Skelbimas

Raseinių rajono savivaldybė skelbia žemės sklypo pardavimo viešą aukcioną

2023 05 15

 Nekilnojamasis turtas: žemės sklypas, plotas – 0,5035 ha, paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo paskirtis - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, unikalus numeris 4400-5984-6562, kadastro Nr. 7268/0003:238, Raseinių r. sav., Betygalos sen., Steponkaimio k., Pamūkio  g. 13.

Pradinė žemės sklypo kaina – 1914 Eur.

Kainos didinimo intervalas - 1% nuo paraiškose nurodytos didžiausios sumos.

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 95,70 Eur.

Žemės sklypo pradinę pardavimo kainą sudaro: žemės sklypo kaina – 1 611,45 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos – 302,50 Eur.

 Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

 Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) teritorijos unikalus Nr. 100345799.

Informacija apie parduodamo turto būklę ir panaudojimo ar plėtros galimybes: nekilnojamasis turtas parduodamas esamos būklės.

  Aukciono vykdymo būdas: viešas aukcionas, vadovaujantis Savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų pardavimo aukciono nuostatais, patvirtintais 2000 m. rugpjūčio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 925 „Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo neatlygintinai savivaldybių nuosavybėn ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų pardavimo aukcione“:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106389/asr

 Bendrosios aukciono sąlygos:

  Prieš atvykdami registruotis aukciono dalyviais, Lietuvos ir užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys ar kitos užsienio organizacijos arba jų įgalioti asmenys (toliau vadinama – asmuo, asmenys) turi sumokėti į aukciono komisijos nurodytą finansų įstaigos sąskaitą pradinį įnašą – 5 procentus norimo pirkti žemės sklypo pradinės pardavimo kainos (toliau vadinama – pradinis įnašas).

Aukciono dalyvius registruoja aukciono komisija skelbime nurodytu terminu.

Asmuo, norintis registruotis aukciono dalyviu, aukciono komisijai pateikia:

1. paraišką dalyvauti žemės sklypo pardavimo aukcione.

2. fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ar užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos registravimo dokumento įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją, išskyrus atvejus, kai valstybinės žemės sklypą pageidauja išsinuomoti užsienio juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, įsteigę Lietuvoje atstovybę ar filialą;

3. įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, jeigu aukciono dalyviui atstovauja kitas asmuo;

4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, patvirtinančius, kad pradinis įnašas sumokėtas į skelbime nurodytą sąskaitą; jeigu toks dokumentas nepateikiamas, tačiau aukciono komisija patikrina ir nustato, kad pradinis įnašas gautas, laikoma, kad šiame punkte nustatytas reikalavimas įvykdytas;

5. duomenis apie finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią aukciono komisija šių Nuostatų nustatytais atvejais turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numerį, finansų įstaigos pavadinimą, kodą ir buveinę;

6. jeigu aukciono laimėtojui pagal skelbime paskelbtas aukciono sąlygas bus taikomi papildomi reikalavimai, rašytinį įsipareigojimą įvykdyti aukciono sąlygų reikalavimus.

             Nurodyti dokumentai ir duomenys aukciono komisijai pateikiami užklijuotame voke arba siunčiami paštu (įvertintu laišku su apyrašu ir apmokėtu pristatymu arba registruotu laišku). Ant voko rašomas aukciono komisijos pavadinimas ir adresas, norimo įsigyti nuosavybėn aukcione žemės sklypo kadastro numeris, unikalus numeris, aukciono vykdymo data ir nuoroda „Su aukciono dokumentais“. Aukciono dalyvio registracijos dokumentų pateikėjo rekvizitai (asmens duomenys) ant voko nerašomi.

Aukciono dalyvis iki skelbime nurodyto aukciono dokumentų registravimo laiko pabaigos turi teisę atsisakyti dalyvauti aukcione, pateikęs aukciono komisijai prašymą grąžinti voką su aukciono dokumentais. Aukciono komisija pažymoje apie aukciono dalyvius įrašo apie atsisakymą dalyvauti aukcione, nurodo atsisakymo datą ir laiką, pasirašo ir patvirtina įrašą antspaudu. Asmeniui, atsisakiusiam dalyvauti aukcione, dokumentai grąžinami įvykus aukcionui arba pasibaigus aukciono dokumentų registravimo terminui, jeigu dalyvauti aukcione neįsiregistruoja nė vienas kitas asmuo. Pradinis įnašas grąžinamas į atsisakiusio dalyvauti aukcione asmens nurodytą sąskaitą per 5 darbo dienas po aukciono arba per 5 darbo dienas po aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos, jeigu dalyvauti aukcione neįsiregistruoja nė vienas kitas asmuo.

 Įregistruotas aukciono dalyvis iki skelbime nurodyto aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos turi teisę atšaukti pateiktą paraišką su pridėtais dokumentais. Aukciono komisija pažymoje apie aukciono dalyvius įrašo, kad ankstesnė paraiška atšaukta ir pateiktas naujas vokas, taip pat nurodo naujo voko pateikimo datą ir laiką. Aukciono dalyviui suteikiamas naujas registracijos numeris. Ankstesni dokumentai aukciono dalyviui negrąžinami. Asmuo, naujame voke pateikęs kitą paraišką dalyvauti aukcione ir neatšaukęs ankstesniosios, aukciono dalyviu nepripažįstamas ir pradinis įnašas jam negrąžinamas.

Nelaimėjusiems aukciono dalyviams garantinis aukciono mokestis grąžinamas per 5 darbo dienas.

Vokai su aukciono dokumentais registruojami iki skelbime nurodytos šių dokumentų registravimo termino paskutinės  darbo dienos pabaigos.

 Aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą. Aukciono laimėtojui garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu per 30 kalendorinių dienų nuo turto pardavimo aukcione dienos dėl aukciono laimėtojo kaltės nesudaroma pirkimo – pardavimo sutartis. Tokiu atveju laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį.

             Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas buvo parduotas už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas.

             Atsiskaitymo už aukcione įgytą žemės sklypą terminas ir tvarka:

1. Aukciono laimėtojas pasibaigus aukcionui, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti  aukciono protokolą.

2. Nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo aukciono laimėtojo paskelbimo dienos, o visa žemės sklypo kaina turi būti sumokėta iki žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo (apmokėjimas dalimis netaikomas).

        3. Žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.

 Atsiskaitomosios sąskaitos aukciono dalyvio garantiniam įnašui sumokėti bei atsiskaityti už nekilnojamąjį turtą rekvizitai: Raseinių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 2887408100), Nr. LT164010051003545943, Luminor Bank AS (banko kodas 40100). Atlikdamas mokėjimą aukciono dalyvis mokėjimo paskirtyje turi nurodyti parduodamo žemės sklypo adresą.

Kita aukciono informacija: Aukciono Nr. 1;

  • Aukciono rūšis Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų pardavimo aukcionai;
  • Aukciono vykdymo vieta: Raseiniai, V. Kudirkos g. 5, Savivaldybės didžioji salė II a.;
  • Dalyvių registracija į  aukcioną  2023-07-13, 14 08:00 -17:00;

                                                        2023-07-17 08:00 - 17:30.

Vokai su aukciono dokumentais registruojami: Raseiniai, V. Kudirkos g. 5, 108 kabinetas;

  • Aukciono data 2023-07-18 10:00;

Dėl žemės sklypo pardavimo sutarties projekto kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.

Informaciją apie žemės sklypą, registravimą į aukcioną ir kt. teikia Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Vaitiekienė, tel. (8 428) 55 918, el. p. [email protected]

  Apie rengiamą minėto nekilnojamojo turto aukcioną taip pat bus skelbiama savaitraštyje „Alio, Raseiniai“ ir laikraštyje „Ūkininko patarėjas“.

        

Informacija atnaujinta 2023-05-15 17:15