Skelbimas

Kviečiame teikti pasiūlymus dėl verslui svarbios infrastruktūros atnaujinimo

2022 06 22

   Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 4-827 patvirtintą Valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, finansavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) iki 2022 m. liepos 8 dienos.
 
   Pagal Aprašą valstybės lėšomis projektas gali būti finansuojamas tik tuo atveju, jei yra tenkinamas bent vienas iš šių vertinimo kriterijų:
  1. Į kelių projektą įtrauktas kelias ir (ar) gatvė veda ir (arba) yra teritorijoje, kurioje kuriamos darbo vietos ir kuri yra laisvojoje ekonominėje zonoje ar valstybei svarbaus projekto statusą turinčiame pramonės parke arba skirtas Investicijų įstatymo 2 straipsnio 25 dalyje nurodytiems stambiems projektams įgyvendinti ar pritraukti.
  2. Į kelių projektą įtrauktas kelias ir (ar) gatvė veda į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos ir kuriose investuotojas pagal Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatas yra sudaręs investicijų sutartį su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ar jos įgaliota institucija ir vykdo gamybos veiklą ir (ar) mokslinių tyrimų ir (ar) taikomąją veiklą investiciniame žemės sklype arba yra potencialus investuotojas, planuojantis vykdyti gamybos veiklą ir (ar) mokslinių tyrimų ir (ar) taikomąją veiklą investiciniame žemės sklype ir atitinkantis Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 6 punkte ir 12 straipsnio 2 dalies 7 punkte numatytus reikalavimus.
  3. Teikiama paraiška tęstinio kelių projekto veikloms, nurodytoms Aprašo 3 punkte, kurių dalis jau buvo finansuota pagal Aprašą, tačiau šios veiklos nebuvo pabaigtos įgyvendinti. Tęstiniu projektu laikomas projektas, kuriam buvo skirtas finansavimas pagal Aprašą ir dėl kurio buvo sudaryta kelių projekto finansavimo sutartis, tačiau kelių projektas nebuvo baigtas įgyvendinti.
   Pagal Aprašą tinkamomis finansuoti išlaidomis gali būti pripažintos einamaisiais kalendoriniais metais pareiškėjo patirtos išlaidos, kurios yra pagrįstos (pateikti pagrindžiantys dokumentai) ir skirtos valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, eismo juostose esantiems Kelių įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje apibrėžtiems kelio elementams, tiesti, projektuoti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti). Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, susijusios su kelių projekto rengimo, ekspertizės, eismo saugumo audito, rangos darbais, kelių projekto vykdymo priežiūra, technine priežiūra, kadastro duomenų bylos parengimu, teisine registracija bei kitomis paslaugomis ir darbais, tiesiogiai susijusiais su kelių projekto įgyvendinimu.
            Projektu siekiami šie rodikliai:
  • Pritraukta arba planuojama pritraukti investicijų suma, mln. Eur;
  • Kuriamų darbo vietų skaičius ir planuojamas darbo užmokesčio dydis
   Savivaldybė, vadovaudamasi Aprašu, kviečia  susidomėjusius investuotojus dėl galimų vykdyti veiklų teikti savo pasiūlymus iki 2022 m. birželio 28 d. el. paštu [email protected] pagal pridedamą formą.
 
Informacija atnaujinta 2022-06-22 16:58