Skelbimas

Skelbiama regioninės pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“ projektų atranka Raseinių rajono savivaldybėje

2023 11 03

   Raseinių rajono savivaldybės administracija skelbia regioninės pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“ projektų atranką.
   Paraiškas gali teikti pareiškėjai, turintys viešojo juridinio asmens ar jo padalinio statusą, kurių steigimo dokumentuose (įstatuose arba veiklos nuostatuose) yra nurodytas visuomenės sveikatos stiprinimo, psichikos sveikatos stiprinimo, priklausomybės ligų prevencijos paslaugų teikimas bei atitinkantys kitus, nustatytus reikalavimus.
Remiamos veiklos:
  1. Prevencinės priemonės, stiprinančios visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą: integruoto visuomenės sveikatos priežiūros modelio, inovatyvių visuomenės sveikatos paslaugų sukūrimas ir įdiegimas, rizikos sveikatai veiksnių, lemiančių lėtinių neinfekcinių, užkrečiamųjų ligų, profesinių ligų plitimą, bei naujai atsirandančių grėsmių ir iššūkių valdymo gerinimas, sveikatos raštingumo, visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės tikslinėms grupėms didinimas.
  2. Priklausomybės ligų prevencijos (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mažinimo) paslaugų prieinamumo didinimas ir įvairių iniciatyvų tikslinėse grupėse skatinimas (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mažinimas, pasitelkiant pirminės prevencijos ir ankstyvosios intervencijos eksperimentuojantiems ir rizikingai vartojantiems asmenims priemones, orientuotas į rizikos sveikatai veiksnių mažinimą).
   Planuojamos organizuoti ir/ar teikti paslaugos turi būti orientuotos į 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano uždavinio „Skatinti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklas ir stiprinti psichologinį (emocinį) visuomenės atsparumą“ įgyvendinimą, siekiant mažinti aukštą žmonių sergamumą ir mirtingumą nuo ligų, kurių galima išvengti prevencinėmis priemonėmis.
   Projektas (-ai) turės būti pradėtas (-i) įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė ne ilgiau kaip 5 metai.
   Projektui skiriamas finansavimas iš ES fondų lėšų negali viršyti 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, o bendra išlaidų suma negali viršyti 370 000,00 Eur finansavimo iš ES fondų lėšų įskaitant nuosavą įnašą – Pareiškėjo ir (arba) Partnerio (-ių) lėšas.
   Projekto paraiška (kartu su pridedamais dokumentais) turi būti pateikiama vienu elektroniniu laišku (arba dokumentų valdymo priemonėmis) ne vėliau kaip iki 2023 m. lapkričio 13 d. 15.00 val. Raseinių rajono savivaldybės administracijai el. paštu [email protected]
   Konsultacijas su atranka susijusiais klausimais darbo dienomis teikia Raseinių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja Akvilė Juškienė, tel. (8 428) 79 597, el. p. [email protected].
Informacija atnaujinta 2023-11-03 13:03