Skelbimas

Skelbiamas viešasis nuomos konkursas

2021 01 12

   VŠĮ  Raseinių hipodromas, juridinio asmens kodas 301674026, buveinė: Paraseinio g. 16, Dumšiškių k., LT-60110 Raseinių r. sav., skelbia VŠĮ Raseinių hipodromui nuosavybės teise priklausančių arklidės ir hipodromo pastatų ir statinių, esančių adresu: Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k., Dumšiškių g. 2 ir Raseinių r. sav., Paliepių sen., Dumšiškių k., Paraseinio g. 16 viešąjį nuomos konkursą. Naudojimo paskirtis – žirginio sporto šakų (teikiant pirmenybę lygiosioms žirgų lenktynėms) renginių organizavimas; jodinėjimas, žirgų laikymas, priežiūra ir ugdymas; paslaugos žirgų savininkams ir žokėjams; infrastruktūros išnaudojimas visuomeniniams (ne žirginio sporto) renginiams. Paskirtis negali būti keičiama, bet infrastruktūra galės būti panaudojama kitai teisės aktais nedraudžiamai veiklai vykdyti.

   Pradinis nuompinigių dydis – 2933 Eur su PVM  per mėnesį. Mokesčiai už vandenį, šildymą, elektros energiją, komunalines ir kitas paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir mokami pagal atskirus susitarimus su paslaugų teikėjais. Laimėtoju pripažįstamas didžiausius nuompinigius pasiūlęs dalyvis. Nuomos terminas – 5 metai. Pasibaigus nuomos terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nuomos sutartis gali būti pratęsta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.482 straipsnyje numatyta tvarka, bet bendra nuomos trukmė gali būti ne ilgesnė kaip 10 metų.  

   Konkurso dalyviai paraiškas pateikia V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, 1 aukšte, 101 kabinete, ne vėliau kaip iki 2021 m. vasario 5 d. 14.00 val. užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, nuoroda „Raseinių hipodromo pastatų ir statinių, esančių adresu: Raseinių r. sav. Paliepių sen., Dumšiškių k., Dumšiškių g. 2 ir Raseinių r. sav., Paliepių sen., Dumšiškių k., Paraseinio g. 16 nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta: 1) Paraiška, kurioje nurodyta konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ir įgalioto atstovauti asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jei pareiškėjui atstovauja įgaliotas asmuo (fiziniams asmenims), arba juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, rekvizitai ir raštiškas patvirtinimas, kad yra susipažinęs su Ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties projektu; 2) Dalyvio juridinio asmens registravimo pažymėjimas ir vadovo skyrimą patvirtinantys dokumentai arba juridinių asmenų registro išrašas. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka arba vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu, jei juridinis asmuo antspaudą privalo turėti; 3) Dalyvio fizinio asmens dokumento ir veiklos teisėtumą pagrindžiančių dokumentų kopijos (konkurso laimėtojas iki sutarties pasirašymo turės pateikti dokumentų originalus); 4) nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo. Paraiškos, kai pateikti ne visi nuomos konkurso sąlygose nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjamos.

   Už dalyvių registravimą atsakinga Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Rūtenė Žemkauskienė, tel. +370 694 91 312, el. paštas [email protected]. Konkursas įvyks 2021 m. vasario 5 d. 14.00 val. Raseinių r. savivaldybės pastate, V. Kudirkos g. 5, Raseiniai.

   Asmenis, susidomėjusius hipodromo nuoma, prašome kreiptis į VŠĮ  Raseinių hipodromo   direktorių Emilį Marijošių tel. +370 606 77 325 arba el. paštu [email protected].

   Skaityti plačiau »   (anglų kalba) »

   

Informacija atnaujinta 2021-01-12 22:56