Skelbimas

Pranešimas apie Raseinių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimą ir šio teritorijų planavimo dokumento korektūros rengimo pradžią

2021 06 23

   Paskelbta Savivaldybės internetinėje svetainėje ir seniūnijos skelbimų lentoje 2021-06-23
 
   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 2 ir 5 dalimis, 32 straipsnio 1 punktu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 153, 156 punktais, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr.1079, 25 punktu, informuojame, kad rengiamas Raseinių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-344 „Dėl Raseinių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimas.
   Planavimo (koregavimo) tikslai:
1. sudaryti sąlygas darniai Raseinių miesto teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;
2. nustatyti Raseinių miesto infrastruktūros prioritetines plėtros teritorijas ir jų vystymui skirtą savivaldybės infrastruktūrą ir jos vystymo principus, išdėstymo reikalavimus, inžinerinių komunikacijų koridorius ir prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus;
3. numatyti Raseinių miesto gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
4. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas;
5. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę;
6. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.
   Planavimo organizatorius – Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
   Bendrojo plano koregavimo rengėjas – parenkamas planavimo organizatorius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
   Planavimo pagrindas – Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 metų gegužės 21 d. sprendimas Nr.TS-139 „Dėl Raseinių miesto bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo“.
   Pasiūlymų teikimo tvarka - dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytais adresais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki sprendinių viešinimo procedūrų pabaigos. Koregavimo darbų programa, projektiniai sprendiniai, susipažinimo su sprendiniais ir pasiūlymų bei pastabų teikimo tvarką bus paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.
   Dėl klausimų, susijusių su Bendrojo plano koregavimo procesu, galima kreiptis į Raseinių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistę Jurgitą Žilytę-Mackevičienę, V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai, Tel.: (8 428)  79 575, Mob. 8 686  03 920, El. p. [email protected]
   
Skelbiami priedai:
 
Informacija atnaujinta 2021-06-23 14:08