Skelbimas

Kviečiame teikti pasiūlymus dėl verslui svarbios infrastruktūros atnaujinimo

2023 01 23

Raseinių rajono savivaldybės administracija ketina teikti paraišką pagal Investicinio žemės sklypo, iki kurio ribos ir (ar) kurio ribose įrengiama ir (ar) sutvarkoma infrastruktūra, kriterijų ir infrastruktūros iki investicinio žemės sklypo ribos ir (ar) jo ribose įrengimo ir (ar) sutvarkymo ir (ar) investicinio žemės sklypo vystymo valstybės (savivaldybės) lėšomis tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), kuris patvirtintas LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr.4-429.
Informuojame, kad pagal Aprašą tinkamos finansuoti infrastruktūros įrengimo ir (ar) sutvarkymo veiklos ir (ar) investicinio žemės sklypo vystymo veiklos, kurios yra pagrįstos (pateikti pagrindžiantys dokumentai), iki investicinio sklypo ribos ir (ar) jo ribose, yra:
  1. inžinerinės savivaldybės infrastruktūros ir kitų įrenginių ir (ar) inžinerinių statinių, ir (ar) inžinerinių tinklų, ir (ar) susisiekimo komunikacijų, ir (ar) hidrotechnikos statinių (vandenvietės ir vandenruošos statinių ir (ar) siurblinės, ir (ar) su ja susijusios infrastruktūros, ir (ar) melioracijos statinių, ir (ar) su ja susijusių įrenginių), ir (ar) kitų inžinerinių statinių (nuotekų valyklų statinių) įrengimas ir (ar) rekonstravimas, ir (ar) remontas ir (ar) griovimas;
  2. statybos darbų atlikimas ir investicinio sklypo žemės tvarkymas, taip pat miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis procedūros ir darbai, užterštų sprogmenimis teritorijų rizikos vertinimas (sprogmenų paieška, sprogmenų identifikavimas), inžinerinių statinių ir tinklų iškėlimo darbai ir kiti darbai ir procedūros, susiję su investicinio žemės sklypo tvarkymu;
  3. vienkartinis prisijungimas prie inžinerinių tinklų, kaip numato Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys reguliuojamų veiklos sričių kainodaros, techninės priežiūros  reikalavimus.
Infrastruktūra gali būti įrengiama ir (ar) sutvarkoma ir (ar) investicinis žemės sklypas vystomas valstybės lėšomis tik tuo atveju, jei yra tenkinamas bent vienas iš šių reikalavimų:
  1. Investicinis žemės sklypas yra laisvojoje ekonominėje zonoje ar valstybei svarbaus projekto statusą turinčiame pramonės parke arba skirtas Investicijų įstatymo 2 straipsnio 25 dalyje nurodytiems stambiems projektams įgyvendinti ar pritraukti.
  2. Investiciniame žemės sklype yra investuotojas, pagal Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatas sudaręs investicijų sutartį su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ar jos įgaliota institucija, arba yra potencialus (-ūs) investuotojas (-ai), planuojantis (-ys) vykdyti gamybos veiklą ir (ar) mokslinių tyrimų ar taikomąją veiklą investiciniame žemės sklype, ketinantis (-ys) investuoti ne mažiau kaip 1 448 100 eurų vertės privačių investicijų, įgyvendindamas (-i) investicijų projektą, ir įsipareigojantis įsteigti naujų ne trumpiau kaip trejus metus išlaikomų darbo vietų, kuriose įdarbintų ne mažiau kaip 20 asmenų, kurių atitinkamų metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bus ne mažesnis kaip Lietuvos statistikos departamento skelbiamas savivaldybės, kurioje investuojama, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, kaip nustatyta Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 6 punkte.
  3. Investicinis žemės sklypas yra ne mažesnio kaip 10 ha ploto ir jame planuojama vykdyti gamybos veiklą ir (ar) mokslinių tyrimų ar taikomąją veiklą.
            Projektu siekiami šie rodikliai:
  • Investicinio (-ių) žemės sklypo (-ų) plotas;
  • Pritraukta investicijų, mln. Eur;
  • Naujų darbo vietų skaičius.
Daugiau informacijos galima rasti internete adresu.
Savivaldybės administracija, vadovaudamasi Aprašu, siekdama pasiruošti paraiškų teikimui, kviečia  susidomėjusius investuotojus dėl galimų vykdyti veiklų teikti savo pasiūlymus iki 2023 m. vasario 6 d. el. paštu [email protected] pagal pridedamą formą.
Informacija atnaujinta 2023-01-23 13:52