Skelbimas

Skelbiamas 2022 metų savivaldybės aplinkosaugos projektų konkursas

2022 06 02

   Raseinių rajono savivaldybės administracija skelbia 2022 metų savivaldybės aplinkosaugos projektų, finansuojamų iš rajono Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, konkursą.
   Konkurse gali dalyvauti, pateikdami paraišką rajono Savivaldybės administracijai, visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, mokslo ir švietimo įstaigos ir kiti juridiniai asmenys. Paraiškas pateikti pagal rajono Savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. TS-138 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo, rengimo, vykdymo, kontrolės tvarkos aprašo bei paraiškos ir ataskaitos formų patvirtinimo“ patvirtintą tvarkos aprašą (toliau – tvarkos aprašas) ir rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. A1-594 „Dėl Savivaldybės aplinkosauginio švietimo, aplinkosaugos projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas taisykles (toliau - Taisyklės).
   Paraiškoje be įprastų rekvizitų (pavadinimas, adresas, telefonas, pareigos, antspaudas, parašas) turi būti:
  • aiškiai įvardyta ir aprašyta priemonė, kuriai įgyvendinti (įsigyti) būtinas finansavimas (įgyvendinimo vieta, ar numatyti kiti finansavimo šaltiniai);
  • nurodytas lėšų poreikis (lokalinė darbų sąmata ar preliminarus apskaičiavimas);
  • jei turima, pridėti finansavimui suteikti papildomus dokumentus (rekomendacijos, tarybos kopijos ar protokolų nuorašai ir kt.), susijusius su priemonių įgyvendinimu;
  • kita reikalinga, paraiškoje nurodyta informacija.
   Laiku pateiktas paraiškas vertina ir lėšas skiria rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta projektų atrankos komisija, vadovaudamasi Taisyklių 10 p. nurodytais bendraisiais vertinimo kriterijais.
   Paraiškos, neatitinkančios LR aplinkos ministerijos parengtų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijų, finansuojamos priemonės bei tvarkos aprašo 25 p. reikalavimų, nevertinamos, apie tai yra informuojamas paraiškos teikėjas.
   Atsižvelgiant į rajono Savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-59, patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo sąmatą, finansuojami veiklos „Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos“ priemonės „Savivaldybės teritorijoje esančių saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga, biologinės įvairovės išsaugojimas“ projektai.
   Paraiškas konkursui teikti galite pasirinkę vieną veiklą iš anksčiau įvardintų finansuojamų priemonių. Projektus prašome pateikti iki š. m. birželio 12 d. rajono Savivaldybės administracijai (kreipiantis su lydraščiu į rajono Savivaldybės administracijos direktorių) adresu: V. Kudirkos g. 5, LT – 60150 Raseiniai arba el. paštu [email protected].
   Papildoma informacija teikiama telefonu (8 428) 79 556 arba el. paštu [email protected].
   Pridedamai dokumentai:
Informacija atnaujinta 2022-06-02 10:34