Skelbimas

Skelbiamas konkursas dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Raseinių rajono savivaldybėje

2022 03 01

   Informuojame, kad Raseinių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui 2022 m. Savivaldybėje projektų paraiškoms teikti. Projektų paraiškas finansavimui gauti gali teikti kiekvienas miško (žemės) sklypo, kuriame medžioklė neuždrausta, savininkas, valdytojas ar naudotojas, numatęs diegti miške (žemės) sklype medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, siekdamas išvengti medžiojamų gyvūnų galimos žalos padarymo.
  Projektų paraiškas teikti pagal Savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-326 patvirtintą Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos aprašą pareiškėjams galima iki š. m. balandžio 1 d. Galimos finansuoti medžiojamų gyvūnų daromos žalos miškui (žemės) sklypui prevencinės priemonės:
 • repelentų įsigijimas;
 • želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
 • aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų įsigijimas;
 • medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimas ir jų įrengimo darbai;
 • laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės ir miškinės obelis) įsigijimas ir įveisimo darbai;
 • stumbrų natūralias mitybos sąlygas gerinančių augalų (avižos, dobilai, žieminiai kviečiai, rapsai, vikiai, žirniai ir kiti pupiniai augalai, išskyrus augalus, įrašytus į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą) pasėlių sistemos, skirtos stumbrams atitraukti nuo žalos darymo žemės ūkio pasėliams, įveisimas ir (ar) priežiūros darbai. Įveisiamų augalų pasėlių sistema – miško supami ne mažiau kaip 5 atskiri žemės sklypai (kiekvieno sklypo užimamas plotas turi būti nemažesnis kaip 1 ha), kuriuose stumbrų ištrypti ar nuėsti augalų pasėliai nuolat atsėjami arba pakeičiami kitais;
 • specialiųjų miško kirtimų, kurių tikslas - papildomas elninių žvėrių maitinimas žiemą, darbai;
 • papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbai;
 • miško aikščių šienavimo, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimo į krūvas darbai;
 • laižomosios druskos įsigijimas ir laižyklų įrengimo darbai;
 • bebraviečių ardymo darbai;
 • medžiojamųjų gyvūnų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimas (specialios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.) ir įrengimo darbai.
   Miško (žemės) sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkai, valdytojai arba naudotojai, norintys gauti finansinę paramą medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms  priemonėms vykdyti, turi pateikti šiuos dokumentus:
        1. Prašymą arba lydraštį.
        2. Paraišką dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo projekto įgyvendinimo (Tvarkos aprašo priedas):
        2.1. miško (žemės) sklypo planą (schemą) su planuojamų įdiegti prevencinių priemonių pažymėjimu;
        2.2. prevencinių priemonių įdiegimo sąmatą;
        2.3. miško (žemės) sklypo nuosavybę, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus;
       2.4. kitus projekto įgyvendinimo būtinybę patvirtinančius dokumentus (planuojamų prevencinių priemonių diegimo prekių, paslaugų ar darbų komercinius pasiūlymus ir pan.).
   Projekto paraiškoje be įprastų rekvizitų (projekto pavadinimas, pareiškėjas (pavadinimas ar vardas, pavardė), adresas, telefonas, el. paštas parašas) turi būti nurodyta tokia informacija:
 • projekto pavadinimas, suma, reikalinga projektui įgyvendinti, projekto aktualumas;
 • medžioklės plotų vieneto pavadinimas, kur bus įgyvendinamos prevencinės priemonės;
 • duomenys apie planuojamas vykdyti prevencines priemones (pavadinimas, apimtys, plotai, įgyvendinimo terminai, sąmata, miško (žemės) sklypo adresas/kadastrinis Nr., girininkijos pavadinimas).
 Laiku pateiktas projektų paraiškas planuojamoms prevencinėms priemonėms įgyvendinti vertina ir lėšas jų įgyvendinimui skiria Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo vertinimo komisija.
 Atkreipiame pareiškėjų dėmesį, jei projektų paraiškose nurodytos lėšos, reikalingos prevencinėms priemonėms įgyvendinti, viršys Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas (surinktas iš mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą), prioritetas bus teikiamas toms projektų paraiškoms, kur pareiškėjas prisidės prie prevencinės priemonės įgyvendinimo procentaliai didesniu savo lėšų indėliu.
  Pastaba. Medžiotojų būreliai (klubai) nėra miško (žemės) sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai, todėl finansinė parama negali būti skiriama medžiotojų būrelių (klubų) įgyvendinamų prevencinių priemonių kompensavimui.
  Projektų paraiškos planuojamoms prevencinėms priemonėms įgyvendinti teikiamos Savivaldybės administracijai adresu: V. Kudirkos g. 5, LT – 60150 Raseiniai arba el. paštu [email protected]
   Papildoma informacija teikiama telefonu (8 428) 55 905 arba el. paštu [email protected].
Informacija atnaujinta 2022-03-01 17:02