PATVIRTINTA
 Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A1-1314 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

KOKYBĖS POLITIKA

   Raseinių rajono savivaldybės administracija, siekdama gerinti rajono savivaldybės gyventojų gyvenimo kokybę vykdant įstatymų priskirtas funkcijas bei vadovaujantis LR vietos savivaldos principais įdiegė, palaiko ir nuolat tobulina kokybės vadybos sistemą, kuri atitinka standarto LST EN ISO 9001 reikalavimus.

   Raseinių rajono savivaldybės administracija įsipareigoja:

  • užtikrinti kokybišką paslaugų, atitinkančių suinteresuotųjų šalių poreikius, teisės aktų reikalavimus, teikimą;
  • analizuoti ir vertinti suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius, ieškoti būdų, kaip efektyviau tenkinti jų reikalavimus, ir juos pagal galimybes įgyvendinti;
  • skatinti suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą tikslų įgyvendinimui bei didinti pasitikėjimą Raseinių rajono savivaldybės administracijos vykdoma veikla;
  • darbuotojams sudaryti sąlygas kokybiškai atlikti priskirtas funkcijas;
  • skatinti darbuotojų nuolatinį tobulėjimą, iniciatyvumą, siekiant įgyvendinti administracijos tikslus;
  • ugdyti asmeninę darbuotojų atsakomybę už vykdomų funkcijų ir teikiamų paslaugų kokybę;
  • nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą, kad būtų užtikrinami kokybės vadybos sistemos, pagal LST EN ISO 9001 standarto, reikalavimai;
  • sistemingai peržiūrėti kokybės politiką, kad ji būtų tinkama, suprasta ir taikoma darbuotojų bei prieinama suinteresuotosioms šalims;
  • savo veikloje užtikrinti skaidrumą, viešumą, nešališkumą bei racionalų finansinių, materialių ir nematerialių išteklių valdymą. 

 


Informacija atnaujinta 2022-02-07, 15:32:20