Skelbimas

Skelbiamas žemės sklypo nuomos konkursas

2022 06 14

   Raseinių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288740810, buveinė: V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai, skelbia Raseinių rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybinės žemės sklypo, esančio Raseiniuose, Vilniaus g. 1C, unikalus Nr. 7293-0010-0120, plotas 1,2234 ha nuomos konkursą. Nuomos terminas – 70 metų nuo sutarties pasirašymo dienos.
Pradinis žemės nuomos mokesčio dydis metams – 2752,00 Eur. Pradinis įnašo dydis – 2752,00 Eur.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
- Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis) (plotas 1,2234 ha);
- Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) (plotas 0,0446 ha);
- Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis) (plotas 1,1938 ha).
Nustatyti žemės servitutai:
- Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (plotas 0,1575 ha);
- Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) (plotas 0,1575 ha).
Konkurso laimėtojui privalomi šie apribojimai :
1. Žemės sklype pagrindinė galima neigiamo poveikio aplinkai nedaranti ūkinė veikla – maitinimo įstaigų veikla (mažiausiai 30 – ies vietų) ir šiai veiklai aptarnauti reikalingų statinių statyba. Kitos  galimos (ne pagrindinės veiklos) – nakvynės ir poilsio paslaugos, prekyba, inventoriaus nuoma. Gyvenamųjų pastatų (patalpų) statyba negalima.
2. Nuomininkas, vykdydamas viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui pritaikytos infrastruktūros statybą, privalo užtikrinti Savivaldybės sukurtos infrastuktūros statinių tinkamą priežiūrą, palaikymą ir tvarkingą, estetišką, atitinkančią higienos reikalavimus aplinką.
3.Žemės sklypo nuomininkas (konkurso laimėtojas) ne vėliau kaip per vienerius metus nuo valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo turi pasirengti statybos projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių, nespėjus per nurodytą laikotarpį pasirengti statybos projekto ir gauti statybą leidžiančio dokumento, šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu vieną kartą ne daugiau kaip 6 mėnesiams, nuomininkui pateikus atliktus darbus ir nurodžius pagrįstas vėlavimo priežastis.
4. Nuomininkas per 6 mėnesius nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo privalo pradėti statybos darbus ir juos užbaigti per 24 mėnesius. Statybos terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne daugiau kaip 12 mėnesių, nuomininkui pateikus atliktus darbus ir nurodžius pagrįstas vėlavimo priežastis. Statybos pabaiga fiksuojama įregistravus statinius Nekilnojamojo turto registre. Žemės sklypo nuomininkas (konkurso laimėtojas) apie statybą leidžiančio dokumento gavimą ir įregistruotus statinius turi informuoti nuomotoją.
5. Papildomas nuomos sąlygas, nurodytas 12.3. ir 12.4. punktuose, kontroliuoja Raseinių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius.
6. Nuomininkas įsipareigoja tinkamai prižiūrėti, saugoti ir remontuoti nuomojamame žemės sklype sukurtą infrastruktūrą, įrengtą įgyvendinant projektą „Raseinių m. centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves)“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-21-0006 veiklas.
Nuomojamame sklype įrengtas smulkios frakcijos skaldos pėsčiųjų takas, unikalus Nr. 4400-4930-8710, aikštelė automobiliams (aprėminta atitvariniais betoniniais stulpeliais), unikalus Nr. 4400-4930-8700, apšvietimas ir mažosios architektūros elementai (suoleliai – 12 vnt., šiukšliadėžės – 6 vnt., lauko sporto įrenginiai – 4 vnt., dviračių stovai – 1 vnt., informacinis stendas – 1 vnt., lauko šviestuvai – 6 vnt.) privalo būti išsaugoti ne mažiau 10 metų. Infrastruktūros pakeitimas galimas tik gavus nuomotojo raštišką sutikimą.
            7. Draudžiama tverti teritoriją tvoromis, kitaip riboti Prabaudos parko lankytojų patekimą į sklypą, išskyrus būsimo statinio ūkinį kiemą prie pastato.
            8. Nuomininkas privalo užtikrinti, kad šia ES lėšomis sukurta vieša infrastruktūra, bet kuriuo metu laisvai ir nemokamai galėtų naudotis visuomenė.  
            9. Žemės sklypo žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas negali būti keičiami.
           10. Valstybinės žemės nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalyje išdėstytais atvejais, o taip pat neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius bent vienos 12.1.-12.9. punktuose numatytos sąlygos, įspėjus nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius.
Pasiūlymai priimami iki 2022 m. liepos 7 d., 14.00 val. dokumentus siunčiant registruotu paštu Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui, adresu: V. Kudirkos g. 5, Raseiniai arba pristatant į vietą nurodytu adresu. Konkursas vyks 2022 m. liepos 7 d., 15.00 val., Raseinių rajono savivaldybės administracijos pastate, V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, III a. salė. Pradinis įnašas sumokamas į rajono Savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT304010041400000163, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius.
         Išsamias  konkurso sąlygas galima rasti Savivaldybės interneto svetainėje www.raseiniai.lt. Informaciją apie konkurso sąlygas teikia Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Rūtenė Žemkauskienė, tel. (8 428) 55 912, el. p. [email protected], jai nesant Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjas Robertas Pareigis, tel. (8 428) 79 601, el. p. [email protected]
 
Informacija atnaujinta 2022-06-15 08:24