Viešoji tvarka

PREKYBA

   Leidimus prekybai viešose vietose išduoda Raseinių rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Raseinių miesto ir rajono viešosiose vietose tvarką reglamentuoja:
Atsakomybė: Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas už prekybos viešose vietose taisyklių pažeidimus, numato piniginę baudą iki aštuoniasdešimties eurų. 

TRIUKŠMAS

   Viešosiose vietose skleidžiamo triukšmo valdymą, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio ir užtikrinti žmonių ir užtikrinti žmonių gyvenimo kokybės gerinimą Raseinių rajone, reglamentuoja:

»  Triukšmo prevencijos Raseinių rajono savivaldybės viešose vietose taisyklės

   Raseinių rajono savivaldybės triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklės, tai taisyklės kurių tikslas reglamentuoti veiklos, kurią vykdant gyvenamosiose patalpose ir teritorijose skleidžiamas triukšmas, valdymą, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio ir užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo, griovimo darbus gyvenamosiose vietovėse, ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios privalo raštu, paštu ar el. paštu: savivaldybe@raseiniai.lt Raseinių rajono savivaldybės administracijai  pateikti pranešimą, kuriame turi būti nurodoma:
  1. triukšmo šaltinių naudojimo vieta (adresas);
  2. planuojamas triukšmo lygis ir jo trukmė per parą;
  3. triukšmo mažinimo priemonės;
  4. darbų atlikimo terminas;
Atsakomybė: Už minėtų taisyklių pažeidimus  Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas numato pinigines baudas.

GYVŪNAI

   Gyvūnų laikytojų pareigas, bendruosius ir specialiuosius reikalavimus gyvūnų laikymui ir priežiūrai, draudžiamus veiksmus su gyvūnais, bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų kontrolę, leidimų laikyti pavojingų veislių šunis išdavimą, gyvūnų paėmimo globon tvarką savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse nustato:

» Gyvūnų laikymo Raseinių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės

   Atsakomybė: Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas už Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus numato pinigines baudas.

RŪKYMAS

   Raseinių mieste yra paskelbtos trys nerūkymo zonos: Raseinių Nepriklausomybės aikštė, Žemaičio aikštė ir Maironio parkas.
   2021-01-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimas, kuriuo numatoma drausti daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui.
   Administracinių nusižengimų teisena dėl Administracinių nusižengimo kodekso 492 straipsnio 1, 2 dalyse numatytų administracinių nusižengimų, rūkymo daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui, pradedama tik pagal to daugiabučio namo gyventojo, deklaravusio gyvenamąją vietą tame daugiabučiame name, arba asmens, gyvenančio tame daugiabučiame name ir Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka atleisto nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą, arba šio asmens įgalioto atstovo ar atstovo pagal įstatymą pareiškimą, su kuriuo turi būti pateikti duomenys, patvirtinantys rūkymo daugiabučio namo balkone, terasoje, lodžijoje faktą ir aplinkybes, išskyrus atvejus, kai šioje dalyje nurodyto administracinio nusižengimo teisena pradedama pagal šio straipsnio 1 dalį.
   Teisę atlikti administracinio nusižengimo tyrimą turinčio pareigūno reikalavimu buto ar patalpos savininkas arba kitų daiktinių teisių turėtojas turi šiam pareigūnui nurodyti asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenis (vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą). Buto ar patalpos savininkas arba kitų daiktinių teisių turėtojas, nenurodęs asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenų, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.
   Atsakomybė: Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytas tabako gaminių ar susijusių gaminių vartojimo ar jų turėjimo ribojimo pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt iki penkiasdešimt eurų, už pakartotinius pažeidimus iki devyniasdešimt eurų.

KITOS VIEŠOSIOS TVARKOS KURUOJAMOS SRITYS

Prižiūrėti ir kontroliuoti kaip savivaldybės teritorijoje yra laikomasi:

  • Vėliavų iškėlimo tvarkos reikalavimų
  • Kelio ženklų, žmonių vežimo ar kitų Kelių eismo taisyklių reikalavimų

 

Informacija atnaujinta 2021-02-03, 23:28:28