POSĖDŽIŲ KALENDORIUS

2024 m. gegužės 30 d.

Posėdžio tiesioginės transliacijos nuoroda

Raseinių rajono savivaldybės 10-ojo šaukimo tarybos 17-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2024 m. gegužės 30 d. 10.00 val.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-159 Dėl 2024–2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

2.

TP-160 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2025-2027 metų strateginio veiklos plano programų sąrašo patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

3.

TP-161 Dėl Raseinių rajono savivaldybės nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado nuostatų patvirtinimo

Viktorija Stasaitienė

4.

TP-162 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-94 „Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ pakeitimo

Viktorija Vaičiuvienė

5.

TP-163 Dėl Raseinių mokyklos – daugiafunkcio centro „Spindulys“ nuostatų patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

6.

TP-164 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. TS-223 „Dėl mokyklinių priemonių rinkinio „Pirmoko krepšelis“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Asta Pagarauskaitė

7.

TP-165 Dėl valstybinės žemės sklypo dalies nuomos

Vida Mačiulskienė

8.

TP-166 Dėl sutikimo įkeisti valstybinės žemės sklypo dalies nuomos teisę

Vida Mačiulskienė

9.

TP-167 Dėl valstybinės žemės sklypo nuomos teisės perleidimo

Vida Mačiulskienė

10.

TP-168 Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo nuomos

Vida Mačiulskienė

11.

TP-169 Dėl kitos paskirties žemės sklypo dalių nustatymo

Vida Mačiulskienė

12.

TP-170 Dėl valstybinės žemės sklypo dalies nuomos teisės perleidimo

Vida Mačiulskienė

13.

TP-171 Dėl valstybinės žemės sklypo dalies nuomos teisės perleidimo

Vida Mačiulskienė

14.

TP-172 Dėl Raseinių rajono savivaldybės valdomų įmonių audito įmonių (auditorių) parinkimo

Robertas Pareigis

15.

TP-173 Dėl Raseinių rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Robertas Pareigis

16.

TP-174 Dėl elektros oro linijų, esančių Raseinių rajono savivaldybėje, pirkimo

Robertas Pareigis

17.

TP-175 Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo

Robertas Pareigis

18.

TP-176 Dėl transporto priemonės, skirtos humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo

Rūtenė Žemkauskienė

19.

TP-177 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-371 „Dėl nuompinigių už Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

20.

TP-178 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-123 „Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

21.

TP-179 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai Pašaltuonio bendruomenei „Šaltuona“

Rūtenė Žemkauskienė

22.

TP-180 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-150 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

23.

TP-181 Dėl turto perėmimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Rūtenė Žemkauskienė

24.

TP-182 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių rajono savivaldybės administracijai

Rūtenė Žemkauskienė

25.

TP-183 Dėl sutikimo perimti turtą Savivaldybės nuosavybėn iš Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato

Rūtenė Žemkauskienė

26.

TP-184 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių rajono savivaldybės administracijai

Rūtenė Žemkauskienė

27.

TP-185 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį kaimų bendruomenei „Berteškiai“ ir leidimo registruoti buveinę

Rūtenė Žemkauskienė

28.

TP-186 Dėl leidimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos Pagojukų seniūnijai registruoti buveinės adresą

Rūtenė Žemkauskienė

29.

TP-187 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-54 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Akstinų kaimų bendruomenei“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

30.

TP-188 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. TS-142 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integravimo į darbo rinką programos patvirtinimo“ pakeitimo

Gintarė Žemgulė

31.

TP-189 Dėl sutikimo naudotis Raseinių rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Valmantas Bentnorius

32.

TP-190 Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Raseinių rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Modesta Gailė

33.

TP-191 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ įstatinio kapitalo didinimo

Irma Juknevičienė

34.

TP-192 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-351 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo

Asta Pagarauskaitė

35.

TP-193 Dėl 2024 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto tikslinimo

Dalia Andriulienė

36.

TP-194 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Arvydas Nekrošius

37.

TP-195 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-381 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Raseinių rajono švietimo įstaigose mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Asta Pagarauskaitė

2024 m. balandžio 25 d.

Posėdžio tiesioginės transliacijos nuoroda

Raseinių rajono savivaldybės 10-ojo šaukimo tarybos 16-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2024 m. balandžio 25 d. 10.00 val.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

Informacinis pranešimas - Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra Raseinių rajono savivaldybėje

Akvilė Juškienė

2.

TP-131 Dėl 2023 metų VšĮ Raseinių ligoninės metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Gintaras Pikūnas

3.

TP-132 Dėl 2023 metų VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Liudas Kavaliauskas

4.

TP-133 Dėl 2023 metų VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Ramutė Gailiuvienė

5.

TP-134 Dėl 2023 metų VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Paulius Aukštikalnis

6.

TP-135 Dėl 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Rasa Simonavičienė

7.

TP-124 Dėl 1999 m. rugsėjo 27 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. N72/99-0205 nutraukimo

Vida Mačiulskienė

8.

TP-125 Dėl valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 7201/0013:10, unikalus Nr. 7201-0013-0010, esančio Raseinių r. sav., Ariogaloje, Žemaičių g. 26, dalies nuomos

Vida Mačiulskienė

9.

TP-128 Dėl žemės ploto pripažinimo svarbiu Raseinių rajono Didžiulių kaimo bendruomenei, ribų žemės plotui suformavimo

Artūras Balčiauskas

10.

TP-129 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2024 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Vanda Pranckienė

11.

TP-130 Dėl VšĮ „Atrask Raseinius“ 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Arnas Zmitra

12.

TP-136 Dėl Raseinių rajono savivaldybės maudyklos ir rekreacinių zonų nustatymo

Akvilė Juškienė

13.

TP-137 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-177 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas teikiančiose įstaigose dirbančių specialistų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Akvilė Juškienė

14.

TP-138 Dėl Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos Šiluvos vidurinio ugdymo skyriaus steigimo ir Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Modesta Gailė

15.

TP-139 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2024-2025 mokslo metais

Modesta Gailė

16.

TP-140 Dėl Raseinių specialiosios mokyklos paskirties keitimo

Modesta Gailė

17.

TP-141 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. (1.1)TS-314 „Dėl Raseinių rajono nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Vaida Lastakauskaitė

18.

TP-142 Dėl 2023 metų UAB „Raseinių autobusų parkas“ metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Kęstutis Derliūnas

19.

TP-143 Dėl 2023 metų UAB „Raseinių vandenys“ metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Vaclovas Simonavičius

20.

TP-144 Dėl 2023 metų UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Artūras Pareigis

21.

TP-145 Dėl elektros oro linijų, esančių Raseinių rajono savivaldybėje, pirkimo

Robertas Pareigis

22.

TP-146 Dėl Raseinių rajono savivaldybės sprendimų dėl sandoriu nustatomų servitutų patikėjimo teise valdomuose valstybinės žemės sklypuose nustatymo priėmimo taisyklių patvirtinimo

Irma Juknevičienė

23.

TP-147 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. TS-317 „Dėl keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais taisyklių, keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo stotelėse, viešųjų paslaugų teikimo vietinio (miesto ir priemiestinio)  susisiekimo maršrutais poreikio nustatymo ir autobusų stočių steigimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos  aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lina Vaitiekienė

24.

TP-148 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-149 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Vilma Kundrotienė

25.

TP-149 Dėl Raseinių rajono imtynių sporto klubo „Lūšis“ dalinio finansavimo

Asta Pagarauskaitė

26.

TP-150 Dėl lengvosios atletikos klubo „Šokliukas“ dalinio finansavimo

Asta Pagarauskaitė

27.

TP-151 Dėl Raseinių sveikatingumo klubo „Harmonija“ dalinio finansavimo

Asta Pagarauskaitė

28.

TP-152 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

29.

TP-153 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių rajono savivaldybės administracijai

Rūtenė Žemkauskienė

30.

TP-154 Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Irma Juknevičienė

31.

TP-155 Dėl 2024 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto tikslinimo

Dalia Andriulienė

32.

TP-156 Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo ir valstybinės žemės sklypo dalies nuomos

Vida Mačiulskienė

33.

TP-157 Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo perdavimo neatlygintinai naudotis

Vida Mačiulskienė

2024 m. kovo 28 d.

Posėdžio tiesioginės transliacijos nuoroda

Raseinių rajono savivaldybės 10-ojo šaukimo tarybos 15-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2024 m. kovo 28 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

Informacinis pranešimas - švietimas Raseinių rajono savivaldybėje

Modesta Gailė

2.

TP-60 Dėl 2023 metų Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“
metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Indrė Matevičienė

3.

TP-61 Dėl 2023 metų Raseinių r. Ariogalos lopšelio-darželio metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Ieva Berštautaitė

4.

TP-62 Dėl 2023 metų Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Aušra Jankauskienė

5.

TP-63 Dėl 2023 metų Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinės mokyklos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Darė Zurlienė

6.

TP-64 Dėl 2023 metų Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Danutė Janukienė

7.

TP-65 Dėl 2023 metų Raseinių r. Ariogalos gimnazijos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Arvydas Stankus

8.

TP-66 Dėl 2023 metų Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Linas Dargevičius

9.

TP-67 Dėl 2023 metų Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Dalia Mačiulaitienė

10.

TP-68 Dėl 2023 metų Raseinių specialiosios mokyklos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Sandra Maslauskienė

11.

TP-69 Dėl 2023 metų Raseinių r. Šiluvos gimnazijos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Rimas Puidokas

12.

TP-70 Dėl 2023 metų Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Vytautas Bulotas

13.

TP-71 Dėl 2023 metų Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Reda Kunickienė

14.

TP-72 Dėl 2023 metų Raseinių kūno kultūros ir sporto centro metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Aivaras Žakaitis

15.

TP-73 Dėl 2023 metų Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Ramūnas Bružas

16.

 

TP-74 Dėl 2023 metų Raseinių Šaltinio progimnazijos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Vaiva Zubrickienė

17.

TP-75 Dėl 2023 metų Raseinių meno mokyklos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Raminta Sakavičienė

18.

TP-76 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-68 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano
patvirtinimo“ pakeitimo

Modesta Gailė

19.

TP-77 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

Modesta Gailė

20.

TP-78 Dėl 2023 metų Raseinių pagalbos šeimai namų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Ina Norkevičienė

21.

TP-79 Dėl 2023 metų Raseinių socialinių paslaugų centro metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Violeta Mielinienė

22.

TP-80 Dėl 2023 metų Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Rasa Šebelskienė

23.

TP-81 Dėl Raseinių pagalbos šeimai namų nuostatų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

24.

TP-82 Dėl kai kurių Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

Loreta Laugalienė

25.

TP-83 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. TS-280 „Dėl pritarimo projektui „Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų senyvo amžiaus asmenims reikalingos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

26.

TP-84 Dėl Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų nuostatų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

27.

TP-85 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos  2023 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr.TS-298 „Dėl Raseinių pagalbos šeimai namuose 2024 metais teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

Modesta Čėsnienė

28.

TP-86 Dėl 2023 metų Raseinių rajono kultūros centro metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Inga Šatkauskienė

29.

TP-87 Dėl 2023 metų Raseinių krašto istorijos muziejaus metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Birutė Kulpinskaitė

30.

TP-88 Dėl 2023 metų Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Daina Sutkevičienė

31.

TP-89 Dėl Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Berteškių, Pašaltuonio, Pramedžiavos filialų veiklos nutraukimo

Judita Radavičienė

32.

TP-90 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano vykdymo 2023 m. ataskaitos patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

33.

TP-91 Dėl Raseinių rajono savivaldybės švietimo tarybos sudėties patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

34.

TP-92 Dėl pritarimo asociacijos „Raseinių krepšinis“ 2024 metų sporto programos daliniam finansavimui

Asta Pagarauskaitė

35.

TP-93 Dėl kai kurių Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

Rima Kedavičienė

36.

TP-94 Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo

Rima Kedavičienė

37.

TP-95 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. TS-298 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Rima Kedavičienė

38.

TP-96 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2024 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo

Mindaugas Daunius

39.

TP-97 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių rajono savivaldybės administracijai

Rūtenė Žemkauskienė

40.

TP-98 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Rūtenė Žemkauskienė

41.

TP-99 Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto nurašymo ir likvidavimo

Rūtenė Žemkauskienė

42.

TP-100 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

Rūtenė Žemkauskienė

43.

TP-101 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-62 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Irma Juknevičienė

44.

TP-102 Dėl Raseinių rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų  paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Valmantas Bentnorius

45.

TP-103 Dėl 2024 metų Raseinių rajono savivaldybės specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo

Robertas Pareigis

46.

TP-104 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. TS-122 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų vaikų vasaros stovyklų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Danutė Vizbarienė

47.

TP-105 Dėl leidimo Raseinių rajono savivaldybės administracijai nuomotis transporto priemonę

Dalia Andriulienė

48.

TP-106 Dėl 2023 metų Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Robertas Sitavičius

49.

TP-107 Dėl 2024 - 2027 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių objektų prioritetinių eilių sąrašų patvirtinimo

Valmantas Bentnorius

50.

TP-108 Dėl pritarimo dalyvauti Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2024 metais konkurse

Gintarė Žemgulė

51.

TP-109 Dėl įkainių už pagrindinės ir pakartotinės sesijų valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, tarpinių patikrinimų vykdymą tvarkos aprašo patvirtinimo

Kristina Bendžiūtė

52.

TP-110 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-173 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo, komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo

Daiva Daugėlienė

53.

TP-111 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos
Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos patvirtinimo

Aurimas Miliešius

54.

TP-112 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Robertas Pareigis

55.

TP-113 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2024 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos pajamų bei išlaidų sąmatos patvirtinimo

Akvilė Juškienė

56.

TP-114 Dėl Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų ir mokytojų apdovanojimų už brandos egzaminų rezultatus nuostatų patvirtinimo

Andrius Bautronis

57.

TP-115 Dėl 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Lina Melėšienė

58.

TP-116 Dėl 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės administracijos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Kęstutis Užemeckas

59.

TP-117 Dėl automobilio perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Rūtenė Žemkauskienė

60.

TP-118 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-124 „Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai Blinstrubiškių kaimo bendruomenei“ pripažinimo netekusiu galios

Rūtenė Žemkauskienė

61.

TP-119 Dėl 2024 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

62.

TP-120 Dėl 2023 metų UAB „Raseinių šilumos tinklai“ metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Modestas Globys

63.

TP-121 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo

Violeta Aukštakienė

64.

TP-122 Dėl pritarimo projektui „Lietuvos partizanų memorialo Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Kryžkalnio k. statyba ir teritorijos sutvarkymas (informacinio paviljono-lankytojų centro statyba)“

Jūratė Verde

65.

TP-123 Dėl Daivos Bružienės priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos Savivaldybės kontrolieriaus pareigas

Rima Kedavičienė

2024 m. vasario 29 d.

Posėdžio tiesioginės transliacijos nuoroda

Raseinių rajono savivaldybės 10-ojo šaukimo tarybos 14-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2024 m. vasario 29 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos Dubysos regioninio parko 2023 m. veiklos ataskaitos ir 2024 metų plano pristatymas

Vygantas Kilčauskas

2.

TP-28 Dėl žemės ploto pripažinimo svarbiu Raseinių rajono Požečių kaimų bendruomenei, ribų žemės plotui suformavimo

Artūras Balčiauskas

 3.

TP-33 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl vietinių rinkliavų Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo

Irma Juknevičienė

 4.

TP-34 Dėl Raseinių rajono savivaldybės prioritetinio asfaltuotinų žvyrkelių ruožų sąrašo patvirtinimo

Valmantas Bentnorius

 5.

TP-35 Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Lina Čėsnienė

 6.

TP-36 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Lina Čėsnienė

 7.

TP-37 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose

Irma Juknevičienė

 8.

TP-38 Dėl Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitos patvirtinimo

Akvilė Juškienė

 9.

TP-39 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2023 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ataskaitos patvirtinimo

Akvilė Juškienė

 10.

TP-40 Dėl sutikimo perimti turtą Savivaldybės nuosavybėn iš akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Rūtenė Žemkauskienė

 11.

TP-41 Dėl 2024 metų Raseinių rajono savivaldybės tarybos darbo plano patvirtinimo

Violeta Mielinienė

 12.

TP-42 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 24 d.  sprendimo Nr. TS-227 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo 2023 – 2027 m. Raseinių rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 13.

TP-43 Dėl Raseinių rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 14.

TP-44 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Vilma Kundrotienė

 15.

TP-45 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-357 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Indrė Antanaitienė

 16.

TP-46 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr.TS-128 „Dėl pavedimo Raseinių rajono savivaldybės merui priimti sprendimus dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo“ pripažinimo netekusiu galios

Jurgita Žilytė

 17.

TP-47 Dėl pritarimo projektui „Raseinių, Kėdainių, Kaišiadorių, Jonavos, Kauno rajonuose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas“

Jūratė Verde

 18.

TP-48 Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Atrask Raseinius“ 2023 m. veiklos ataskaitai

Arnas Zmitra

 19.

TP-49 Dėl leidimo Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namams pirkti transporto priemonę

Dalia Andriulienė

 20.

TP-50 Dėl Raseinių socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 21.

TP-51 Dėl vietinės rinkliavos mokesčio lengvatos taikymo AB „Energijos skirstymo operatoriui“

Irma Juknevičienė

 22.

TP-52 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių rajono savivaldybės administracijai

Rūtenė Žemkauskienė

 23.

TP-53 Dėl pritarimo dalyvauti konkurse „Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“

Gintarė Žemgulė

 24.

TP-54 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Akvilė Juškienė

 25.

TP-55 Dėl Raseinių rajono savivaldybės  tarybos Antikorupcijos  komisijos 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Vakarė Stanaitytė

 26.

TP-56 Dėl Raseinių rajono savivaldybės  tarybos Kontrolės komiteto
2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Aurimas Miliešius

 27.

TP-57 Dėl pritarimo motyvuotam sprendimui pasirinkti vieną iš dviejų pretendentų į Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigas

Aurimas Miliešius

 28.

TP-58 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo

Vilma Kundrotienė

2024 m. vasario 8 d.
2024 m. sausio 26 d.

Posėdžio tiesioginės transliacijos nuoroda

Raseinių rajono savivaldybės 10-ojo šaukimo tarybos 12-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2024 m. sausio 26 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-1 Dėl pritarimo partnerio teisėmis dalyvauti projekte pagal kvietimą Nr. 10-013-P „Vaiko garantijos iniciatyvos įgyvendinimas“ 

Asta Pagarauskaitė

2.

TP-2 Dėl Raseinių rajono savivaldybės meno kūrėjų ir meno kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityje, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Viktorija Stasaitienė

3.

TP-3 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2024-2026 metų švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programos patvirtinimo 

Danutė Vizbarienė

4.

TP-4 Dėl Savivaldybės būsto Berteškių kaime pardavimo 

Robertas Pareigis

5.

TP-5 Dėl elektros oro linijos, esančios Raseinių r. sav., Ariogalos m., pirkimo 

Mantas Mazys

6.

TP-6 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės ir Vilniaus rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai 

Judita Radavičienė

7.

TP-7 Dėl pritarimo projekto „Asmenų su intelekto ir psichikos negalia institucinės globos pertvarkos įgyvendinimas Raseinių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui 

Loreta Laugalienė

8.

TP-8 Dėl įgaliojimų suteikimo pasirašyti susitarimą dėl 2011 m. gruodžio 28 d. paskolos sutarties Nr. 2S-15 pakeitimo 

Dalia Andriulienė

9.

TP-9 Dėl Kauno regiono plėtros tarybos dalyvio mokesčio metinio dydžio nustatymo 

Jurgita Petrulienė

10.

TP-10 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perėmimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 

Rūtenė Žemkauskienė

11.

TP-11 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo TS-107 "Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 

Dalia Andriulienė

12.

TP-12 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. TS-295 „Dėl rajono įstaigų patikėjimo teise valdomo turto nuomos įkainių patvirtinimo“ pakeitimo 

Rūtenė Žemkauskienė

13.

TP-13 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-104 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Rūtenė Žemkauskienė

14.

TP-14 Dėl lėšų limitų, skiriamų tarnybinio mobiliojo ryšio sąskaitoms apmokėti, patvirtinimo 

Rimantas Simonavičius

15.

TP-15 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-148 „Dėl Raseinių rajono mobilaus darbo su jaunimu veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Gintarė Žemgulė

16.

TP-16 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-147 „Dėl Raseinių rajono atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Gintarė Žemgulė

17.

TP-17 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-235 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo“ pakeitimo 

Violeta Mielinienė

18.

TP-18 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo 

Iveta Ivanauskienė

19.

TP-19 Dėl Raseinių rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius,  įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo 

Vida Mačiulskienė

20.

TP-20 Dėl Raseinių rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo 

Vida Mačiulskienė

21.

TP-21 Dėl Raseinių rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo 

Vida Mačiulskienė

22.

TP-22 Dėl Raseinių rajono savivaldybės sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo 

Vida Mačiulskienė

23.

TP-23 Dėl Raseinių rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo 

Vida Mačiulskienė

2023 m. gruodžio 28 d.

Posėdžio tiesioginės transliacijos nuoroda

Raseinių rajono savivaldybės 10-ojo šaukimo tarybos 11-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2023 m. gruodžio 28 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas ir numeris

Pranešėjas

 1.

TP-359 Dėl Raseinių rajono savivaldybei perduodamų valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų priėmimo–perdavimo aktų pasirašymo

Rima Kedavičienė

 2.

TP-360 Dėl pritarimo projektui ,,Visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas Raseinių rajono savivaldybėje“

Akvilė Juškienė

 3.

TP-361 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės sporto veiklos projektų rėmimo ir dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Asta Pagarauskaitė

 4.

TP-362 Dėl 2024 - 2027 m. kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių objektų prioritetinių eilių sąrašų patvirtinimo

Artūras Kosa

 5.

TP-363 Dėl palydėjimo paslaugos jaunuoliams organizavimo ir teikimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 6.

TP-364 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo nevalstybinėse mokyklose, veikiančiose Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 7.

TP-365 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-8 „Dėl nevyriausybinių organizacijų  projektų atrankos konkurso organizavimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 8.

TP-366 Dėl Raseinių socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 9.

TP-367 Dėl VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo

Akvilė Juškienė

 10.

TP-368 Dėl VšĮ Raseinių ligoninės struktūros patvirtinimo

Akvilė Juškienė

 11.

TP-369 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

 12.

TP-370 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-145 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Asta Pagarauskaitė

 13.

TP-371 Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo

Lina Čėsnienė

 14.

TP-372 Dėl vidaus sandorio sudarymo su UAB „Raseinių autobusų parkas“

Lina Vaitiekienė

 15.

TP-373 Dėl parduodamų Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo

Robertas Pareigis

 16.

TP-374  Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Betygalos kaimų bendruomenei „Židinys“

Irma Juknevičienė

 17.

TP-375 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

 18.

TP-376 Dėl 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 19.

TP-377 Dėl Raseinių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dalia Andriulienė

2023 m. gruodžio 14 d.

Posėdžio tiesioginės transliacijos nuoroda

Raseinių rajono savivaldybės 10-ojo šaukimo tarybos 10-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2023 m. gruodžio 14 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ


Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-340 Dėl elektros oro linijų, esančių Raseinių r. sav., Raseinių m., pirkimo 

Mantas Mazys

2.

TP-341 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje patvirtinimo 

Asta Pagarauskaitė

3.

TP-342 Dėl Ariogalos mieste, Viduklės miestelyje ir Raseinių mieste gatvių pavadinimų pakeitimo 

Artūras Balčiauskas

4.

TP-343 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį kaimų bendruomenei „Gruzdiškė“ 

Rūtenė Žemkauskienė

5.

TP-344 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių rajono savivaldybės administracijai 

Rūtenė Žemkauskienė

6.

TP-345 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungai ir leidimo registruoti buveinę 

Rūtenė Žemkauskienė

7.

TP-346 Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 

Rūtenė Žemkauskienė

8.

TP-347 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Skirmantiškės kaimo bendruomenei 

Rūtenė Žemkauskienė

9.

TP-348 Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Raseinių psichikos sveikatos centrui 

Rūtenė Žemkauskienė

10.

TP-349 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. (1.1) TS-178 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Raseinių rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo 

Rūtenė Žemkauskienė

11.

TP-350 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“ pakeitimo 

Rūtenė Žemkauskienė

12.

TP-351 Dėl Savivaldybės būsto Verėduvos kaime pardavimo 

Robertas Pareigis

13.

TP-352 Dėl Savivaldybės būsto Ilgižių III kaime pardavimo 

Robertas Pareigis

14.

TP-353 Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų įkainių patvirtinimo 

Lina Vaitiekienė

15.

TP-354 Dėl keleivių pervežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais Raseinių rajono savivaldybėje maršrutų tarifų nustatymo 

Lina Vaitiekienė

16.

TP-355 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo, jo keitimo ir lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Robertas Pareigis

17.

TP-356 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Ugdymo priemonės mokykloms“ partnerio teisėmis 

Modesta Gailė

18.

TP-357 Dėl ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn 

Irma Juknevičienė

2023 m. lapkričio 23 d.

Posėdžio tiesioginės transliacijos nuoroda

Raseinių rajono savivaldybės 10-ojo šaukimo tarybos 9-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2023 m. lapkričio 23 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-307 Dėl pritarimo dalyvauti tarptautiniame projekte partnerio teisėmis

Greta Čėsnaitė

 2.

TP-311 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-249 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės renovuojamų  ir planuojamų renovuoti  daugiabučių namų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Valdas Butrimas

 3.

TP-312 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr.TS-115 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos komitetų ir jų narių skaičiaus bei įgaliojimų nustatymo, komitetų sudarymo, komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų paskyrimo“ pakeitimo

Violeta Mielinienė

 4.

TP-313 Dėl Raseinių pagalbos šeimai namuose 2024 metais teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 5.

TP-314 Dėl Savivaldybės būsto pardavimo

Robertas Pareigis

 6.

TP-315 Dėl Raseinių rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų  paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Valmantas Bentnorius

 7.

TP-316 Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės Raseinių rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo

Valdas Butrimas

 8.

TP-317 Dėl Raseinių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo

Artūras Kosa

 9.

TP-318 Dėl Savivaldybei priklausančios pastato dalies pardavimo

Robertas Pareigis

 10.

TP-319 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl keleivių (įskaitant ir mokinius) vežimo organizavimo, vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, bei nuostolių, susidariusių keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lina Vaitiekienė

 11.

TP-320 Dėl Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio atleidimo nuo žemės mokesčio

Dalia Andriulienė

 12.

TP-321 Dėl tarnybinio mobiliojo ryšio naudojimo tvarkos aprašo pakeitimo

Rimantas Simonavičius

 13.

TP-322 Dėl 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 14.

TP-323 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-177 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas teikiančiose įstaigose dirbančių specialistų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo 

Akvilė Juškienė

 15.

TP-324 Dėl VšĮ Raseinių ligoninės struktūros patvirtinimo

Akvilė Juškienė

 16.

TP-325 Dėl funkcinio bendradarbiavimo būdu veikiančio sveikatos centro Raseinių rajono savivaldybėje įsteigimo

Akvilė Juškienė

 17.

TP-326 Dėl pritarimo projektui ,,Mobilių komandų teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Raseinių rajono savivaldybėje“

Akvilė Juškienė

 18.

TP-327 Dėl pritarimo projektui „Sveikatos centro teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“

Akvilė Juškienė

 19.

TP-328 Dėl Raseinių socialinių paslaugų centre 2024 metais teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 20.

TP-329 Dėl Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose 2024 metais teikiamų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 21.

TP-330 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-422 „Dėl savivaldybės turto perdavimo biudžetinei įstaigai  Raseinių socialinių paslaugų centrui“

Rūtenė Žemkauskienė

 22.

TP-331 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Šeimos stiprinimo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Violeta Mielinienė

 23.

TP-332 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo

Neringa Chormanskienė

 24.

TP-333 Dėl  Raseinių rajono savivaldybės  nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione sąrašo patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

 25.

TP-334 Dėl keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais taisyklių, keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo stotelėse, viešųjų paslaugų teikimo vietinio (miesto ir priemiestinio)  susisiekimo maršrutais poreikio nustatymo ir autobusų stočių steigimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

 26.

TP-335 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

Vilma Kundrotienė

 27.

TP-336 Dėl Raseinių miesto 2023 – 2029 m. vietos plėtros strategijos  patvirtinimo

Artūras Kosa

2023 m. spalio 26 d.

Posėdžio tiesioginės transliacijos nuoroda

Raseinių rajono savivaldybės 10-ojo šaukimo tarybos 8-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2023 m. spalio 26 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-290 Dėl Raseinių rajono savivaldybės švietimo tarybos nuostatų patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

 2.

TP-291 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių specialiojoje mokykloje patvirtinimo

Danutė Vizbariebė

 3.

TP-292 Dėl pritarimo bendradarbiavimui, įgyvendinant 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programą Lietuvoje

Loreta Laugalienė

 4.

TP-293 Dėl pritarimo projektui „Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų senyvo amžiaus asmenims reikalingos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“

Loreta Laugalienė

 5.

TP-294 Dėl pritarimo projekto „Perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų užtikrinimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ atvejo vadybos paslaugų teikimo intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims įgyvendinimui

Loreta Laugalienė

 6.

TP-295 Dėl pritarimo projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ įgyvendinimui

Loreta Laugalienė

 7.

TP-296 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. TS-295 „Dėl rajono įstaigų patikėjimo teise valdomo turto nuomos įkainių patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 8.

TP-297 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Maltos ordino pagalbos tarnybai

Rūtenė Žemkauskienė

 9.

TP-298 Dėl fiksuotų pajamų mokesčių dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2024 metais vykdomai veiklai, ir verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų patvirtinimo

Dalia Andriulienė

 10.

TP-299 Dėl 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 11.

TP-300 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos

Dalia Andriulienė

 12.

TP-301 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje patvirtinimo

Modesta Gailė

 13.

TP-302 Dėl pritarimo projektui „Religinio ir pažintinio turizmo maršrutuose esančių objektų pritaikymas lankymui Raseinių rajono savivaldybėje“

Aida Šmuilienė

 14.

TP-303 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Šeimos stiprinimo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Violeta Mielinienė

 15.

TP-304 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-80 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“  pripažinimo netekusiu galios

Violeta Mielinienė

 16.

TP-305 Dėl pritarimo projektui „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Raseinių rajono savivaldybėje (jaunimo ir senyvo amžiaus asmenų daugiafunkcio centro statyba)“

Jūratė Verde

 17.

TP-306 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių rajono savivaldybės administracijai

Irma Juknevičienė

2023 m. rugsėjo 28 d.

Posėdžio tiesioginės transliacijos nuoroda

Raseinių rajono savivaldybės 10-ojo šaukimo tarybos 7-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2023 m. rugsėjo 28 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-264 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Ariogalos lopšelyje-darželyje patvirtinimo 

Asta Pagarauskaitė

2.

TP-265 Dėl suvenyro (magneto) „Surink Lietuvą“ kainos nustatymo 

Judita Radavičienė

3.

TP-266 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-97 „Dėl Raseinių rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 

Akvilė Juškienė

4.

TP-267 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje patvirtinimo 

Danutė Vizbarienė

5.

TP-268 Dėl 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo 

Dalia Andriulienė

6.

TP-269 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimo  Nr. TS-179 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės meno kūrėjų ir meno kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityje, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Viktorija Stasaitienė

7.

TP-270 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. TS-125 „Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2023-2024 mokslo metais“ pakeitimo 

Modesta Gailė

8.

TP-271 Dėl vidutinių kuro kainų nustatymo kompensacijoms skaičiuoti 2023–2024 metų šildymo sezonui 

Mantas Mazys

9.

TP-272 Dėl Raseinių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano patvirtinimo 

Tomas Andriulis

10.

TP-273 Dėl pritarimo projektui „Socialinio būsto plėtra Raseinių rajono savivaldybėje (II etapas)“ 

Jūratė Verde

11.

TP-274 Dėl pritarimo projektui „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių r. sav.“ 

Jūratė Verde

12.

TP-275 Dėl viešosios įstaigos Raseinių ligoninės įstatų patvirtinimo 

Akvilė Juškienė

13.

TP-276 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. TS-208 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  pripažinimo netekusiu galios 

Vanda Pranckienė

14.

TP-277 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-162 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Regina Stulgaitienė

15.

TP-278 Dėl leidimo registruoti buveinės adresą 

Rūtenė Žemkauskienė

16.

TP-279 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perėmimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 

Rūtenė Žemkauskienė

17.

TP-280 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-338 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 

Jurgita Petrulienė

18.

TP-281 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešajai bibliotekai 

Rūtenė Žemkauskienė

19.

TP-282 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių rajono savivaldybės administracijai 

Rūtenė Žemkauskienė

20.

TP-283 Dėl atstovo delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą 

Akvilė Juškienė

21.

TP-284 Dėl viešosios įstaigos Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo 

Akvilė Juškienė

22.

TP-285 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Viduklės stalo teniso klubui 

Rūtenė Žemkauskienė

23.

TP-286 Dėl viešosios įstaigos Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo 

Akvilė Juškienė

24.

TP-287 Dėl viešosios įstaigos Raseinių psichikos sveikatos centro įstatų patvirtinimo 

Akvilė Juškienė

25.

TP-289 Dėl pritarimo dalyvauti tarptautiniame projekte partnerio teisėmis 

Greta Čėsnaitė

2023 m. rugpjūčio 24 d.

Posėdžio tiesioginės transliacijos nuoroda

Raseinių rajono savivaldybės 10-ojo šaukimo tarybos 6-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2023 m. rugpjūčio 24 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP- 233 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių Šaltinio progimnazijoje patvirtinimo

Modesta Gailė

2.

TP-235 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ patvirtinimo

Modesta Gailė

3.

TP-236 Dėl Raseinių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo 2023 – 2027 m. Raseinių rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui

Loreta Laugalienė

4.

TP-237 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių rajono savivaldybės administracijai

Irma Juknevičienė

5.

TP-238 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

Irma Juknevičienė

6.

TP-239 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS(1.1)-352 „Dėl įgaliojimų suteikimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios

Modesta Gailė

7.

TP-240 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ patvirtinimo

Modesta Gailė

8.

TP-241 Dėl 2022 m. gegužės 19 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-159 „Dėl keleivių pervežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų sąrašų patvirtinimo ir nemokamo keleivių vežimo vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“ pakeitimo

Lina Vaitiekienė

9.

TP-242 Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų įkainių patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

10.

TP-243 Dėl elektros oro linijų, esančių Raseinių r. sav., Raseinių sen., Šarkių k., pirkimo

Mantas Mazys

11.

TP-244 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo

Violeta Aukštakienė

12.

TP-245 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

Violeta Aukštakienė

13.

TP-246 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-226 „Dėl pritarimo dalyvauti steigiant Raseinių miesto vietos veiklos grupę ir jos veikloje“ pakeitimo

Violeta Aukštakienė

14.

TP-247 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Lina Vaitiekienė

15.

TP-248 Dėl 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

16.

TP-250 Dėl UAB „Raseinių šilumos tinklai“ ilgalaikės 2017-2023 metų reguliuojamos veiklos programos ir jos finansavimo šaltinių

Mantas Mazys

17.

TP-251 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. TS-125 „Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2023-2024 mokslo metais“ pakeitimo

Modesta Gailė

18.

TP-252 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo“ pripažinimo netekusiu galios

 Loreta Laugalienė

19.

TP-253 Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo

Robertas Pareigis

20.

TP-254 Dėl pritarimo projekto „Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas“ įgyvendinimo plano (paraiškos) teikimui ir projekto įgyvendinimui 

Akvilė Juškienė

21.

TP-255 Dėl pritarimo Kėdainių rajono savivaldybės ir Raseinių rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai 

Loreta Sirvidienė

22.

TP-256 Dėl pavedimo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ teikti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūros, jos įrengimo, atnaujinimo, priežiūros ir plėtros Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje paslaugas 

Tomas Andriulis

23.

TP-257 Dėl  savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 

Robertas Pareigis

24.

TP-258 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-203 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo 

Irma Juknevičienė

25.

TP-259  Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr.TS-115 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos komitetų ir jų narių skaičiaus bei įgaliojimų nustatymo, komitetų sudarymo, komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų paskyrimo“ pakeitimo 

Violeta Mielinienė

2023 m. liepos 27 d.
2023 m. birželio 29 d.

Posėdžio tiesioginės transliacijos nuoroda

Raseinių rajono savivaldybės 10-ojo šaukimo tarybos 4-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2023 m. birželio 29 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-166 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-281 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo Raseinių meno mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Asta Pagarauskaitė

2.

TP-167 Dėl pritarimo projektui „Raseinių r. sav. gatvių apšvietimo paslaugos skaitmenizavimas

Aida Šmuilienė

3.

TP-168 Dėl Raseinių rajono savivaldybės kultūros tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo

Judita Radavičienė

4.

TP-171 Dėl atleidimo nuo mokesčio už patalpų šildymą

Violeta Mielinienė

5.

TP-172 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo

Violeta Mielinienė

6.

TP-173 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo paskyrimo

Violeta Mielinienė

7.

TP-174 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo

Violeta Mielinienė

8.

TP-175 Dėl Raseinių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, dydžio nustatymo metodikos ir metinių mišrių komunalinių ir atskirai surenkamų komunalinių atliekų susikaupimo normų nekilnojamojo turto objektų kategorijoms patvirtinimo

Robertas Pareigis

9.

TP-176 Dėl planinio vietų skaičiaus patvirtinimo Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose

Loreta Laugalienė

10.

TP-177 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo, komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo

Violeta Mielinienė

11.

TP-178 Dėl įgaliojimų suteikimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

Lina Stulgienė

12.

TP-179 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr.TS-143 „Dėl pavedimo kontrolės ir audito tarnybai atlikti UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ ūkinės finansinės 2019-2022 m. veiklos auditą“ pakeitimo

Violeta Mielinienė

13.

TP-180 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano programų sąrašo patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

14.

TP-181 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-97 „Dėl Raseinių rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

Akvilė Juškienė

15.

TP-182 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės 2021 - 2030 metų

 strateginio plėtros plano 2022 m. įgyvendinimo ataskaitai

Jurgita Petrulienė

16.

TP-183 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būstų administravimo, būklės gerinimo (remonto darbų) organizavimo ir finansavimo  tvarkos aprašo patvirtinimo

Robertas Pareigis

17.

TP-184 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m.  vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-64 „Dėl delegavimo į Raseinių rajono vietos veiklos grupę „Raseinių krašto bendrija“ pakeitimo

Loreta Sirvidienė

18.

TP-185 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

Robertas Pareigis

19.

TP-186 Dėl renginių organizavimo Raseinių rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo

Judita Radavičienė

20.

TP-187 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS(1.1)-126 pripažinimo netekusiu galios

Judita Radavičienė

21

TP-188 Dėl Raseinių krašto istorijos muziejaus nuostatų patvirtinimo

Judita Radavičienė

22.

TP-189 Dėl Raseinių rajono kultūros centro nuostatų patvirtinimo

Judita Radavičienė

23.

TP-190 Dėl Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo

Judita Radavičienė

24.

TP-191 Dėl savivaldybės socialinio būsto išnuomojimo

Robertas Pareigis

25.

TP-192 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

Rimantas Simanavičius

26.

TP-193 Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Raseinių rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo

Rimantas Simanavičius

27.

TP-194 Dėl lėšų limitų, skiriamų tarnybinio mobiliojo ryšio sąskaitoms apmokėti, patvirtinimo

Rimantas Simanavičius

28.

TP-195 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ilgalaikio turto nurašymo ir pardavimo

Rimantas Simanavičius

29.

TP-196 Dėl poilsio ir turizmo teritorijos, kurioje leidžiama verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, nustatymo

Rimantas Simonavičius

30.

TP-197 Dėl  prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Loreta Laugalienė

31.

TP-198 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. Balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-145 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo

Asta Pagarauskaitė

32.

TP-199 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-7 „Dėl numatomų modernizuoti Raseinių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Valdas Butrimas

33.

TP-200 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Greitosios medicinos pagalbos tarnybai

Rūtenė Žemkauskienė

34.

TP-201 Dėl Raseinių garbės piliečio vardo suteikimo Gerdai Visockienei

Violeta Mielinienė

35.

TP-202 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo sąmatos

Patvirtinimo

Pastaba : TP-202 DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023–2028 METŲ APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

Vilma Kundrotienė

36.

TP-203 Dėl 2023 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžių ir lengvatų nustatymo

Dalia Andriulienė

37.

TP-204 Dėl konteinerių perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Rūtenė Žemkauskienė

38.

TP-205 Dėl Raseinių rajono savivaldybės sveikatos centro kūrimo inicijavimo

Akvilė Juškienė

39.

TP-206 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Akvilė Juškienė

40.

TP-207 Dėl mišrių komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo Kauno regioninio mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose atliekų tvarkymo mokesčio

Tomas Andriulis

41.

TP-208 Dėl Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų ir mokytojų apdovanojimų už brandos egzaminų rezultatus nuostatų patvirtinimo

Andrius Bautronis

42.

TP-209 Dėl trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

43.

TP-210 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

44.

TP-211 Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

45.

TP-212 Dėl jaunimo organizacijų  ir neformalių jaunimo grupių teikiamų socialinių ir pilietinių iniciatyvų finansavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Gintarė Žemgulė

46.

TP-213 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo

Gintarė Žemgulė

47.

TP-214 Dėl 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

48.

TP-215 Dėl 2023 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifo UAB "Raseinių žuvininkystė"

Dalia Andriulienė

49.

TP-216 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-161 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Vida Ačienė

50.

TP-217 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-113 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Violeta Mielinienė

51.

TP-218 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo

Robertas Pareigis

52.

TP-219 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo didinimo

Robertas Pareigis

53.

TP-220 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-227 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties ir nuostatų tvirtinimo“ ir 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-158 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pripažinimo netekusiais galios

Gintarė Žemgulė

54.

TP-221 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono savivaldybės nuosavybėn

Rūtenė Žemkauskienė

55.

TP-222 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

Loreta Laugalienė

56.

TP-223 Dėl Trūkstamos kvalifikacijos specialistų pritraukimo į Raseinių rajoną tvarkos aprašo patvirtinimo

Justė Tamulytė

57.

TP-224 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo

patvirtinimo

Gintarė Žemgulė

58.

TP-225 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-342 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stočiai“ pripažinimo netekusiu galios

Rūtenė Žemkauskienė

59.

TP-226 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo

Valdemara Kuktienė

2023 m. gegužės 25 d.

Posėdžio tiesioginės transliacijos nuoroda

Raseinių rajono savivaldybės 10-ojo šaukimo tarybos 3-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2023 m. gegužės 25 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-120 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-161 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Loreta Laugalienė

2.

TP-121 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-162 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Loreta Laugalienė

3.

TP-122 Dėl  Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. TS-10 „Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Loreta Laugalienė

4.

TP-123 Dėl  mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės mokyklose ir nevalstybinėse mokyklose, veikiančiose Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje, tvarkos aprašo patvirtinimo 

Loreta Laugalienė

5.

TP-153 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-97 „Dėl Raseinių rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 

Akvilė Juškienė

6.

TP-154 Dėl renginių organizavimo Raseinių rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo 

Viktorija Stasaitienė

7.

TP-155 Dėl  Raseinių rajono savivaldybės  nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione sąrašo patvirtinimo 

Lina Vaitiekienė

8.

TP-156 Dėl pritarimo partnerystės sutarties projektui dėl projekto „Įvairialypio švietimo plėtojimas, vykdant visos dienos mokyklų veiklą Raseinių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo 

Aida Šmuilienė

9.

TP-157 Dėl Raseinių rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę 

Jurgita Petrulienė

10.

TP-158 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Loreta Sirvidienė

11.

TP-159 Dėl nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Janė Judickienė

12.

TP-160 Dėl 2023 metų specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo 

Robertas Pareigis

13.

TP-161 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. TS-115 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos komitetų ir jų narių skaičiaus bei įgaliojimų nustatymo, komitetų sudarymo, komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų paskyrimo“ pakeitimo 

Violeta Mielinienė

14.

TP-162 Dėl savivaldybės socialinio būsto išnuomojimo 

Robertas Pareigis

15.

TP-163 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-104 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Rūtenė Žemauskienė

16.

TP-164 Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 

Rūtenė Žemauskienė

17.

TP-165 Dėl vėjo elektrinių išdėstymo Raseinių r. sav., Viduklės sen., Užrūdžio k., Užuomedžio k., Šarkaimio k., Šienlaukio k., Raseinių sen., Pagedočio k. teritorijose specialiojo plano patvirtinimo 

Jurgita Žilytė-Mackevičienė

2023 m. gegužės 11 d.

Raseinių rajono savivaldybės 10-ojo šaukimo tarybos 2-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2023 m. gegužės 11 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Prannešėjas

1.

TP-119 Dėl pritarimo projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai (kopa)“ įgyvendinimui 

Modesta Čėsnienė

 2.

TP-124 Dėl pritarimo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 2022 m. veiklos ataskaitai

Sigitas Kleišmantas

 3.

TP-128 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. TS-208 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Vanda Pranckienė

 4.

TP-129 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-325 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Vanda Pranckienė

 5.

TP-130 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų vaikų vasaros stovyklų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 6.

TP-131 Dėl Raseinių rajono mokinių/vaikų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 7.

TP-132 Dėl Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų nuostatų patvirtinimo

Vanda Pranckienė

 8.

TP-133 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2023-2024 mokslo metais

Modesta Lukoševičienė

 9.

TP-134 Dėl pritarimo UAB „Raseinių vandenys“ 2022 m. veiklos ataskaitai

Vaclovas Simonavičius

 10.

TP-135 Dėl Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų apdovanojimų už brandos egzaminų rezultatus nuostatų patvirtinimo

Lina Stulgienė

 11.

TP-136 Dėl pavedimo Raseinių rajono savivaldybės merui priimti sprendimus dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo

Jurgita-Žilytė Mackevičienė

 12.

TP-137 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos

Dalia Andriulienė

 13.

TP-138 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių r. Šiluvos gimnazijai

Rūtenė Žemkauskienė

 14.

TP-139 Dėl pritarimo UAB „Raseinių autobusų parkas“ 2022 m. veiklos ataskaitai

Kęstutis Derliūnas

 15.

TP-140 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių rajono savivaldybės administracijai

Rūtenė Žemkauskienė

 16.

TP-141 Dėl 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 17.

TP-142 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos atstovų išrinkimo  į  Lietuvos savivaldybių suvažiavimą

Violeta Mielinienė

 18.

TP-143 Dėl Raseinių rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Kauno regiono plėtros tarybos visuotinį dalyvių susirinkimą

Violeta Mielinienė

 19.

TP-144 Dėl Raseinių rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Kauno regiono plėtros tarybos kolegiją

Violeta Mielinienė

 20.

TP-145 Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Raseinių rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Modesta Lukoševičienė

 21.

TP-146 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Rūtenė Žemkauskienė

 22.

TP-147 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių lopšeliui – darželiui „Saulutė“

Rūtenė Žemkauskienė

 23.

TP-148 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. TS-187 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės gyventojų, pasiekusių aukštų rezultatų sporto srityje, juos parengusių trenerių, mokytojų ir sporto komandų vadovų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Asta Pagarauskaitė

 24.

TP-149 Dėl Raseinių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo

Artūras Kosa

25.

TP-150Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasaros ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo 

Gintarė Žemgulė

2023 m. balandžio 20 d.

Raseinių rajono savivaldybės 10-ojo šaukimo tarybos 1-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2023 m. balandžio 20 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

  1. Raseinių rajono savivaldybės 10-ojo šaukimo tarybos  narių priesaikos.
  2. Raseinių rajono savivaldybės mero priesaika.
  3. Pareiškimai dėl savivaldybės tarybos narių vienijimosi į frakcijas ar grupes, dėl savivaldybės tarybos daugumos ir savivaldybės tarybos opozicijos sudarymo.
  4. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo.
  5. Dėl Raseinių rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo.
  6. Dėl tarybos narių, pavaduojančių merą ar laikinai einančių mero pareigas, skyrimo.

 Asta Cicėnienė, Raseinių r. savivaldybės Nr. 38 rinkimų komisijos pirmininkė

2023 m. kovo 30 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 60-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2023 m. kovo 30 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

 Ei. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-78 Dėl Raseinių rajono savivaldybės kultūros įstaigų 2022 metų veiklos ataskaitų

Judita Radavičienė

 2.

TP-79 Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Atrask Raseinius“  2022 m. veiklos ataskaitai

Arnas Zmitra

 3.

TP-47 Dėl atstovų delegavimo į VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybos sudėtį

Akvilė Juškienė

 4.

TP-83 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2023 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos bei jos pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo

Alvilė Juškienė

5. 

TP-115 Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Pacientų pavežėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“

Akvilė Juškienė

 6.

TP-48 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-97 „Dėl Raseinių rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

Akvilė Juškienė

7.

TP-31 Dėl Tarybos ir mero sekretoriato panaikinimo 

Rima Kedavičienė

 8.

TP-49 Dėl seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Rima Kedavičienė

 9.

TP-50 Dėl seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo

Rima Kedavičienė

 10.

TP-85 Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Irmos Juknevičienės atleidimo iš pareigų

Rima Kedavičienė

 11.

TP-86 Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Edmundo Jonylos atleidimo iš pareigų

Rima Kedavičienė

 12.

TP-51 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

Gintarė Žemgulė

 13.

TP-56 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo

Gintarė Žemgulė

 14.

TP-52 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

 15.

TP-52 Dėl pritarimo asociacijos „Raseinių krepšinis“ 2023 m. sporto programos daliniam finansavimui

Asta Pagarauskaitė

 16.

TP-54 Dėl įkainių už pagrindinės ir pakartotinės sesijų valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymo, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo ir apeliacijų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lina Stulgienė

 17.

TP-55 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje patvirtinimo

Lina Stulgienė

 18.

TP-58 Dėl gaisrų prevencijos Raseinių rajono savivaldybėje 2023-2025 metų programos patvirtinimo

Albinas Stakauskas

 19.

TP-59 Dėl Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2022 metų veiklos ataskaitų

Modesta Lukoševičienė

20.

TP-61 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo

Janė Judickienė

 21.

TP-65 Dėl VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2022 metų veiklos ataskaitai

Ramutė Gailiuvienė

 22.

TP-66 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. TS-184 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų ir Raseinių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

Rita Siliūnienė

 23.

TP-60 Dėl savivaldybės būsto pardavimo

Robertas Pareigis

 24.

TP-67 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-51 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės būstų administravimo, būklės gerinimo (remonto darbų) organizavimo ir finansavimo  tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Robertas Pareigis

 25.

TP-68 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS-316 „Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo ir jo keitimo“ pakeitimo

Robertas Pareigis

 26.

TP-89 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-48 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Robertas Pareigis

 27.

TP-69 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. TS-284 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Robertas Pareigis

 28.

TP-113 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo Nr. TS-217 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Robertas Pareigis

 29.

TP-70 Dėl Strateginio planavimo Raseinių rajono savivaldybėje organizavimo ir savivaldybės planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

 30.

TP-72 Dėl pritarimo partnerystės sutarties projektui dėl projekto „Įvairialypio švietimo plėtojimas, vykdant visos dienos mokyklų veiklą Raseinių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo

Aida Šmuilienė

 31.

TP-73 Dėl pritarimo partnerystės sutarties projektui dėl projekto „Ugdymo prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Raseinių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo

Aida Šmuilienė

 32.

TP-88 Dėl pritarimo projektui „Pasiruošimas miškų gesinimui Lietuvos–Lenkijos pasienio teritorijoje“

Aida Šmuilienė

 33.

TP-74 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 19 d. Sprendimo Nr. Ts-162 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Vilma Kundrotienė

 34.

TP-75 Dėl VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2022 metų veiklos ataskaitai

Liudas Kavaliauskas

 35.

TP-76 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. TS-89 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo“ pakeitimo

Rimantė Šukaitytė

 36.

TP-63 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl keleivių (įskaitant ir mokinius) vežimo organizavimo, vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, bei nuostolių, susidariusių keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo

Lina Vaitiekienė

 37.

TP-77 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo pardavimo

Lina Vaitiekienė

 38.

TP-80 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Vanda Pranckienė

 39.

TP-57 Dėl maksimalių socialinių paslaugų išlaidų finansavimo dydžių Raseinių rajono savivaldybės gyventojams nustatymo

Vanda Pranckienė

 40.

TP-81 Dėl pritarimo projekto „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą (rūpybą) šeimos aplinkoje, vystymas“ įgyvendinimui

Loreta Laugalienė

 41.

TP-82 Dėl Raseinių pagalbos šeimai namų nuostatų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 42.

TP-107 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-267 „Dėl maitinimo ir pragyvenimo išlaidų kompensavimo ambulatorinės medicininės reabilitacijos metu asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Loreta Laugalienė

 43.

TP-84 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m.  vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-64 „Dėl delegavimo į Raseinių rajono vietos veiklos grupę „Raseinių krašto bendrija“ pakeitimo

Loreta Sirvidienė

 44.

TP-87 Dėl įregistruotų gatvių pavadinimų ašinių linijų pratęsimo

Artūras Balčiauskas

 45.

TP-92 Dėl Raseinių rajono lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo

Greta Čėsnaitė

 46.

TP-93 Dėl VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2022 metų veiklos ataskaitai

Violeta Užringienė

 47.

TP-94 Dėl VšĮ Raseinių ligoninės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2022 metų veiklos ataskaitai

Vidmantas Merkliopas

 48.

TP-64 Dėl elektros oro linijų, esančių Raseinių rajono savivaldybėje, Raseinių seniūnijoje, pirkimo

Mantas Mazys

 49.

TP-95 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimo nr. TS-242 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonių strategijų rengimo, tvirtinimo, atsiskaitymo ir pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Mantas Mazys

50.

TP-98 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo nr. TS-62 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo

Mantas Mazys

 51.

TP-62 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių ligoninei

Rūtenė Žemkauskienė

 52.

TP-71 Dėl turto perėmimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn ir  perdavimo pagal panaudos sutartį

Rūtenė Žemkauskienė

 53.

TP-90 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

Rūtenė Žemkauskienė

 54.

TP-91 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-371 „Dėl nuompinigių už Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 55.

TP-96 Dėl  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Rūtenė Žemkauskienė

 56.

TP-99 Dėl ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu
Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Rūtenė Žemkauskienė

 57.

TP-100 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-126 „dėl Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 58.

TP-101 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-123 „Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 59.

TP-102 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-336 „Dėl UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ teikiamų atlygintinų privalomų paslaugų tarifų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 60.

TP-103 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-18 „Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 61.

TP-104 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimo

Rūtenė Žemkauskienė

 62.

TP-105 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo

Rūtenė Žemkauskienė

63.

TP-106 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ įstatinio kapitalo didinimo

Rūtenė Žemkauskienė

 64.

TP-108 Dėl 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 65.

TP-110 Dėl Raseinių rajono savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dalia Andriulienė

 66.

TP-111 Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo

Dalia Andriulienė

 67.

TP-112 Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti

Dalia Andriulienė

 68.

TP-114 Dėl pritarimo UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 2022 m. veiklos ataskaitai

Modestas Globys

 69.

TP-116 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano vykdymo 2022 m. ataskaitos patvirtinimo

Jurgita Petrulienė

 70.

TP-109 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinėje mokykloje patvirtinimo

Lina Stulgienė

71.

TP-117 Dėl pritarimo dalyvavimui programos „ERASMUS +“ projekte 2020-1-RO01-KA226-SCH-095538 „Think global, act digital - strong partnerships to support digital education“ („Mąstyk globaliai, veik skaitmenizuotai - stiprios partnerystės remiant skaitmeninį švietimą“) 

Lina Stulgienė

 72.

TP-97 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo 

Violeta Mielinienė

2023 m. vasario 23 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 59-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2023 m. vasario 23 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija pristato 2022 m. veiklą ir 2023 metų veiklos planus.

 

Mindaugas Balčiūnas ir Vygantas Kilčauskas

 2.

TP-35 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitos

Vaidas Kuzmarskis

 3.

TP-34 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos patvirtinimo

Vaidas Kuzmarskis

 4.

TP-43 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai

Audronė Lukauskienė

 5.

TP-19 Dėl pritarimo Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai

Robertas Sitavičius

 6.

TP-21 Dėl BĮ Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Rasa Šebelskienė

 7.

TP-22 Dėl BĮ Raseinių socialinių paslaugų centro 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Arvydas Spurga

 8.

TP-23 Dėl BĮ Raseinių pagalbos šeimai namų 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Ina Norkevičienė

 9.

TP-25 Dėl Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo

Rasa Simonavičienė

 10.

TP-38 Dėl 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 11.

TP-39 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 202 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. TS-313 "Dėl leidimo Raseinių socialinių paslaugų centrui pirkti transporto priemonę" pakeitimo

Dalia Andriulienė

 12.

TP-36 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-338 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Indrė Antanaitienė

 13.

TP-18 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-247 „Dėl rajono ugdymo įstaigoms priklausančių transporto priemonių įkainių patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 14.

TP-24 Dėl piniginio įnašo, perduoto VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui

Rūtenė Žemkauskienė

 15.

TP-45 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo didinimo

Rūtenė Žemkauskienė

16.

TP-40 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo

 

Rūtenė Žemkauskienė

 17.

TP-20 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 18.

TP-26 Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Jūratė Garliauskienė

 19.

TP-27 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Loreta Sirvidienė

 20.

TP-29 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo Nr. TS-255 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojo ir Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos  savivaldybės kontrolieriaus pareigybių aprašymų tvirtinimo“ pakeitimo

Rima Kedavičienė

 21.

TP-31 Dėl Tarybos ir mero sekretoriato panaikinimo

Rima Kedavičienė

 22.

TP-30 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai

Rūtenė Žemkauskienė

 23.

TP-32 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Balčių kaimo bendruomenei

Rūtenė Žemkauskienė

 24.

TP-33 Dėl leidimo registruoti buveinės adresą

Rūtenė Žemkauskienė

 25.

TP-37 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. TS-303 „Dėl BĮ Raseinių socialinių paslaugų centre 2023 metais teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 26.

TP-41 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Vilma Kundrotienė

 27.

TP-44 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo

Vilma Kundrotienė

 28.

TP-42 Dėl pritarimo projektui „Piliakalnių lankymui reikalingos infrastruktūros sutvarkymas ir įrengimas Raseinių r. sav.“

Aida Šmuilienė

 29.

TP-28 Dėl 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės tarybos darbo plano patvirtinimo

Violeta Mielinienė

2023 m. sausio 26 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 58-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2023 m. sausio 26 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-15 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Vincas Blinstrubas

 2.

TP-10 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Giedrius Kunigiskiš

 3.

TP-3 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių r. Girkalnio pagrindinei mokyklai

Rūtenė Žemkauskienė

 4.

TP-4 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Alėjų kaimo bendruomenei

Rūtenė Žemkauskienė

 5.

TP-6 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo

Rūtenė Žemkauskienė

6.

TP-1 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2023-2025 metų švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programos patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 7.

TP-2 Dėl numatomų modernizuoti Raseinių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašo patvirtinimo

Valdas Butrimas

 8.

TP-5 Dėl  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 9.

TP-7 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ataskaitos patvirtinimo

Akvilė Juškienė

 10.

TP-8 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Akvilė Juškienė

 11.

TP-16 Dėl priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo

Modesta Lukoševičienė

 12.

TP-9 Dėl 2023 m. Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo

Dalia Andriulienė

 13.

TP-11 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Iveta Ivanauskienė

 14.

TP-12 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-162 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 15.

TP-13 Dėl 2023 - 2026 m. kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių objektų prioritetinių eilių sąrašų patvirtinimo

Valmantas Bentnorius

 16.

TP-14 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Lietuvos kariuomene

Gintas Brazas

 17.

TP-17 Dėl pritarimo projekto „Susisiekimo komunikacijų - privažiavimo kelio prie Ateities g. 19B ir 21, Raseinių m., Raseinių r. sav., statybos projektas“ įgyvendinimui

Gintas Brazas

2022 m. gruodžio 28 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 57-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2022 m. gruodžio 28 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-344 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Ariogalos lopšelyje-darželyje patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

2.

TP-338 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. Rugpjūčio 25 d. Sprendimo Nr. TS-208 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Modesta Čėsnienė

 3.

TP-345 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS-302 "Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Dalia Andriulienė

 4.

TP-347 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 5.

TP-339 Dėl UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ teikiamų atlygintinų privalomų paslaugų tarifų sąrašo patvirtinimo

Robertas Pareigis

 6.

TP-349 Dėl Raseinių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. patvirtinimo

Robertas Pareigis

 7.

TP-340 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

 8.

TP-341 Dėl pavedimo BĮ Raseinių pagalbos šeimai namams

Loreta Laugalienė

 9.

TP-343 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. TS-85 „Dėl Raseinių socialinių paslaugų centro specialiosios paskirties transporto organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 10.

TP-348 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo BĮ Raseinių socialinių paslaugų centre

Loreta Laugalienė

 11.

TP-342 Dėl Raseinių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo

Tomas Andriulis

 12.

TP-346 Dėl Trūkstamos kvalifikacijos specialistų pritraukimo į Raseinių rajoną tvarkos aprašo patvirtinimo

Justė Tamulytė

2022 m. gruodžio 15 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 56-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2022 m. gruodžio 15 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-335 Dėl Raseinių, Ariogalos miestų ir Betygalos miestelio 770 metų minėjimo 2023 m. programos patvirtinimo

Judita Radavičienė

 2.

TP-324 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį kaimo bendruomenei „Vengerskai“

Rūtenė Žemkauskienė

 3.

TP-325 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai kaimų bendruomenei „Pagraja“

Rūtenė Žemkauskienė

 4.

TP-332 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-344 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių ligoninei“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 5.

TP-333 Dėl sutikimo perimti turtą Savivaldybės nuosavybėn iš valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Rūtenė Žemkauskienė

 6.

TP-336 Dėl ilgalaikio materialiojo turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo

Rūtenė Žemkauskienė

7.

TP-337 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-355 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Raseinių rajono savivaldybės administracijai ir jo perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai kaimo bendruomenei „Paliepiai“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 8.

TP-321 Dėl vietinės rinkliavos mokesčio lengvatos taikymo AB „Energijos skirstymo operatoriui“

Robertas Pareigis

 9.

TP-327 Dėl elektros oro linijų, esančių Raseinių rajono savivaldybėje, Kalnujų seniūnijoje, pirkimo

Robertas Pareigis

 10.

TP-328 Dėl Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo

Robertas Pareigis

 11.

TP-329 Dėl Savivaldybės turto investavimo ir VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro savininko kapitalo padidinimo

Robertas Pareigis

 12.

TP-323 Dėl savivaldybės būsto išnuomojimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

13.

TP-331 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-325 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 14.

TP-322 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. TS-84 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Modesta Čėsnienė

 15.

TP-326 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

https://e-

Dalia Andriulienė

 16.

TP-330 Dėl Raseinių meno mokyklos nuostatų patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

 17.

TP-334 Dėl Raseinių meno mokyklos organizuojamų konkursų ir festivalių dalyvio mokesčio dydžio nustatymo

Asta Pagarauskaitė

2022 m. lapkričio 24 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 55-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2022 m. lapkričio 24 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

 Eil. Nr.

 Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

 Pranešėjas

 1.

TP-302 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 2.

TP-294 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lina Vaitiekienė

 3.

TP-295 Dėl prisijungimo prie vieningos Kauno regiono viešojo transporto el. bilieto sistemos

Lina Vaitiekienė

 4.

TP-309 Dėl  ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Lina Vaitiekienė

 5.

TP-303 Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio atleidimo nuo žemės mokesčio

Dalia Andriulienė

 6.

TP-316 Dėl garantijos suteikimo UAB "Raseinių šilumos tiklai" imamai paskolai

Dalia Andriulienė

 7.

TP-319 Dėl  2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 8.

TP-290 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-422 „Dėl savivaldybės turto perdavimo biudžetinei įstaigai Raseinių socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 9.

TP-298 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Milašaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijai

Rūtenė Žemkauskienė

 10.

TP-304 Dėl sutikimo perimti turtą Savivaldybės nuosavybėn iš valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Rūtenė Žemkauskienė

 11.

TP-305 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš Raseinių socialinių paslaugų centro

Rūtenė Žemkauskienė

 12.

TP-314 Dėl rajono įstaigų patikėjimo teise valdomo turto nuomos įkainių patvirtinimo

Robertas Pareigis

 13.

TP-315 Dėl Raseinių rajono savivaldybės – viešosios įstaigos Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties savininkės turtinių ir neturtinių teisių ir turto perdavimo

Robertas Pareigis

 14.

TP-291 Dėl Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos buveinės pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 15.

TP-292 Dėl pritarimo Raseinių specialiajai mokyklai dalyvauti atrankoje dėl pertvarkymo į Regioninį specialiojo ugdymo centrą

Danutė Vizbarienė

 16.

TP-297 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. TS-411 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės kultūros tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Judita Radavičienė

 17.

TP-296 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m.  birželio 20 d. sprendimo Nr. TS-180 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės kultūros tarybos sudarymo“ pakeitimo

Judita Radavičienė

 18.

TP-299 Dėl BĮ Raseinių pagalbos šeimai namų minimalių išlaidų maitinimui, medikamentams, aprangai ir patalynei bei asmens higienos priemonėms finansinių normatyvų ir vaikų aprūpinimo apranga ir minkštuoju inventoriumi minimalių normų 2023 metams patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 19.

TP-300 Dėl BĮ Raseinių pagalbos šeimai namuose 2023 metais teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 20.

TP-301 Dėl BĮ Raseinių socialinių paslaugų centre 2023 metais teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 21.

TP-311 Dėl BĮ Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose 2023 metais teikiamų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 22.

TP-306 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-96 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos bei jos pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

Akvilė Juškienė

 23.

TP-307 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS-304 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Indrė Antanaitienė

 24.

TP-293 Dėl pritarimo projektui „Ugdymo prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Raseinių rajono savivaldybėje“

Indrė Antanaitienė

 25.

TP-308 Dėl pritarimo projektui „Įvairialypio švietimo plėtojimas, vykdant visos dienos mokyklų veiklą Raseinių rajono savivaldybėje“

Indrė Antanaitienė

 26.

TP-310 Dėl elektros oro linijos dalies, esančios Raseinių rajono savivaldybės, Betygalos seniūnijos, Saugailių kaime, pirkimo

Daiva Dapkūnaitė

 27.

TP-313 Dėl Raseinių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Daiva Dapkūnaitė

 28.

TP-312 Dėl pritarimo mišrių komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo Kauno regioninio mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose atliekų tvarkymo mokesčiui

Tomas Andriulis

 29.

TP-317 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui

Juratė Verde

 30.

TP-318 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui

Jūratė verde

2022 m. spalio 27 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 54-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2022 m. spalio 27 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-285 Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Modesta Lukoševičienė

2.

TP-273 Dėl didžiausio leistino mokinių skaičiaus nustatymo Raseinių meno mokykloje

Asta Pagarauskaitė

3.

TP-282 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-281 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo Raseinių meno mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Asta Pagarauskaitė

4.

TP-261 Dėl mokamų paslaugų įkainių VšĮ Raseinių ligoninėje nustatymo

Akvilė Juškienė

5.

TP-287 Dėl Raseinių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Akvilė Juškienė

6.

TP-262 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui

Jūratė Verde

7.

TP-269 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-229 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-147 „Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono savivaldybėje“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

Jūratė Verde

8.

TP-270 Dėl pritarimo atsinaujinančių saulės energijos išteklių panaudojimo galimybių studijos ir projektų rengimui bei įgyvendinimui

Jūratė Verde

9.

TP-264 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo

Loreta Sirvidienė

10.

TP-263 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos

Dalia Andriulienė

11.

TP-268 Dėl leidimo Raseinių rajono savivaldybės administracijai pirkti lengvuosius automobilius

Dalia Andriulienė

12.

TP-277 Dėl leidimo Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijai pirkti transporto priemonę

Dalia Andriulienė

13.

TP-280 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio mėn. 25 d. sprendimo Nr. TS-211 "Dėl nenaudojamų žemės sklypų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

Dalia Andriulienė

14.

TP-284 Dėl 2022 m. Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

15.

TP-262 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namams

Rūtenė Žemkauskienė

16.

TP-271 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių autobusų parkas“

Rūtenė Žemkauskienė

17.

TP-272 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. TS-177 „Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pripažinimo netekusiu galios

Rūtenė Žemkauskienė

18.

TP-281 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-339 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

19.

TP-283 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. TS-87 „Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį draugijai „Ariogalos vienybė“ pripažinimo netekusiu galios

Rūtenė Žemkauskienė

20.

TP-265 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui

Robertas Pareigis

21.

TP-266 Dėl vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo

Robertas Pareigis

22.

TP-267 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ilgalaikio turto (nebaigtos statybos) nurašymo ir likvidavimo

Robertas Pareigis

23.

TP-274 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto investavimo

Robertas Pareigis

24.

TP-275 Dėl Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo

Robertas Pareigis

25.

TP-276 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, ir verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų patvirtinimo

Robertas Pareigis

26.

TP-278 Dėl Raseinių rajono savivaldybės – viešosios įstaigos Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties savininkės turtinių ir neturtinių teisių ir turto perdavimo

Robertas Pareigis

27.

TP-279 Dėl pritarimo Raseinių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai

Jurgita Žilytė-Mackevičienė

28.

TP-286 Dėl lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai,visuomenės sveikatai,gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninai situacijai konkrečių vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Kęstutis Jonikas

29.

TP-288 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-59 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

Vilma Kundrotienė

2022 m. rugsėjo 29 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 53-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2022 m. rugsėjo 29 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr.

Pranešėjas

 1.

TP-255 Dėl 2022-2023 metų Raseinių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 2.

TP-248 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo" pakeitimo

Gražina Račienė

 3.

TP-250 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-271 „Dėl programos „Nemakščiai – mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2022 m.“ patvirtinimo“ pakeitimo

Judita Radavičienė

 4.

TP-244 Dėl vidutinių kuro kainų nustatymo kompensacijoms skaičiuoti  2022–2023 metų šildymo sezonui

Daiva Dapkūnaitė

5.

TP-240 Dėl pritarimo projektui „Integralios pagalbos plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ 

Loreta Laugalienė

 6.

TP-241 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-162 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 7.

TP-242 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-291 „Dėl Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos teikiamų mokamų paslaugų įkainių ir gautų lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Danutė Vizbarienė

 8.

TP-256 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 9.

TP-258  Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 10.

TP-243 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. TS-330 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybai“ pripažinimo netekusiu galios

Rūtenė Žemkauskienė

 11.

TP-251 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybai

Rūtenė Žemkauskienė

 12.

TP-246 Dėl rajono ugdymo įstaigoms priklausančių transporto priemonių įkainių patvirtinimo

Robertas Pareigis

 13.

TP-247 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-62 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Robertas Pareigis

 14.

TP-249 Dėl išlyginamosios klasės komplektavimo Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje 2022-2023 mokslo metais

Lina Stulgienė

 15.

TP-253 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje patvirtinimo

Lina Stulgienė

 16.

TP-257 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje patvirtinimo

Lina Stulgienė

 17.

TP-254 Dėl leidimo Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinėje mokykloje steigti priešmokyklinio ugdymo grupę

Asta Pagarauskaitė

 18.

TP-252 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

2022 m. rugsėjo 15 d.
2022 m. rugpjūčio 25 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 51-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2022 m. rugpjūčio 25 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-224 Dėl Raseinių rajono savivaldybės atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą

Judita Radavičienė

 2.

TP-212 Dėl Raseinių rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 3.

TP-227 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 22 d. Sprendimo Nr. TS-84 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 4.

TP-225 Dėl maksimalių socialinių paslaugų išlaidų finansavimo dydžių Raseinių rajono savivaldybės gyventojams nustatymo

Vanda Pranckienė

 5.

TP-226 Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vanda Pranckienė

 6.

TP-218 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-325 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Vanda Pranckienė

 7.

TP-223 Dėl garantijos UAB "Raseinių vandenys" imamai paskolai suteikimo

Dalia Andriulienė

 8.

TP-228 Dėl nenaudojamų žemės sklypų sąrašų patvirtinimo

Dalia Andriulienė

 9.

TP-229 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Dalia Andriulienė

 10.

TP-230 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 11.

TP-209 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-342 „Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų įkainių patvirtinimo“  pakeitimo

Lina Vaitiekienė

 12.

TP-214 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl keleivių (įskaitant ir mokinius) vežimo organizavimo, vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, bei nuostolių, susidariusių keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lina Vaitiekienė

 13.

TP-215 Dėl  keleivių pervežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršruto Raseiniai – Ariogala – Raseiniai patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

 14.

TP-211 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės dalyvavimui projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ partnerio teisėmis

Modesta Lukoševičienė

 15.

TP-210 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Ariogalos lopšelyje-darželyje

Danutė Vizbarienė

 16.

TP-213 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių specialiojoje mokykloje patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 17.

TP-216 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 18.

TP-217 Dėl Raseinių specialiosios mokyklos nuostatų patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 19.

TP-219 Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 20.

TP-222 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-138 „Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2022-2023 mokslo metais“ pakeitimo

Danutė Vizbarienė

 21.

TP-220 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo didinimo

Robertas Pareigis

 22.

TP-221 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

Robertas Pareigis

 23.

TP-234 Dėl Raseinių rajono savivaldybės – viešosios įstaigos Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties savininkės turtinių ir neturtinių teisių ir turto perdavimo valstybės nuosavybėn

Robertas Pareigis

 24.

TP-231 Dėl savivaldybės būsto pardavimo

Jolita Pamedytytė Jovarauskienė

 25.

TP-232 Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo

Jolita Pamedytytė Jovarauskienė

 26.

TP-233 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-147 „Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ pakeitimo

Jūratė Verde

2022 m. birželio 30 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 50-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2022 m. birželio 30 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-171 Dėl BĮ Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų nuostatų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

2.

TP-177 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30  d. sprendimo Nr. TS-309 „Dėl BĮ Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose 2022 metais teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

3.

TP-203 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasaros ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo

Gintarė Žemgulė

4.

TP-172 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijoje patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

5.

TP-173 Dėl Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Lina Stulgienė

6.

TP-185 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS-321 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lina Stulgienė

7.

TP-174 Dėl įkainių už pagrindinės ir pakartotinės sesijų valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymo, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo ir apeliacijų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lina Stulgienė

8.

TP-190 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių Šaltinio progimnazijoje patvirtinimo

Lina Stulgienė

9.

TP-188 Dėl VšĮ Raseinių ligoninės struktūros patvirtinimo

Vidmantas Merkliopas

10.

TP-198 Dėl Raseinių rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas teikiančiose įstaigose dirbančių specialistų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Akvilė Juškienė

11.

TP-175 Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo

Loreta Sirvidienė

12.

TP-176 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS-304 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Indrė Antanaitienė

13.

TP-202 Dėl pritarimo atsinaujinančių saulės energijos išteklių panaudojimo projektų rengimui ir įgyvendinimui

Jūratė Verde

14.

TP-194 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės 2021 - 2030 metų  strateginio plėtros plano 2021 m. įgyvendinimo ataskaitai

Jurgita Petrulienė

15.

TP-195 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr.TS-335 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo“ pakeitimo

Gintas Brazas

16.

TP-204 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

17.

TP-183 Dėl transporto priemonės, skirtos humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo

Robertas Pareigis

18.

TP-191 Dėl sutikimo perimti turtą Savivaldybės nuosavybėn iš Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Robertas Pareigis

19.

TP-192 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Verėduvos kaimo bendruomenei

Robertas Pareigis

20.

TP-197 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių pagalbos šeimai namams

Robertas Pareigis

21.

TP-199 Dėl Raseinių rajono kultūros centro teikiamų paslaugų ir trumpalaikės patalpų nuomos įkainių patvirtinimo

Robertas Pareigis

22.

TP-196 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perėmimo

Robertas Pareigis

23.

TP-201 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo

Robertas Pareigis

24.

TP-178 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

Robertas Pareigis

25.

TP-179 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m.  gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS-327 „Dėl UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ teikiamų atlygintinų privalomų paslaugų tarifų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Robertas Pareigis

26.

TP-180 Dėl keleivių (įskaitant ir mokinius) vežimo organizavimo, vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, bei nuostolių, susidariusių keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Robertas Pareigis

27.

TP-181 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį kaimų bendruomenei „Berteškiai“

Robertas Pareigis

28.

TP-184 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-342 „Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo

Robertas Pareigis

29.

TP-186 Dėl UAB „Raseinių vandenys“ faktiškai atliktų investicijų patvirtinimo

Robertas Pareigis

30.

TP-187 Dėl šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpio uždarajai akcinei bendrovei „Raseinių šilumos tinklai“ nustatymo

Robertas Pareigis

31.

TP-182 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-127 „Dėl  2022 metų specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

32.

TP-189 Dėl  savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uab „Raseinių komunalinės paslaugos“

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

33.

TP-193 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės  26 d. sprendimo Nr. TS-228 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Valdas Butrimas

34.

TP-200 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

Violeta Mielinienė

2022 m. gegužės 19 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 49-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2022 m. gegužės 19 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-153 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos ir  mero 2021 m.  veiklos ataskaitos

Andrius Bautronis

2.

TP-163 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika) ir Voluinės Volodimiro miesto tarybos (Ukraina) bendradarbiavimo sutarčiai

Greta Čėsnaitė

3.

TP-159 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-348 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo

Rima Kedavičienė

4.

TP-160 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės administracijoje

Rima Kedavičienė

5.

TP-162 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

6.

TP-155 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano programų sąrašo patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

7.

TP-156  Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo BĮ Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose

Loreta Laugalienė

8.

TP-157  Dėl leidimo Raseinių rajono švietimo įstaigoms pirkti transporto priemones

Jonas Tamošaitis

9.

TP-158 Dėl  keleivių pervežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų sąrašų patvirtinimo ir nemokamo keleivių vežimo vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais

Lina Vaitiekienė

10.

TP-161 Dėl  ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Lina Vaitiekienė

11.

TP-164 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl  ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo

Lina Vaitiekienė

12.

TP-165 Dėl Raseinių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo

Vilma Kundrotienė

13.

TP-166 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

14.

TP-154 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-422 „Dėl savivaldybės turto perdavimo biudžetinei įstaigai Raseinių socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

15.

TP-167 Dėl transporto priemonės, skirtos humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo

Rūtenė Žemkauskienė

16.

TP-168 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. TS-248 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Raseinių rajono savivaldybės viešosiose vietose bei prekybos Raseinių rajono savivaldybės turgavietėse (prekyvietėse) taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

17.

TP-169 Dėl Raseinių rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybinės žemės sklypo nuomos sąlygų patvirtinimo

Rūtenė Žemkauskienė

2022 m. balandžio 28 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 48-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2022 m. balandžio 28 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-151 Dėl pritarimo projekto „Lietuvos partizanų memorialo Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Kryžkalnio k. statyba ir teritorijos sutvarkymas (informacinio paviljono - lankytojų centro statyba)“ įgyvendinimui

Indrė Antanaitienė

2.

TP-101 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano vykdymo 2021 m. ataskaitos patvirtinimo

 Indrė Antanaitienė

 3.

TP-110 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-71 „Dėl pritarimo projektui „Infrastruktūros įrengimas ir sutvarkymas investuotojams Raseinių r. sav. Viduklės sen., Smiltynės k.“ pripažinimo netekusiu galios

Indrė Antanaitienė

 4.

TP-116 Dėl 2022 metų Valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžių ir lengvatų nustatymo

Dalia Andriulienė

 5.

TP-115 Dėl 2022 metų Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifo UAB „Raseinių žuvininkystė"

Dalia Andriulienė

 6.

TP-129 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 7.

TP-140 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2021 m. veiklos ataskaitai

Edmundas Jonyla

 8.

TP-144 Dėl VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai

Ramutė Gailiuvienė

 9.

TP-130 Dėl VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai

Rimanta Baublienė

 10.

TP-121 Dėl VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai

Violeta Užringienė

 11.

TP-137 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Rasa Simonavičienė

 12.

TP-119 Dėl VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai

Liudas Kavaliauskas

 13.

TP-120 Dėl pritarimo UAB „Raseinių vandenys“ 2021 m. veiklos ataskaitai

Vaclovas Simonavičius

 14.

TP-117 Dėl pritarimo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 2021 m. veiklos ataskaitai

Sigitas Kleišmantas

 15.

TP-134 Dėl pritarimo UAB „Raseinių autobusų parkas“ 2021 m. veiklos ataskaitai

Kęstutis Derliūnas

 16.

TP-136 Dėl pritarimo UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 2021 m. veiklos ataskaitai

Modestas Globys

 17.

TP-150 Dėl VšĮ Raseinių ligoninės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai

Vidmantas Merkliopas

 18.

TP-102 gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS-327 „Dėl UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ teikiamų atlygintinų privalomų paslaugų tarifų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 19.

TP-103 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Prezidento Jono Žemaičio gimnazijai

Rūtenė Žemkauskienė

 20.

TP-104 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimo

Rūtenė Žemkauskienė

 21.

TP-105 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centrui

Rūtenė Žemkauskienė

 22.

TP-106 Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto  perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 23.

TP-109 Dėl UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 24.

TP-124 Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 25.

TP-125 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. TS-289 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Milašaičių kaimo bendruomenei“ pripažinimo netekusiu galios

Rūtenė Žemkauskienė

 26.

TP-132 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

Rūtenė Žemkauskienė

 27.

TP-135 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nematerialiojo turto nurašymo ir likvidavimo

Rūtenė Žemkauskienė

 28.

TP-138 Dėl Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Rūtenė Žemkauskienė

 29.

TP-107 Dėl 2022 metų specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 30.

TP-114 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-161 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 31.

TP-126 Dėl planinio vietų skaičiaus patvirtinimo Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose

Loreta Laugalienė

 32.

TP-108 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Vanda Pranckienė

 33.

TP-122 Dėl naujo gatvės pavadinimo suteikimo ir įregistruoto gatvės pavadinimo ašinės linijos pratęsimo

Artūras Balčiauskas

 34.

TP-123 Dėl Raseinių rajono savivaldybės maudyklos ir rekreacinių zonų nustatymo

Akvilė Juškienė

 35.

TP-111 Dėl  ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Lina Vaitiekienė

 36.

TP-127 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lina Vaitiekienė

 37.

TP-131 Dėl pritarimo projektui ,,Raseinių rajono Gruzdiškės kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas"

Lina Čėsnienė

 38.

TP-146 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių objektų prioritetinių sąrašų patvirtinimo

Valmantas Bentnorius

 39.

TP-133 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. TS-94 „Dėl pritarimo projektui „Raseinių m. daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas““ pakeitimo

Artūras Kosa

 40.

TP-112 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2022-2023 mokslo metais

Modesta Lukoševičienė

 41.

TP-113 Dėl Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos  struktūros pertvarkymo

Modesta Lukoševičienė

 42.

TP-139 Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Raseinių rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Modesta Lukoševičienė

 43.

TP-142 Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

 44.

TP-118 Dėl maitinimo dienos normos Raseinių specialiosios mokyklos mokiniams, gyvenantiems mokyklos bendrabutyje, nustatymo

Asta Pagarauskaitė

 45.

TP-128 Dėl pritarimo dalyvavimui Švietimo mainų paramos fondo lėšomis finansuojamame Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos „Erasmus+“ projekte „Pozityvaus ugdymo ir socio-emocinių įgūdžių stiprinimas sėkmingai mokinio brandai“

Asta Pagarauskaitė

 46.

TP-143 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. TS-381 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Raseinių rajono švietimo įstaigose mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Asta Pagarauskaitė

 47.

TP-145 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

 48.

TP-147 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

 49.

TP-148 Dėl Raseinių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo

Donatas Dabžanskis

 50.

TP-141 Dėl Raseinių rajono atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Gintarė Žemgulė

 51.

TP-149 Dėl Raseinių rajono mobilaus darbo su jaunimu veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Gintarė Žemgulė

2022 m. kovo 24 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 47-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės didžiojoje salėje,

2022 m. kovo 24 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-98 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitai

Vaidas Kuzmarskis

 2.

TP-87 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos

Audronė Lukauskienė

 3.

TP-88 Dėl VšĮ Raseinių ligoninės struktūros patvirtinimo

Vidmantas Merkliopas

 4.

TP-85 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. TS-88 ,,Dėl VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo

Rimanta Baublienė

 5.

TP-79 Dėl pritarimo Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos 2021 m. veiklos ataskaitai

Robertas Sitavičius

 6.

TP-91 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 7.

TP-71 Dėl savivaldybės turto investavimo ir VšĮ „Atrask Raseinius“ savininko kapitalo padidinimo

Robertas Pareigis

8. 

TP-93 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo

Robertas Pareigis

 9.

TP-73 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

Gintarė Žemgulė

 10.

TP-95 Dėl jaunimo organizacijų  ir neformalių jaunimo grupių teikiamų socialinių ir pilietinių iniciatyvų finansavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Gintarė Žemgulė

 11.

TP-74 Dėl pritarimo projektui „Infrastruktūros įrengimas ir sutvarkymas investuotojams Raseinių r. sav. Viduklės sen., Smiltynės k.“

Indrė Antanaitienė

 12.

TP-75 Dėl projekto ,,Futbolo mokyklos „Vienybė” socialinio verslo kūrimas“ finansavimo

Jonas Tamošaitis

 13.

TP-86 Dėl asociacijos „Raseinių krepšinis“ 2022 m. sporto programos dalinio finansavimo

Jonas Tamošaitis

 14.

TP-76 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-68 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

Modesta Lukoševičienė

 15.

TP-83 Dėl Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitų

Modesta Lukoševičienė

 16.

TP-78 Dėl ilgalaikio materialiojo turto  perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 17.

TP-92 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Milašaičių kaimų bendruomenei

Rūtenė Žemkauskienė

 18.

TP-80 Dėl savivaldybės būsto pardavimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 19.

TP-90 Dėl socialinio būsto nuomos  mokesčio sumažinimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 20.

TP-97 Dėl  savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 21.

TP-81 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų vaikų vasaros stovyklų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 22.

TP-82 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-157 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Danutė Vizbarienė

 23.

TP-84 Dėl Raseinių rajono savivaldybės kultūros įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitų

Judita Radavičienė

 24.

TP-89 Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas

Jekaterina Povailaitienė

 25.

TP-94 Dėl pritarimo Kauno regiono plėtros tarybos nuostatų projektui

Justė Tamulytė

 26.

TP-96 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos bei jos pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo

Akvilė Juškienė

2022 m. kovo 3 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 46-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2022 m. kovo 3 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-68 Dėl Raseinių rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų  paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Valmantas Bentnorius

2.

TP-69  Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos

Dalia Andriulienė

3.

TP-72 Dėl vietinės rinkliavos mokesčio taikymo AB „Energijos skirstymo operatoriui“

Robertas Pareigis

2022 m. vasario 24 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 45-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2022 m. vasario 24 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-42 Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Jūratė Garliauskienė

 2.

TP-56 Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Atrask Raseinius“  2021 m. veiklos ataskaitai

Arnas Zmitra

 3.

TP-44 Dėl Raseinių socialinių paslaugų centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Arvydas Spurga

 4.

TP-49 Dėl BĮ Raseinių pagalbos šeimai namų 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Ina Norkevičienė

 5.

TP-58 Dėl BĮ Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Rasa Šebelskienė

 6.

TP-43 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Loreta Sirvidienė

 7.

TP-57 Dėl pritarimo projektui „Betygalos bendruomenės patalpų pritaikymas visuomenės poreikiams“

Loreta Sirvidienė

 8.

TP-60 Dėl 2022 m. Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 9.

TP-61 Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti

Dalia Andriulienė

 10.

TP-62 Dėl leidimo Raseinių socialinių paslaugų centrui pirkti transporto priemones

Dalia Andriulienė

 11.

TP-36 Dėl mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centre ir VšĮ Raseinių ligoninėje įkainių nustatymo

Daiva Daugėlienė

 12.

TP-37 Dėl mokamų paslaugų įkainių VšĮ Raseinių ligoninėje nustatymo

Daiva Daugėlienė

 13.

TP-38 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Daiva Daugėlienė

14.

TP-66 Všį Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties mokamų paslaugų įkainių nustatymo

Daiva Daugėlienė

 15.

TP-41 Dėl savivaldybės būsto pardavimo

Lina Vaitiekienė

 16.

TP-46 Dėl socialinių išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką,  Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Modesta Čėsnienė

 17.

TP-47 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai „Gabšių kaimo bendruomenė“

Rūtenė Žemkauskienė

 18.

TP-48 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Akstinų kaimų bendruomenei

Rūtenė Žemkauskienė

 19.

TP-50 Dėl  ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Lina Vaitiekienė

 20.

TP-51 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo BĮ Raseinių socialinių paslaugų centre

Loreta Laugalienė

 21.

TP-52 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės dalyvavimui „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis

Modesta Lukoševičienė

22.

TP-65 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

 23.

TP-53 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo

Vilma Kundrotienė

 24.

TP-64 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Vilma Kundrotienė

 25.

TP-54 Dėl pritarimo Kėdainių rajono ir Raseinių rajono savivaldybių bendradarbiavimo sutarčiai

Greta Čėsnaitė

 26.

TP-55 Dėl Raseinių rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Romualdas Morkevičius

 27.

TP-59 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS-304 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Indrė Antanaitienė

 28.

TP-63 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

Greta Čėsnaitė

2022 m. vasario 15 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 44-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2022 m. vasario 15 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-39 Dėl pritarimo pasirašyti programos Erasmus+ susitarimą ir įgyvendinti programos Erasmus+ akreditacijos bendrojo ugdymo mobilumo projektus 2022-2027 m.

Asta Pagarauskaitė

2.

TP-40 Dėl Raseinių r. Ariogalos lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

3.

TP-45 Dėl Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto ,,Viduklės sporto bazė“ finansavimo

Jonas Tamošaitis

2022 m. sausio 28 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 43-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2022 m. sausio 28 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-3 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Vincas Blinstrubas

 2.

TP-12 Raseinių rajono savivaldybės  tarybos Antikorupcijos  komisijos 2021 metų veiklos ataskaita

Giedrius Kunigiškis

 3.

TP-30 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo

Dalia Andriulienė

 4.

TP-9 Dėl leidimo Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybai pirkti transporto priemonę

Dalia Andriulienė

 5.

TP-22 Dėl leidimo Raseinių rajono kultūros centrui pirkti transporto priemonę

Dalia Andriulienė

 6.

TP-23 Dėl leidimo Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešajai bibliotekai pirkti transporto priemonę

Dalia Andriulienė

 7.

TP-16 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ataskaitos patvirtinimo

Akvilė Juškienė

 8.

TP-24 Dėl Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo

Rasa Simonavičienė

9.

TP-1 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022-2024 metų švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programos patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 10.

TP-4 Dėl Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 11.

TP-2 Dėl parduodamų Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 12.

TP-11 Dėl savivaldybės būsto išnuomojimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 13.

ТP-5 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai „Kaulakių kaimo bendruomenė“

Rūtenė Žemkauskienė

 14.

TP-6 Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto nurašymo ir likvidavimo

Rūtenė Žemkauskienė

 15.

TP-15 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-337 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 16.

TP-19 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį VO Ilgižių krašto kaimų bendruomenei „Santaka“

Rūtenė Žemkauskienė

 17.

TP-27 Dėl ilgalaikio materialiojo turto  perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

18. 

TP-28 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Rūtenė Žemkauskienė

 19.

TP-7 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS-332 „Dėl socialinių išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Modesta Čėsnienė

 20.

TP-8 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 21.

TP-13 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-414 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidų Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose kainų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Loreta Laugalienė

 22.

TP-10 Dėl projekto ,,Kokybės krepšelis“ Raseinių Šaltinio progimnazijoje finansavimo

Jonas Tamošaitis

 23.

TP-14 Dėl keleivių pervežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų sąrašų patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

 24.

TP-20 Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

 25.

TP-17 Dėl Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ nuostatų patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

 26.

TP-29 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Ariogalos lopšelyje-darželyje patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

 27.

TP-18 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

Robertas Pareigis

 28.

TP-21 Dėl pritarimo projekto „Lyduvėnų geležinkelio tilto prieigų pritaikymas lankymui“ įgyvendinimui

Loreta Sirvidienė

 29.

TP-25 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-155 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės gatvių, kelių, automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo ir įrengimo eiliškumo patvirtinimo“ priedo pakeitimo

Valmantas Bentnorius

 30.

TP-26 Dėl pritarimo atsinaujinančių saulės energijos išteklių panaudojimo projektų rengimui ir įgyvendinimui

Indrė Antanaitienė

 31.

TP-33 Dėl pavedimo administracijos direktoriui

Jurgita Žilytė-Mackevičienė

 32.

TP-32 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės tarybos darbo plano patvirtinimo

Violeta Mielinienė

2021 m. gruodžio 30 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 42-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. gruodžio 30 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1

TP-328 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos patvirtinimo

Vaidas Kuzmarskis

2

TP-339 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

3

TP-330 Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių  patvirtinimo

Dalia Andriulienė

4

TP-331 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Indrė Antanaitienė

5

TP-315 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

6

TP-316 Dėl Raseinių rajono savivaldybės herbo, gyvenamųjų vietovių herbų, herbinių vėliavų ir kitų heraldikos objektų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Violeta Aukštakienė

7

TP-320 Dėl BĮ Raseinių socialinių paslaugų centre teikiamų laikino atokvėpio paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

8

TP-321 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. TS-85 „Dėl Raseinių socialinių paslaugų centro specialiosios paskirties transporto organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta  Laugalienė

9

TP-311 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-8 „Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkurso organizavimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

10

TP-332 Dėl BĮ Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose 2022 metais teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

11

TP-341 Dėl mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centre ir VšĮ Raseinių ligoninėje įkainių nustatymo

Akvilė Juškienė

12

TP-309 Dėl Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Akvilė Juškienė

13

TP-310 Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo

Arvydas Spurga

Loreta Laugalienė

14

TP-313 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

15

TP-318 Dėl Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ nuostatų patvirtinimo

Asta Pagarauskaitė

16

TP-314 Dėl atleidimo nuo nesumokėtų delspinigių dalies

Robertas Pareigis

17

TP-319 Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo ir jo keitimo

Robertas Pareigis

18

TP-323 Dėl konteinerių perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Robertas Pareigis

19

TP-329 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Robertas Pareigis

20

TP-317 Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo

Loreta Sirvidienė

21

TP-322 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 10 d. sprendimo nr. TS-93 „Dėl informacijos apie asmenį, siekinatį eiti arba einantį pareigas rajono savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, pateikimo ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Rūta Pocienė

22

TP-312 Dėl Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

23

TP-324 Dėl Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

24

TP-325 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

25

TP-326 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijai

Rūtenė Žemkauskienė

26

TP-333 Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto  perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

27

TP-342 Dėl lengvatos suteikimo E. Karpijienės individualiai įmonei „Raseinių Magdė“

Rūtenė Žemkauskienė

28

TP-327 Dėl UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ teikiamų atlygintinų privalomų paslaugų tarifų sąrašo patvirtinimo

Romualdas Morkevičius

29

TP-335 Dėl savivaldybės būsto išnuomojimo

Jolita Pamedytytė Jovarauskienė

30

TP-336 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m.  vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-53 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės viešosios įstaigos Raseinių turizmo ir verslo informacijos centro „Atrask Raseinius“ įsteigimo, steigimo akto ir įstatų patvirtinimo“ pakeitimo

Judita Radavičienė

31

TP-334 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. TS-94 „Dėl pritarimo projektui „Raseinių m. daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas“ pakeitimo

Valdas Butrimas

32

TP-337 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-162 „Dėl Raseinių rajono savivaldybėje atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Valdas Butrimas

33

TP-338 Dėl socialinių išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką,  Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Modesta Čėsnienė

34

TP-340 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Gintarė Žemgulė

35

TP-343 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. TS-194 „Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ pakeitimo

Viktorija Vaičiuvienė

2021 m. gruodžio 2 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 41-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. gruodžio 2 d. 8.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-308 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Indrė Antanaitienė

2021 m. lapkričio 25 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 40-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. lapkričio 25 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-288 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo

Audronė Lukauskienė

 2.

TP-295 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. (1.1)TS-178 „Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Rimantas Simonavičius

 3.

TP-286 Dėl BĮ Raseinių pagalbos šeimai namų minimalių išlaidų maitinimui, medikamentams, aprangai ir patalynei bei asmens higienos priemonėms finansinių normatyvų ir vaikų aprūpinimo apranga ir minkštuoju inventoriumi minimalių metinių normų 2022 metams patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 4.

TP-287 Dėl  BĮ Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų maitinimo išlaidų ir išlaidų medikamentams, aprangai ir patalynei finansinių normatyvų 2022 metams patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 5.

TP-292 Dėl BĮ Raseinių socialinių paslaugų centre 2022 metais teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 6.

TP-293 Dėl BĮ Raseinių pagalbos šeimai namuose 2022 metais teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

7.

TP-294 Dėl BĮ Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose 2022 metais teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 8.

TP-289 Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Robertas Pareigis

 9.

TP-290 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. TS-277 „Dėl turto, reikalingo šilumos tiekimo funkcijai vykdyti, perdavimo UAB „Raseinių šilumos tinklai“ ir Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. TS-314 „Dėl turto perdavimo UAB „Raseinių šilumos tinklai“ reikalingo šilumos tiekimo funkcijai vykdyti Nemakščių, Betygalos ir Pagojukų seniūnijoms“ 1 punkto pakeitimo“ pakeitimo

Robertas Pareigis

 10.

TP-296 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ „Ariogalos tėkmė“

Robertas Pareigis

 11.

TP-304 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Milašaičių kaimo bendruomenei

Robertas Pareigis

 12.

TP-306 Dėl materialiojo ilgalaikio turto  perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Robertas Pareigis

 13.

TP-291 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m.  kovo 27 d. sprendimo Nr.(1.1)TS-108 „Dėl Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Judita Radavičienė

 14.

TP-300 Dėl Raseinių rajono lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo

Greta Čėsnaitė

 15.

TP-297 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos bei jos pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

Akvilė Juškienė

 16.

TP-301 Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo

Gražina Račienė

 17.

TP-298 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos

Dalia Andriulienė

 18.

TP-302 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 19.

TP-299 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto įrašymo į savivaldybės  socialinio būsto fondo sąrašą ir perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 20.

TP-305 Dėl savivaldybės būsto pardavimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 21.

TP-303 Dėl savivaldybės turto investavimo ir VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro savininko kapitalo padidinimo

Robertas Pareigis

 22.

TP-307 Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo

Vaida Raginskė

2021 m. spalio 28 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 39-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. spalio 28 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-255 Dėl triukšmo prevencijos Raseinių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo

Akvilė Juškienė

 2.

TP-257 Dėl Raseinių rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių specialistų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Akvilė Juškienė

 3.

TP-272 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-325 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 4.

TP-260 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo Raseinių pagalbos šeimai namuose

Loreta Laugalienė

 5.

TP-271 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-104 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 6.

TP-258 Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 7.

TP-259 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. (1.1) TS-369 „Dėl rajono savivaldybės turto perdavimo
pagal panaudos sutartį asociacijai kaimų bendruomenei ,,Girkalnis“ pripažinimo netekusiu galios

Rūtenė Žemkauskienė

 8.

TP-262 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš Raseinių rajono kultūros centro

Rūtenė Žemkauskienė

 9.

TP-264 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-354 „Dėl Raseinių Šaltinio progimnazijos patikėjimo teise valdomo turto trumpalaikės nuomos įkainių patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 10.

TP-269 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių Šaltinio progimnazijai

Rūtenė Žemkauskienė

 11.

TP-278 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vosiliškio Šv. Juozapo parapijai

Rūtenė Žemkauskienė

 12.

TP-279 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijai

Rūtenė Žemkauskienė

 13.

TP-256 Dėl pavadinimo aikštei Ariogalos m. suteikimo

Artūras Balčiauskas

 14.

TP-261 Dėl Raseinių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

Jurgita Žilytė-Mackevičienė

 15.

ТP-263 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui

Jūratė Verde

 16.

TP-267 Dėl Raseinių kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo

Lina Stulgienė

 17.

TP-273 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Robertas Pareigis

 18.

TP-276 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto, pripažinto nereikalingu, nurašymo ir likvidavimo

Robertas Pareigis

 19.

TP-274 Dėl parduodamų Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 20.

TP-265 Dėl elektros oro linijų pirkimo Raseinių rajono savivaldybės Kaulakių kaime

Romualdas Morkevičius

 21.

TP-275 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į atrankos komisijas

Romualdas Morkevičius

 22.

TP-277 Dėl dotacijos skyrimo už elektros linijos iškėlimą

Romualdas Morkevičius

 23.

TP-268 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-227 ,,Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Lina Vaitiekienė

 24.

TP-280 Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

 25.

TP-270 Dėl programos „Nemakščiai – mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2022 m.“ patvirtinimo

Judita Radavičienė

 26.

TP-266 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-219 "Dėl nenaudojamų žemės sklypų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

Dalia Andriulienė

 27.

TP-281 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 28.

TP-282 Dėl konkursų į Raseinių rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo nuostatų patvirtinimo

Rima Kedavičienė

29.

Informacija apie Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse teikimą

Violeta Mielinienė

2021 m. rugsėjo 30 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 38-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. rugsėjo 30 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-247 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-227 ,,Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 

Lina Vaitiekienė

2.

TP-245 Dėl mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Lina Vaitiekienė

3.

TP-236 Dėl kompiuterinės įrangos  perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 

Rūtenė Žemkauskienė

4.

TP-238 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centrui 

Rūtenė Žemkauskienė

5.

TP-242 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stočiai 

Rūtenė Žemkauskienė

6.

TP-252 Dėl  savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

7.

TP-246 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo didinimo 

Romualdas Morkevičius

8.

TP-251 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo 

Dalia Andriulienė

9.

TP-241 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-2 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 

Indrė Antanaitienė

10.

ТP-237 Dėl Raseinių pagalbos šeimai namuose teikiamos laikino atokvėpio paslaugos šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, kainų ir vietų skaičiaus patvirtinimo

Loreta Laugalienė

11.

TP-239 Dėl savivaldybės turto investavimo ir VšĮ „Atrask Raseinius“ savininko kapitalo padidinimo 

Judita Radavičienė

12.

TP-248 Dėl išlyginamųjų klasių užsieniečių vaikams Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijoje komplektavimo 

Modesta Lukoševičienė

13.

TP-240 Dėl Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos nuostatų patvirtinimo  

Jonas Tamošaitis

14.

TP-243 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijoje patvirtinimo 

Danutė Vizbarienė

15.

TP-244 Dėl Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo 

Danutė Vizbarienė

16.

TP-249 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-281 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Danutė Vizbarienė

2021 m. rugsėjo 23 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 37-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. rugsėjo 23 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas

 1.

Dėl teikimo apdovanoti „Auksinės krivūlės“ riterio ženklu

2021 m. rugpjūčio 26 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 36-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. rugpjūčio 26 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr.

Pranešėjas

 1.

TP-231 Dėl Raseinių garbės piliečio vardo suteikimo Antanui Vizbarui

Pranas Gedminas

 2.

TP-201 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d.  sprendimo Nr. TS-353 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 3.

TP-202 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-161 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

 4.

TP-205 Dėl BĮ Raseinių socialinių paslaugų centro paskyrimo teikti asmeninę pagalbą ir asmeninės pagalbos teikimo kainos patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 5.

TP-204 Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo

Modesta Čėsnienė

 6.

TP-212 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje "Liepaitė" patvirtinimo

Modesta Lukoševičienė

 7.

TP-221 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje patvirtinimo

Modesta Lukoševičienė

 8.

TP-217 Dėl leidimo Raseinių r. Šiluvos gimnazijoje steigti ikimokyklinio ugdymo grupę

Modesta Lukoševičienė

 9.

TP-216 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Šiluvos gimnazijoje patvirtinimo

Modesta Lukoševičienė

 10.

TP-213 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-98 "Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2021-2022 mokslo metais" pakeitimo

Modesta Lukoševičienė

 11.

TP-215 Dėl mokinių priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

Lina Stulgienė

12.

ТP-210 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo Nr. TS-232 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų specialistų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Akvilė Juškienė

 13.

TP-206 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Armandas Mockus

 14.

TP-211  Dėl žemės ploto pripažinimo svarbiu Kaulakių kaimo bendruomenei, ribų žemės plotui suformavimo

Artūras Balčauskas

 15.

TP-218 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui

Jūratė Verde

 16.

TP-219 Dėl socialinio būsto išnuomojimo

Lina Vaitiekienė

 17.

ТP-222 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-155 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės gatvių, kelių, automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo ir įrengimo eiliškumo patvirtinimo“ priedo dalies pakeitimo

Аrtūras Kosa

 18.

TP-229 Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo

Lina Vaitiekienė

 19.

TP-223 Dėl turto perdavimo valstybės nuosavybėn

Robertas Pareigis

 20.

TP-230 Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais

Robertas Pareigis

 21.

TP-224 Dėl savivaldybės turto investavimo ir VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro savininko kapitalo padidinimo

Robertas Pareigis

 22.

TP-200 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties

Robertas Pareigis

 23.

TP-203 Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį nekilnojamąjį turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Robertas Pareigis

 24.

TP-207 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono savivaldybės nuosavybėn

Robertas Pareigis

 25.

TP-208 Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Robertas Pareigis

 26.

TP-220 Dėl nenaudojamų žemės sklypų sąrašų patvirtinimo

Dalia Andriulienė

 27.

TP-214 Dėl Raseinių  rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Dalia Andriulienė

 28.

TP-225 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 29.

TP-226 Dėl atstovų delegavimo į Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupę

Lina Čėsnienė

 30.

TP-227 Dėl vidutinių kuro kainų nustatymo 2021 – 2022 metų šildymo sezonui

Romualdas Morkevičius

 31.

TP-232 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-359 „Dėl UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ teikiamų atlygintinų privalomų paslaugų tarifų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Romualdas Morkevičius

 32.

TP-228 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 18  d. sprendimo Nr. TS-260 „Dėl Raseinių garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

Violeta Mielinienė

2021 m. birželio 30 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 35-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. birželio 30 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-170 Dėl pritarimo projektui ir dalyvavimui partnerio teisėmis

Loreta Sirvidienė

 2.

TP-185 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. TS-284 „Dėl keleivių pervežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Aleksandra Liutko

 3.

TP-175 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. TS-248 ,,Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Raseinių rajono savivaldybės viešosiose vietose bei prekybos Raseinių rajono savivaldybės turgavietėse (prekyvietėse) taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Robertas Pareigis

 4.

TP-176 Dėl pavedimo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Robertas Pareigis

5.

TP-171 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-359 „Dėl UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ teikiamų atlygintinų privalomų paslaugų tarifų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Robertas Pareigis

 6.

TP-172 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-19 ,,Dėl vietinių rinkliavų Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo

Robertas Pareigis

 7.

TP-197 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, ir verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų patvirtinimo

Robertas Pareigis

 8.

TP-167 Dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2015 - 2020 m. galutinės ataskaitos patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

 9.

TP-177 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Indrė Antanaitienė

 10.

TP-168 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo Raseinių pagalbos šeimai namuose

Regina Stulgaitienė

 11.

TP-169 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. TS-10 „Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Regina Stulgaitienė

 12.

TP-181 Dėl mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

Regina Stulgaitienė

 13.

TP-173 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šiluvos neįgaliųjų globos bendrijai

Rūtenė Žemkauskienė

14. 

TP-191 Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 15.

TP-192 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl negyvenamųjų patalpų T. Daugirdo g. 7-2, Raseiniuose, pripažinimo nereikalingomis ir sutikimo jas perduoti patikėjimo teise Lietuvos kariuomenei“ pripažinimo netekusiu galios

Rūtenė Žemkauskienė

 16.

TP-196 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Rūtenė Žemkauskienė

 17.

TP-195 Dėl Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos nuostatų patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

 18.

TP-174 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

19. 

TP-180 Dėl savivaldybės turto investavimo ir VšĮ „Atrask Raseinius“ savininko kapitalo padidinimo

Judita Radavičienė

 20.

TP-182 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo

Romualdas Morkevičius

 21.

TP-183 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo didinimo

Romualdas Morkevičius

 22.

TP-184 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui

Jūratė Verde

 23.

TP-186 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

Dalia Andriulienė

 24.

TP-194 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 25.

TP-187 Dėl Savivaldybės būsto pardavimo

Lina Vaitiekienė

 26.

TP-193 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Valmantas Bentnorius

 27.

TP-188 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-48 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo plano patvirtinimo“ keitimo

Armandas Mockus

 28.

TP-189 Dėl Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo

Armandas Mockus

 29.

TP-190 Dėl pasiūlymų dėl Raseinių rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo Raseinių rajono savivaldybės saugomais nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Armandas Mockus

 

30.

TP-198 Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo ir ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Armandas Mockus

                                                                                     

2021 m. gegužės 27 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 34-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. gegužės 27 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-147 Dėl Raseinių rajono savivaldybę reprezentuojančio ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Judita Radavičienė

 2.

TP-165 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos ir  mero 2020 m.  veiklos ataskaitos

Andrius Bautronis

 3.

TP-158 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 4.

TP-162 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-108 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžių nustatymo“ keitimo

Dalia Andriulienė

 5.

TP-136 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose

Loreta Laugalienė

 6.

TP-137 Dėl palydimosios globos paslaugos organizavimo ir teikimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 7.

TP-138 Dėl planinio vietų skaičiaus patvirtinimo Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose

Loreta Laugalienė

 8.

TP-140 Dėl Raseinių pagalbos šeimai namų nuostatų patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 9.

TP-141 Dėl Raseinių pagalbos šeimai namuose teikiamų atokvėpio paslaugų šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, kainų ir vietų skaičiaus patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 10.

TP-135 Dėl nekilnojamojo valstybės turto Raseinių mieste pripažinimo nereikalingu valstybinėms funkcijoms įgyvendinti

 

Robertas Pareigis

 11.

TP-139 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai kaimo bendruomenei ,,Gynėvė“

Rūtenė Žemkauskienė

 12.

TP-143 Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Robertas Pareigis

 13.

TP-146 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį kaimų bendruomenei „Betygala“

Rūtenė Žemkauskienė

 14.

TP-154 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 15.

TP-161 Dėl lengvatos suteikimo MB „Raseinių turgus“

Rūtenė Žemkauskienė

 16.

TP-163 Dėl leidimo atlikti remonto darbus

Rūtenė Žemkauskienė

 17.

TP-142 Dėl galutinės Raseinių rajono atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 2015-2020 metų ataskaitos patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

 18.

TP-144 Dėl gatvių pavadinimų ašinių linijų sutrumpinimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo

Artūras Balčiauskas

 19.

TP-145 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano programų sąrašo patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

 20.

TP-148 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų, skirtų tremtiniams ir politiniams kaliniams apgyvendinti, įrašymo į Savivaldybės  socialinio būsto fondo sąrašą

Lina Vaitiekienė

 21.

TP-151 Dėl  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Lina Vaitiekienė

 22.

TP-152 Dėl parduodamų Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

 23.

TP-153 Dėl Raseinių rajono savivaldybės gatvių, kelių, automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo ir įrengimo eiliškumo patvirtinimo

Valmantas Bentnorius

 24.

TP-149 Dėl Raseinių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 25.

TP-155 Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

 26.

TP-156 Dėl pritarimo keisti Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos pavadinimą

Jonas Tamošaitis

 27.

TP-157 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo

Vaida Tunaitienė

 28.

TP-159 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-48 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo plano patvirtinimo“ keitimo

Armandas Mockus

 29.

TP-160 Dėl turto, reikalingo antrinių žaliavų surinkimo funkcijai vykdyti, perdavimo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Aleksandra Liutko

 30.

TP-150 Dėl turto, reikalingo antrinių žaliavų ir mišrių komunalinių atliekų surinkimo funkcijai vykdyti, perdavimo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos

Aleksandra Liutko

 31.

TP-164 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo Nr. TS-259 ,,Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Aleksandra Liutko

2021 m. balandžio 29 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 33-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. balandžio 29 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-134 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2020 m. veiklos ataskaitai

Edmundas Jonyla

 2.

TP-93 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai

Asta Montvydienė

 3.

TP-97 Dėl Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo

Reda Kunickienė

 4.

TP-111 Dėl VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai

Ramutė Gailiuvienė

 5.

TP-129 Dėl VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai

Violeta Užringienė

 6.

TP-130 Dėl VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai

Rimanta Baublienė

 7.

TP-92 Dėl VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai

Liudas Kavaliauskas

 8.

TP-94 Dėl pritarimo UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Modestas Globys

 9.

TP-95 Dėl pritarimo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Sigitas Kleišmantas

 10.

TP-98 Dėl pritarimo UAB „Raseinių autobusų parkas“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Kęstutis Derliūnas

 11.

TP-101 Dėl pritarimo UAB „Raseinių vandenys“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Vaclovas Simonavičius

 12.

TP-119 Dėl VšĮ Raseinių ligoninės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai

Vidmantas Merkliopas

 13.

TP-114 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2021-2022 mokslo metais

Modesta Lukoševičienė

 14.

TP-121 Dėl Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo

Modesta Lukoševičienė

 15.

TP-87 Dėl pritarimo sporto klubo ,,Pantera“ sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto ,,Fizinio aktyvumo užsiėmimai sporto klube ,,Pantera“ rengimui ir įgyvendinimui

Jonas Tamošaitis

 16.

TP-120 Dėl asociacijos ,,Raseinių krepšinis“ 2021 m. sporto programos dalinio finansavimo

Jonas Tamošaitis

 17.

TP-91 Dėl Raseinių rajono ugdymo įstaigų darbo 2021 metų vasarą

Asta Pagarauskaitė

 18.

TP-89 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-291 „Dėl Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos teikiamų mokamų paslaugų įkainių ir gautų lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Danutė Vizbarienė

 19.

TP-88 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Vanda Pranckienė

 20.

TP-116 Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vanda Pranckienė

 21.

TP-115 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. (1.1) TS-279 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Vanda Pranckienė

 22.

TP-90 Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto sklypui, esančiam adresu: Raseiniai, Stonų g. 20, parengimo, lėšų skyrimo ir įgaliojimų suteikimo

Artūras Balčiauskas

 23.

TP-96 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo

Romualdas Morkevičius

 24.

TP-99 Dėl 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžių nustatymo

Dalia Andriulienė

 25.

TP-100 Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamų sklypų dydžių nustatymo

Dalia Andriulienė

 26.

TP-103 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 27.

TP-104 Dėl leidimo Raseinių rajono savivaldybės administracijai pirkti ir nuomotis transporto priemones

Dalia Andriulienė

 28.

TP-112 Dėl 2021 metų specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

 29.

TP-133 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-229 „Dėl Savivaldybės būstų įrašymo į Raseinių rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą“ pakeitimo

Lina Vaitiekienė

 30.

TP-128 Dėl  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Lina Vaitiekienė

 31.

TP-102 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Užkalnių kaimo bendruomenei

Rūtenė Žemkauskienė

 32.

TP-105 Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 33.

TP-106 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Rūtenė Žemkauskienė

 34.

TP-107 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-13 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 35.

TP-108 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-75 „Dėl leidimo ilgalaikio turto įsigijimui neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 36.

TP-109 Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 37.

TP-113 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-281 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 38.

TP-117 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Rimantas Simonavičius

 39.

TP-118 Dėl atstovo delegavimo į Tytuvėnų regioninio parko jungtinę tarybą

Raimonda Daugėlaitė

 40.

TP-122 Dėl atstovo delegavimo į Dubysos regioninio parko jungtinę tarybą

Raimonda Daugėlaitė

 41.

TP-123 Dėl pėsčiųjų ir dviračių takų prie valstybinės reikšmės kelių remonto ir įrengimo Raseinių rajono savivaldybėje prioritetinio sąrašo patvirtinimo

Artūras Kosa

 42.

TP-124 Dėl Raseinių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo

Artūras Kosa

 43.

TP-125 Dėl Raseinių rajono atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų projektų finansavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vaida Tunaitienė

 44.

TP-126 Dėl Raseinių rajono savivaldybės maudyklos ir rekreacinių zonų nustatymo

Vaida Tunaitienė

 45.

TP-127 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-109 „Dėl nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Violeta Mielinienė

 46.

TP-132 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. TS-196 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo

Violeta Mielinienė

 47.

TP-110 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-159 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Violeta Mielinienė

 48.

TP-131 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

Violeta Mielinienė

2021 m. kovo 25 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 32-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. kovo 25 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-69 Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Jūratė Garliauskienė

2.

TP-66 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Dominykas Mockus

3.

TP-59 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

Rima Kedavičienė

4.

TP-64 Dėl seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo 

Rima Kedavičienė

5.

TP-60 Dėl Šiluvos miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo 

Jurgita Žilytė-Mackevičienė

6.

TP-61 Dėl gatvių pavadinimų ašinių linijų pratęsimo, sutrumpinimo, geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės pavadinimo panaikinimo

Artūras Balčiauskas

7.

TP-63 Dėl ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu  Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Armandas Mockus

8.

TP-67 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Indrė Antanaitienė

9.

TP-68 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano vykdymo 2020 m. ataskaitos patvirtinimo

Aida Šmuilienė

10.

TP-70 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo 

Modesta Lukoševičienė

11.

TP-73 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės kultūros įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms 

Judita Radavičienė

12.

TP-71 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai 

Audronė Lukauskienė

13.

TP-72 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo 

Dalia Andiulienė

14.

TP-65 Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti 

Dalia Andiulienė

15.

TP-74 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-442 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

Loreta Sirvidienė

16.

TP-75 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo“ pakeitimo 

Gintas Brazas

17.

TP-76 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašo tvirtinimo 

Valmantas Bentnorius

18.

TP-77 Dėl pritarimo ilgalaikio turto įsigijimui neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn 

Rūtenė Žemkauskienė

19.

TP-78 Dėl jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių teikiamų socialinių ir pilietinių iniciatyvų projektų finansavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Vaida Tunaitienė

20.

TP-79 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos bei jos pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo 

Akvilė Juškienė

21.

TP-58 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ įstatinio kapitalo didinimo 

Romualdas Morkevičius

22.

TP-80 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo 

Romualdas Morkevičius

23.

TP-62 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-108 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo 

Violeta Mielinienė

24.

TP-81 Dėl Raseinių rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo 

Violeta Mielinienė

25.

TP-82 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-135 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ pakeitimo 

Violeta Mielinienė

26.

TP-83 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-157 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo 

Violeta Mielinienė

2021 m. vasario 25 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 31-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. vasario 25 d. 10.00 val., 

DARBOTVARKĖ 

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

Tarybos nario priesaika

 

2.

TP-32 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Giedrius Kunigiškis

3.

TP-24 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Etikos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Vincas Blinstrubas

4.

TP-20 Dėl pritarimo Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai 

Robertas Sitavičius

5.

TP-26 Dėl Raseinių pagalbos šeimai namų 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Ina Norkevičienė

6.

TP-27 Dėl Raseinių socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Arvydas Spurga

7.

TP-30 Dėl Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Rasa Šebelskienė

8.

TP-38 Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Atrask Raseinius“  2020 m. veiklos ataskaitai 

Arnas Zmitra

9.

TP-36 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms 

Modesta Lukoševičienė

10.

TP-31 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos 

Dalia Andriulienė

11.

TP-23 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos 

Dalia Andriulienė

12.

TP-49 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo 

Dalia Andriulienė

13.

TP-46 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo 

Loreta Laugalienė

14.

TP-37 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-161 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Loreta Laugalienė

15.

TP-21 Dėl pritarimo dalyvavimui Švietimo paramos fondo lėšomis finansuojamame Europos Sąjungos Švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos „Erasmus+“ projekte „Smart Classes for Generation Z“ (sutarties numeris - 2020-1-bg01-ka229-079269-4) 

Danutė Vizbarienė

16.

TP-33 Dėl Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto ,,Gimnazijos sporto bazės modernizavimas, skatinant fizinį aktyvumą“ finansavimo 

Jonas Tamošaitis

17.

TP-34 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje patvirtinimo 

Jonas Tamošaitis

18.

TP-22 Dėl Raseinių rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo 

Aida Šmuilienė

19.

TP-28 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Loreta Sirvidienė

20.

TP-29 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Loreta Sirvidienė

21.

TP-40 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį kaimo bendruomenei „Bliūdžiai“ 

Rūtenė Žemkauskienė

22.

TP-41 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn 

Rūtenė Žemkauskienė

23.

TP-42 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn 

Rūtenė Žemkauskienė

24.

TP-25 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį VO „Ariogalos santara“ 

Rūtenė Žemkauskienė

25.

TP-35 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Raseinių žuvininkų asociacijai 

Rūtenė Žemkauskienė

26.

TP-44 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos 

Rūtenė Žemkauskienė

27.

TP-43 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. TS-409 „Dėl religinio turizmo Šiluvoje skatinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo 

Judita Radavičienė

28.

TP-45 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo 

Vilma Kundrotienė

29.

TP-48 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo 

Vilma Kundrotienė

30.

TP-47 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Lina Vaitiekienė

31.

TP-39 Dėl ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn 

Robertas Pareigis

32.

TP-50 Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį nekilnojamąjį turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn 

Robertas Pareigis

33.

TP-52 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būstų administravimo, būklės gerinimo (remonto darbų) organizavimo ir finansavimo  tvarkos aprašo patvirtinimo 

Robertas Pareigis

34.

TP-51 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo 

Aleksandra Liutko

35.

TP-53 Dėl pritarimo projektui „Viduklės sporto bazė“ 

Viktorija Jociūtė

                           

                               

2021 m. sausio 28 d.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 30-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu,

2021 m. sausio 28 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 2020 m. ataskaita (informacija apie Raseinių miesto tikslinės teritorijos veiksmų vykdymo eigą)

Viktorija Jociūtė

2.

TP-10 Dėl pritarimo projektui „Raseinių kūno kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas“

Viktorija Jociūtė

3.

TP-13 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

4.

TP-1 Dėl VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros patvirtinimo

Liudas Kavaliauskas

5.

TP-6 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Akvilė Juškienė

6.

TP-7 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ataskaitos patvirtinimo

Akvilė Juškienė

7.

TP-2 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programos patvirtinimo

Danutė Vizbarienė

8.

TP-3 Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo

Asta Montvydienė

9.

TP-4 Dėl nevyriausybinių organizacijų  projektų atrankos konkurso organizavimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Loreta Laugalienė

10.

TP-5 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-339 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

11.

TP-8 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

12.

TP-9 Dėl Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto ,,Kartu mes stiprūs!“ finansavimo

Jonas Tamošaitis

13.

TP-11 Dėl Raseinių rajono savivaldybės sporto veiklos projektų rėmimo ir dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Jonas Tamošaitis

14.

TP-16 Dėl savivaldybės būsto pardavimo

Lina Vaitiekienė

15.

TP-17 Dėl teisės įsigyti važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su nuolaida

Aleksandra Liutko

16.

TP-18 Dėl UAB „Raseinių vandenys“ 2020–2023 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“

Romualdas Morkevičius

17.

TP-14 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-257 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“  pakeitimo

Kęstutis Užemeckas

18.

TP-12 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės tarybos darbo plano patvirtinimo

Violeta Mielinienė

19.

TP-15 Dėl Raseinių  rajono savivaldybės  teikiamų apdovanojimų nuostatų patvirtinimo

Violeta Mielinienė

Informacija atnaujinta 2024-05-23, 11:39:29