 metus po jo;
3. Ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančių specialistų komanda šias paslaugas teikia ne trumpiau nei 12 mėn. iki Savivaldybės atliktos Projekto atrankos (duomenų šaltinis: sutartis su teritorine ligonių kasa (toliau – TLK) dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų (ambulatorinių slaugos paslaugų namuose) teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis);
4. Ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikianti įstaiga turi registracijos adresą Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje;
5. Ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikianti specialistų komanda šias paslaugas 2023 metais Savivaldybėje suteikė didžiausiam asmenų skaičiui.
Projekto įgyvendinimo terminas – iki 2029 m. rugsėjo 31 d.
   Pareiškėjas kartu su Paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus:
1.  įstatų ar kitų įstatams prilygstančių steigimo dokumentų kopiją;
2.  jei Projekto atrankoje dalyvaujančiam pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti atrankoje dalyvaujančio pareiškėjo vardu;
3. dokumento, patvirtinančio daiktinės pareiškėjo teises į rajono Savivaldybės teritorijoje esantį žemės sklypą arba kitą nekilnojamąjį turtą, valdymo ar naudojimo teisę, kopiją.
4. Vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos pažymą, kad:
4.1. įstaiga nėra likviduojama;
4.2. įstaiga yra įvykdžiusi mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
4.3. nevyksta teisminiai ginčai ar nėra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kad įstaiga pažeidė kitą sutartį dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;
5. dokumentus, patvirtinančius atitiktį Tvarkos aprašo 38 punkte numatytiems reikalavimams.
Paraiškos priimamos iki 2024 m. balandžio 17 d. (imtinai). Paraiška su priedais teikiama per e. pristatymo sistemą arba el. paštu [email protected].
Konsultacijos pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikiamos tel. + 370 428 70 597, el. paštu [email protected].
 
Aktualūs dokumentai:
Informacija atnaujinta 2024-04-10 11:47