Skelbimas

Skelbiamas partnerio projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos Raseinių rajono savivaldybėje atrankos konkursas

2023 07 21

   Savivaldybės administracija, siekdama atrinkti socialinių dirbtuvių paslaugos partnerį, vadovaudamasi projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ (toliau – Projektas) socialinių dirbtuvių paslaugos Raseinių rajono savivaldybėje partnerių atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės mero 2023 m. liepos 19 d. potvarkiu Nr. M-360 „Dėl projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos Raseinių rajono savivaldybėje partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo ir paraiškų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo“ (toliau - tvarkos aprašas), skelbia partnerio atrankos konkursą minėtai veiklai vykdyti.
   Organizuojamo konkurso tikslas – atrinkti 1 Projekto socialinių dirbtuvių partnerius, kurie Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, bet ne trumpiau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d., teiks socialinių dirbtuvių paslaugas Raseinių rajono savivaldybėje. Socialinių dirbtuvių tikslas – ugdyti darbingo amžiaus asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, socialinius ir darbinius įgūdžius, skatinti jų savarankiškumą ir gyvenimą bendruomenėje ir, atsižvelgiant į asmenų individualius poreikius, užimtumą atviroje darbo rinkoje.
   Finansuojamos paslaugos:
 1. Socialinėse dirbtuvėse, pasitelkiant socialinio darbuotojo, individualios priežiūros specialisto, užimtumo specialisto (prekių gamybos ar paslaugų teikimo meistro) ir rinkodaros specialisto komandos pagalbą, ugdyti, palaikyti ir (ar) atkurti psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų socialinius ir darbinius įgūdžius.
 2. Ugdyti asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią savarankiškumą ir gyvenimo bendruomenėje įgūdžius bei, atsižvelgiant į jų individualius poreikius, rengti atvirai darbo rinkai.
 3. Socialinėse dirbtuvėse sukuriama produkciją realizuoti ar paslaugas teikti šalies ir/ar užsienio šalių prekių ir paslaugų rinkoje.
Reikalavimai socialinių dirbtuvių paslaugos teikimui:
 
 1. Pareiškėjas turi turėti (ar planuoti įsigyti / nuomoti) patalpas, turėti (ar planuoti įsigyti) būtiną įrangą ir priemones planuojamai paslaugai teikti.
 2. Socialinių dirbtuvių paslaugos negali būti teikiamos stacionarios socialinės globos įstaigos teritorijoje, asmens namuose arba darbas negali būti atliekamas ir veikla vystoma nuotoliniu būdu (išskyrus atvejus kai paskelbta ekstremali situacija ir veiklos vykdyti negalima kontaktiniu būdu).
 3. Socialinėse dirbtuvėse paslaugą turi suteikti ne mažiau kaip 10 unikalių asmenų. Asmenims teikiamos darbinio užimtumo ir savarankiškumo ugdymo paslaugos gali būti teikiamos skirtingose vietose. Vienu metu socialinėse dirbtuvėse paslaugas gauti privalo ne mažiau kaip 8 asmenys.
Partnerių atrankoje gali dalyvauti:
nevyriausybinės organizacijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme; valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos; kiti viešieji juridiniai asmenys; privatieji juridiniai asmenys.
Partnerių atrankos kriterijai:
 1. Pareiškėjo socialinių dirbtuvių veiklos kryptis – teikiamos paslaugos ir (ar) gaminamos prekės.
 2. Pareiškėjo socialinėse dirbtuvėse teikiamų paslaugų ir (ar) pagamintų prekių realizacijos rinkoje kryptys.
 3. Pareiškėjo socialinių dirbtuvių komandos (socialinio darbuotojo, individualios priežiūros specialisto, paslaugų gamybos ar teikimo meistro, rinkodaros specialisto) funkcijos ir atsakomybės.
 4. Pareiškėjo turimos patalpos ir jų pritaikymas socialinių dirbtuvių veiklai.
 5. Pareiškėjas patirtis teikiant socialines paslaugas, asmeninę ir kitą pagalbą asmenims.
 6. Pareiškėjo 3 svarbiausi pasiekimai įgyvendinant psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų įtrauktį į savarankišką ir bendruomenės gyvenimą.
 7. Rizikos su kuriomis pareiškėjas gali susidurti įgyvendindamas socialinių dirbtuvių veiklą ir jų valdymo planas.
 8. Pareiškėjo socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo viešinimo planas.
 9. Užimtumo ir socialinių įgūdžių ugdymo procesų aprašymas. Kokias funkcijas atliks socialinių dirbtuvių klientai (kaip atliks asmens pokyčio vertinimą).
 10. Pareiškėjo steigimo dokumentuose (įstatuose arba nuostatuose) nurodyti pagrindiniai įstaigos, organizacijos veiklos tikslai ir (ar) uždaviniai yra susiję su pagalbos teikimu asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia ir /arba veikla neįgaliųjų socialinės integracijos srityje.
   Pareiškėjai, norintys dalyvauti atrankoje, elektroniniu parašu pasirašytas paraiškas su priedais teikia iki 2023 m. rugpjūčio 10 d. 16.00 val.  elektroniniu paštu [email protected]. Elektroniniame laiške įrašoma: ,,Raseinių rajono savivaldybės administracijai, Socialinių dirbtuvių partnerių atrankai.“
Plačiau apie finansuojamas paslaugas, jų turinio reikalavimus, partnerio atrankos kriterijus ir paraiškos forma žiūrėti čia.  
   Papildomą informaciją dėl paraiškų teikimo suteiks Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistė Giedrė Bružienė, tel. 8 686 01 072, paštas [email protected].
Informacija atnaujinta 2023-07-21 14:27