Skelbimas

Skelbiama Raseinių hipodromo nuoma

2022 08 23

Skelbiama Raseinių hipodromo nuoma
   Viešoji įstaiga Raseinių hipodromas (kodas 301674026, buveinė: Paraseinio g. 16, Dumšiškių k., LT-60110 Raseinių r.) skelbia Raseinių hipodromui nuosavybės teise priklausančių arklidės ir hipodromo pastatų ir statinių, esančių adresu: Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k., Dumšiškių g. 2 ir Raseinių r. sav., Paliepių sen., Dumšiškių k., Paraseinio g. 16 viešąjį nuomos konkursą.
   Naudojimo paskirtis – žirginio ir kitų sporto šakų renginių organizavimas; jodinėjimas, žirgų laikymas, priežiūra ir ugdymas; paslaugos žirgų savininkams ir žokėjams; infrastruktūros išnaudojimas visuomeniniams (ne žirginio sporto) renginiams. Paskirtis negali būti keičiama, bet infrastruktūra galės būti panaudojama kitai teisės aktais nedraudžiamai veiklai vykdyti.
   Pradinis nuompinigių dydis – 500,00 Eur su PVM  per mėnesį. Mokesčiai už vandenį, šildymą, elektros energiją, komunalines ir kitas paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir mokami pagal atskirus susitarimus su paslaugų teikėjais. Laimėtoju pripažįstamas didžiausius nuompinigius pasiūlęs dalyvis. Nuomos terminas – 5 metai. Pasibaigus nuomos terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nuomos sutartis gali būti pratęsta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.482 straipsnyje numatyta tvarka, bet bendra nuomos trukmė gali būti ne ilgesnė kaip 10 metų.  
   Konkurso dalyviai paraiškas pateikia Vytauto Didžiojo g. 17, Raseiniai, 1 aukšte, 2 kabinete, ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 9 d. 15.00 val. užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, nuoroda „Raseinių hipodromo pastatų ir statinių nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta: 1) Paraiška, kurioje nurodyta konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ir įgalioto atstovauti asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jei pareiškėjui atstovauja įgaliotas asmuo (fiziniams asmenims), arba juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, rekvizitai ir raštiškas patvirtinimas, kad yra susipažinęs su Ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties projektu; 2) Dalyvio juridinio asmens registravimo pažymėjimas ir vadovo skyrimą patvirtinantys dokumentai arba juridinių asmenų registro išrašas. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka arba vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu, jei juridinis asmuo antspaudą privalo turėti; 3) Dalyvio fizinio asmens dokumento ir veiklos teisėtumą pagrindžiančių dokumentų kopijos (konkurso laimėtojas iki sutarties pasirašymo turės pateikti dokumentų originalus); 4) nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo. Paraiškos, kai pateikti ne visi nuomos konkurso sąlygose nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjamos.
   Už dalyvių registravimą ir turto apžiūrą atsakingas viešosios įstaigos Raseinių hipodromas direktorius Arnas Zmitra, tel. +370 602 14 274, el. paštas [email protected]. Konkursas įvyks 2022 m. rugsėjo 12 d. 14.00 val. Raseinių r. savivaldybės administracijos pastate, V. Kudirkos g. 5, Raseiniai. Asmenis, susidomėjusius nuoma, prašome kreiptis į viešosios įstaigos Raseinių hipodromas direktorių Arną Zmitrą.  
   Pridedama: nuomos konkurso sąlygos.
 
Viešosios įstaigos Raseinių hipodromas informacija
Informacija atnaujinta 2022-08-23 12:32