Skelbimas

Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas

2022 05 10

   Kviečiame smulkiojo ir vidutinio verslo atstovus iki š. m. birželio 6 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijai teikti paraiškas finansinei paramai gauti.
   Rėmimo lėšos skiriamos šioms patirtoms išlaidoms (be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), išskyrus atvejus, kai smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai yra ne PVM mokėtojai):
1. Dokumentais pagrįstų pradinių SVV subjekto įregistravimo išlaidų padengimas iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 500 eurų. Pradines įmonės steigimo išlaidas sudaro: mokestis notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų ir įstatymų reikalavimų atitikties patvirtinimą bei patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, mokestis VĮ Registrų centrui už juridinio asmens laikino pavadinimo įtraukimą į registrą ir juridinio asmens įregistravimą; apmokėjimas už suteiktas steigimo dokumentų rengimo paslaugas. Pareiškėjas prašymą rėmimo lėšoms gauti gali teikti ne vėliau kaip per vienerius kalendorius metus nuo SVV subjekto įsteigimo iki prašymo rėmimo lėšoms gauti pateikimo dienos.
2. Informacinių ir reklaminių leidinių leidimo ir rinkodaros priemonių išlaidų dalinis padengimas – 50 proc., bet ne daugiau kaip 500 eurų. Prioritetas teikiamas asocijuotoms arba ne asocijuotoms verslo grupėms, atstovaujančioms ne mažiau kaip trims SVV subjektams ir prisistatantiems kaip Raseinių rajono SVV subjektai - šiai priemonei finansuoti skiriama 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 eurų.
3. SVV subjektų vadovų ir (ar) darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų, seminarų išlaidų dalinis padengimas – iki 50 proc. tinkamų padengti kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų, seminarų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 eurų. 
4. Privalomų vadovų priešgaisrinės bei darbų saugos mokymams finansuoti 100 proc., bet ne daugiau nei 150 eurų, jei SVV subjektas įsteigtas ne vėliau kaip per vienerius kalendorius metus iki prašymo rėmimo lėšoms gauti pateikimo dienos.
5. Parodų, mugių ir kitų renginių išlaidų dalinis padengimas. Parodoje dalyvavusiam ir savo produkciją pristačiusiam pareiškėjui dengiama iki 30 proc., bet ne daugiau kaip 300 eurų. Prioritetas teikiamas asocijuotoms ir (arba) ne asocijuotoms verslo grupėms, atstovaujančioms ne mažiau kaip trims SVV subjektams tarptautinėse ar nacionalinėse parodose, mugėse bei kituose renginiuose ir prisistatantiems kaip Raseinių rajono SVV subjektai – šiai prioritetinei priemonei finansuoti skiriama 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 eurų. Finansavimo lėšos gali būti skiriamos tik faktiškai patirtoms dalyvavimo parodoje išlaidoms padengti: už registracijos mokestį, parodos ploto nuomą, už stendų dizainą ir įrangą; už papildomą stendų įrangą ir paslaugas; reklamos paslaugas (reklaminiai spaudiniai, įrašai kataloge); už muitinės tarpininko paslaugas ir krovos darbus; parodos eksponatų draudimą; apgyvendinimo paslaugas ir kelionės išlaidas.
6. SVV subjekto interneto svetainės, internetinės parduotuvės kūrimo ir (ar) atnaujinimo išlaidų dalinis padengimas – 50 proc., bet ne daugiau kaip 500 eurų. Pagrindines internetinių svetainių kūrimo išlaidas sudaro: mokestis už atliktus svetainės kūrimo darbus (sąskaita faktūra, darbų perdavimo aktas), mokestis už internetinės svetainės adreso (vardas.lt) sukūrimą ir palaikymą metams (sąskaita faktūra), mokestis už svetainės įdiegimą serveryje (sąskaita faktūra), nuomos mokestis.
7. SVV subjektui įsipareigojančiam suorganizuoti metinį Raseinių rajono savivaldybės verslui skirtą renginį, skiriama iki 30 proc., bet ne daugiau kaip 300 eurų;
8. Naujai pradedantiems veiklą SVV subjektams verslo vykdymui reikalingų įrankių ar priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti iki 50 proc., bet ne daugiau nei 500 eurų. Transporto priemonėms ši paramos priemonė netaikoma. Parama neskiriama priemonėms, finansuojamoms iš kitų paramos šaltinių. Pareiškėjas prašymą rėmimo lėšoms gauti gali teikti ne vėliau kaip per vienerius kalendorius metus nuo SVV subjekto įsteigimo iki prašymo rėmimo lėšoms gauti pateikimo dienos.
9. Naujai pradedantiems veiklą SVV subjektams negyvenamųjų patalpų ir gamybos įrengimų nuomos, subnuomos kaštų išlaidoms iš dalies kompensuoti iki 50 proc., bet ne daugiau nei 500 eurų. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis turi būti registruota Nekilnojamojo turto registre. Pareiškėjas prašymą rėmimo lėšoms gauti gali teikti ne vėliau kaip per vienerius kalendorius metus nuo SVV subjekto įsteigimo iki prašymo rėmimo lėšoms gauti pateikimo dienos.
Bendras rėmimo lėšų dydis vienam pareiškėjui per vienerius kalendorinius metus negali viršyti 1000 Eur. Rėmimo lėšos gali būti skiriamos išlaidoms, patirtoms per einamuosius ir už vienerius ankstesnius metus iki prašymo pateikimo dienos, padengti (teikiant pagal 10.1, 10.4, 10.8 ir 10.9 punktus pareiškėjas prašymą rėmimo lėšoms gauti gali teikti ne vėliau kaip per vienerius kalendorius metus nuo SVV subjekto įsteigimo iki prašymo rėmimo lėšoms gauti pateikimo dienos).
Reikalingi pateikti dokumentai, prašymo forma bei platesnė informacija pateikiama Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos apraše.
   Už informacijos teikimą atsakingas asmuo – Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Rūtenė Žemkauskienė, tel. (8 428) 55 912, 8 694 91 312 el. p. [email protected] 
Informacija atnaujinta 2022-05-10 11:32