Skelbimas

Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas

2021 05 03

   Kviečiame smulkiojo ir vidutinio verslo atstovus iki š. m. gegužės 30 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijai teikti paraiškas finansinei paramai gauti.
Rėmimo lėšos skiriamos šioms patirtoms išlaidoms:
  1. Dokumentais pagrįstų pradinių įmonės įregistravimo išlaidų padengimas iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 500 eurų. Pradines įmonės steigimo išlaidas sudaro: mokestis notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų ir įstatymų reikalavimų atitikties patvirtinimą bei patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, mokestis VĮ Registrų centrui už juridinio asmens laikino pavadinimo įtraukimą į registrą ir juridinio asmens įregistravimą; apmokėjimas už suteiktas steigimo dokumentų rengimo paslaugas. Pareiškėjas prašymą rėmimo lėšoms gauti gali teikti ne vėliau kaip per vienerius kalendorius metus nuo SVV subjekto įsteigimo iki prašymo rėmimo lėšoms gauti pateikimo dienos.
  2. Informacinių ir reklaminių leidinių leidimo ir rinkodaros priemonių išlaidų dalinis padengimas – 50 proc., bet ne daugiau kaip 500 eurų. Prioritetas teikiamas asocijuotoms arba ne asocijuotoms verslo grupėms, atstovaujančioms ne mažiau kaip trims SVV subjektams ir prisistatantiems kaip Raseinių rajono SVV subjektai - šiai priemonei finansuoti skiriama 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 eurų.
  3. SVV įmonės vadovų ir (ar) darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų, seminarų išlaidų dalinis padengimas – iki 50 proc. tinkamų padengti kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų, seminarų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 eurų. Taip pat rėmimo lėšos gali būti skiriamos finansuoti privalomus vadovų mokymus (priešgaisrinės bei darbų saugos), jei SVV subjektas įsteigtas ne vėliau kaip per vienerius kalendorius metus iki prašymo rėmimo lėšoms gauti pateikimo dienos.
  4. Verslo parodų, mugių ir kitų renginių išlaidų dailinis padengimas. Parodoje dalyvavusiam ir savo produkciją pristačiusiam pareiškėjui dengiama iki 30 proc., bet ne daugiau kaip 300 eurų. Prioritetas teikiamas asocijuotoms ir (arba) ne asocijuotoms verslo grupėms, atstovaujančioms ne mažiau kaip trims SVV subjektams tarptautinėse ar nacionalinėse parodose, mugėse bei kituose renginiuose ir prisistatantiems kaip Raseinių rajono SVV subjektai – šiai prioritetinei priemonei finansuoti skiriama 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 eurų. Finansavimo lėšos gali būti skiriamos tik faktiškai patirtoms dalyvavimo parodoje išlaidoms padengti: už registracijos mokestį, parodos ploto nuomą, už stendų dizainą ir įrangą; už papildomą stendų įrangą ir paslaugas; reklamos paslaugas (reklaminiai spaudiniai, įrašai kataloge); už muitinės tarpininko paslaugas ir krovos darbus; parodos eksponatų draudimą; apgyvendinimo paslaugas ir kelionės išlaidas.
  5. Įmonės interneto svetainės kūrimo ir (ar) atnaujinimo išlaidų dalinis padengimas – 50 proc., bet ne daugiau kaip 500 eurų. Pagrindines internetinių svetainių kūrimo išlaidas sudaro: mokestis už atliktus svetainės kūrimo darbus (sąskaita faktūra, darbų perdavimo aktas), mokestis už internetinės svetainės adreso (vardas.lt) sukūrimą ir palaikymą metams (sąskaita faktūra), mokestis už svetainės įdiegimą serveryje (sąskaita faktūra), nuomos mokestis.
  6. Įmonei ar organizacijai, įsipareigojančiai suorganizuoti metinį Raseinių rajono savivaldybės verslui skirtą renginį, skiriama iki 30 proc., bet ne daugiau kaip 300 eurų;
  7. Viešbučių, maitinimo, prekybos, sporto ir kitų paslaugų teikėjams, nukentėjusiems nuo COVID-19 pandemijos SVV subjektams (rinkliavos mokėtojams), 50 % priskaičiuotos vietinės rinkliavos kainos kompensavimui už apmokėtas komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo išlaidas, kurios patirtos einamaisiais metais Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu, bet ne daugiau kaip 500 eurų.
   SVV subjektams kompensuojamos tik 1 rūšies patirtos išlaidos. Rėmimo lėšos gali būti skiriamos išlaidoms, patirtoms per einamuosius ir už vienerius ankstesnius metus iki prašymo pateikimo dienos, padengti (teikiant pagal 7 punktą, tik už einamuosius metus).
   Reikalingi pateikti dokumentai, prašymo forma bei platesnė informacija pateikiama Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos apraše.
   Už informacijos teikimą atsakingas asmuo – Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Rūtenė Žemkauskienė, tel. (8 428) 55 912, (8 694) 91312 el. p. [email protected] 
Informacija atnaujinta 2021-05-03 11:54