Skelbimas

Kviečiame teikti kandidatūras į visuomeninę Raseinių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją

2022 02 02

  Pasikeitus Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatoms, siekiant tinkamai vertinti ir prižiūrėti želdinius Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje, sudaroma nauja želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos želdynų įstatymą, rengiamas Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“. Kviečiame teikti kandidatūras į Raseinių savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją, veikiančią visuomeniniais pagrindais.
Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos nariais gali būti Savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, bendruomeninių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, atstovai, savivaldybės gyventojai raštu išreiškę iniciatyvą dalyvauti komisijos veikloje.
   Komisija sudaroma iš Raseinių rajono savivaldybės gyventojų, atsiliepusių į viešai paskelbtą kvietimą; atrenkant narius prioritetas teikiamas jų žinioms ir kvalifikacijai. Privalumas – jei būsimi komisijos nariai turės biologijos, miškotvarkos, aplinkos inžinerijos, architektūros, geografijos, visuomenės sveikatos, aplinkosaugos, želdynų priežiūros srities profesinį ar aukštesnį išsilavinimą.
   Komisija:
  • rūpinasi želdinių išsaugojimu, naujų želdynų įveisimu Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje;
  • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, susijusius su želdinių apsauga, tvarkymu, kirtimu, žalos atlyginimu;
  • teikia pasiūlymus dėl leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimo rajono savivaldybėje ne miškų ūkio paskirties žemėje;
  • teikia siūlymus dėl kompensacinių priemonių už kertamus želdinius nustatymo;
  • prireikus organizuoja želdinių būklės ekspertizę;
  • komisija priima sprendimus, susijusius su rajono savivaldybės atskirųjų ir priklausomųjų želdynų ir želdinių apsauga, priežiūra ir tvarkymu;
  • teikia pasiūlymus rajono Savivaldybės tarybai dėl želdinių, augančių privačioje žemėje, paskelbimo saugotinais;
  • teikia pasiūlymus rajono Savivaldybės administracijai dėl naujų želdinių įveisimo vietos, kiekio, laiko;
  • dalyvauja svarstant projektus ir teikia pasiūlymus dėl naujų želdinių ir želdynų pasodinimo.
   Prašome suinteresuotą visuomenės grupę iki š. m. vasario 15 d.  12.00 val. teikti pasiūlymus į Raseinių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją (turi būti raštiškas kandidato sutikimas dalyvauti komisijoje) Raseinių rajono savivaldybės administracijai, adresu: V. Kudirkos g. 5, Raseiniai arba el. p. [email protected].  
Informacija atnaujinta 2022-02-02 14:21