Skelbimas

Raseinių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2022 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšų

2021 10 05

   Konkurso tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų vertinimo, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir siekiant skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.

   Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos, vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Nuostatai).

   Konkursui planuojama skirti 66231 Eur, iš jų: Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 54 231  Eur, Raseinių rajono savivaldybės biudžeto 12 000 Eur. Didžiausia vienam projektui planuojama skirti suma yra 16 000 Eur, mažiausia vienam projektui planuojama skirti suma yra 4 200 Eur

   Konkurso būdu finansuotinos pagal negalios pobūdį ir specifiką pareiškėjo Lietuvos Respublikos teritorijoje teikiamos šios socialinės reabilitacijos paslaugos:

1. Neįgaliųjų dienos užimtumas.

2. Individuali paslauga neįgaliajam.

3. Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius.

4. Pagalba neįgaliojo šeimos nariams.

   Finansuojamų paslaugų turinio reikalavimai pateikti nuostatuose.

   Finansavimo prioritetai:

1. Pareiškėjas Nuostatų 8.1-8.3 papunkčiuose nurodytą (-as) paslaugą (-as) teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje, vykdant institucinės globos įstaigų pertvarką.

2. Pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams).

3. Pareiškėjas teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų, kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus.

  Norintys dalyvauti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektų atrankos konkurse turi pateikti paraiškos, detaliosios projekto įgyvendinimo sąmatos ir pareiškėjo deklaracijos užpildytas formas (Nuostatų 1, 2 ir 3 priedai).

   Projektų paraiškos teikiamos nuo 2021 m. spalio 6 d. iki 2021 m. lapkričio 15  d. 24.00 val. Lietuvos Respublikos laiku. Raseinių rajono savivaldybės administracijai elektroniniu paštu [email protected]

   Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Socialinės paramos skyriaus specialistė Giedrė Bružienė, tel. 8 428 79 599, el. p. [email protected],  jai nesant – Socialinės paramos skyriaus vedėja Loreta Laugalienė, tel. 8 428 79 580, el. p. [email protected] Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.    

Informacija atnaujinta 2021-10-26 14:33