Skelbimas

Kviečiame teikti pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos

2024 02 15

          Informuojame, kad Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 4-827 patvirtintas Valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).
Ekonomikos ir inovacijų ministerija nuo 2023 metų iki kiekvienų einamųjų metų sausio 30 d. (imtinai) raštu siunčia kvietimą savivaldybių vykdomosioms institucijoms teikti paraiškas.
Savivaldybių vykdomosios institucijos, siekiančios gauti finansavimą, vadovaujantis Aprašo 10 punktu, turi pateikti paraišką Ekonomikos ir inovacijų ministerijai iki 2024 m. vasario 23 dienos.
Pareiškėja gali būti Raseinių rajono savivaldybės administracija. Aprašo nustatyta tvarka komisijos siūlymu ir Ekonomikos ir inovacijų ministro sprendimu valstybės lėšomis gali būti skiriamas iki 100 procentų tinkamų finansuoti kelių projekto įgyvendinimo išlaidų.
Atkreipiame dėmesį, kad kelių projektas gali būti finansuojamas valstybės lėšomis pagal Aprašą tik tuo atveju, jei yra tenkinamas bent vienas iš šių vertinimo kriterijų:
  •  Į kelių projektą įtrauktas kelias ir (ar) gatvė veda ir (arba) yra teritorijoje, kurioje kuriamos darbo vietos ir kuri yra laisvojoje ekonominėje zonoje ar valstybei svarbaus projekto statusą turinčiame pramonės parke arba skirtas Investicijų įstatymo 2 straipsnio 25 dalyje nurodytiems stambiems projektams įgyvendinti ar pritraukti.
  • Į kelių projektą įtrauktas kelias ir (ar) gatvė veda į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos ir kuriose investuotojas pagal Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatas yra sudaręs investicijų sutartį su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ar jos įgaliota institucija ir vykdo gamybos veiklą ir (ar) mokslinių tyrimų ir (ar) taikomąją veiklą investiciniame žemės sklype arba yra potencialus investuotojas, planuojantis vykdyti gamybos veiklą ir (ar) mokslinių tyrimų ir (ar) taikomąją veiklą investiciniame žemės sklype ir atitinkantis Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 6 punkte ir 12 straipsnio 2 dalies 7 punkte numatytus reikalavimus.
  • Teikiama paraiška tęstinio kelių projekto veikloms, nurodytoms Aprašo 3 punkte, kurių dalis jau buvo finansuota pagal Aprašą, tačiau šios veiklos nebuvo pabaigtos įgyvendinti. Tęstiniu projektu laikomas projektas, kuriam buvo skirtas finansavimas pagal Aprašą ir dėl kurio buvo sudaryta kelių projekto finansavimo sutartis, tačiau kelių projektas nebuvo baigtas įgyvendinti.
 
Atsižvelgdami į tai, prašome, susidomėjusius, turinčius idėjų iki 2024 m. vasario 20 d. kreiptis į Raseinių rajono savivaldybę su pasiūlymais dėl galimų vykdyti veiklų el. paštu [email protected].
 
Informacija atnaujinta 2024-02-15 14:45