PATVIRTINTA
              Raseinių rajono savivaldybės tarybos
              2011 m. spalio 26 d.
              sprendimu Nr. (1.1)TS-230

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Raseinių rajono savivaldybės administracijos nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Raseinių rajono savivaldybės administracijos veiklos tikslus, uždavinius ir funkcijas, struktūrą, darbo organizavimą, savininko teises ir pareigas, valdymo organus, jų skyrimo ir atleidimo, turto ir lėšų naudojimo tvarką ir kt.
2. Įstaigos pavadinimas – Raseinių rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija).
3. Administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai - seniūnijos (administracijos filialai).
4. Administracija yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.
5. Administracija turi savo antspaudą su Savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, sąskaitas bankuose. Administracijos struktūriniai padaliniai gali turėti sąskaitų bankuose, o struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos - turi sąskaitas bankuose. Administracijos struktūriniai padaliniai gali turėti antspaudus su Savivaldybės herbu (įstatymuose numatytais atvejais – su Vyčiu). Seniūnai turi herbinius antspaudus su Vyčiu ir su gyvenamosios vietovės, kurioje yra seniūnijos buveinė, ar Savivaldybės herbu.
6. Administracijos teisinė forma - savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Administracijos buveinė: V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai.
8. Administracijos savininkas yra Raseinių rajono savivaldybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Raseinių rajono savivaldybės taryba.
9. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais poįstatyminiais teisės aktais, Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais.
10. Administracijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Administracijos veiklos laikotarpis yra neterminuotas.
11. Administracija yra paramos gavėja.

 II. ADMINISTRACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS IR FUNKCIJOS 

12. Administracijos tikslai:
12.1. skatinti ir plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą;
12.2. sudaryti būtinas teisines prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms;
12.3. atlikti teisės aktais priskirtas funkcijas.
13. Svarbiausios administracijos veiklos sritys:
13.1. viešojo administravimo vykdymas;
13.2. viešųjų paslaugų teikimo administravimas;
13.3. administracinių paslaugų teikimas.
14. Administracijos vykdomos veiklos rūšys: Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla – 84.11.20; Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla – 84.11.30.
15. Administracija, įgyvendindama savo tikslus ir uždavinius, atlieka šias funkcijas:
15.1. savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;
15.2. įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės tarybos sprendimų;
15.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą;
15.4. organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;
15.5. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;
15.6. per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja Savivaldybei savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organuose;
15.7. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus;
15.8. atlieka sekretoriato, mero, tarybos narių ir savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą.
15.9. vykdo kitas teisės aktais jai priskirtas funkcijas. 

 III. ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

16. Administracija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
16.1. gauti iš savivaldybės institucijų ir įstaigų, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių duomenis bei informaciją administracijos kompetencijai priskirtais klausimais;
16.2. sudaryti komisijas (darbo grupes) klausimams pagal priskirtą kompetenciją, nagrinėti;
16.3. pagal savo kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis ir susitarimus su juridiniais ir fiziniais asmenimis;
16.4. turėti kitų teisės aktuose numatytų teisių.
17. Administracija, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, privalo:
17.1. vykdyti šiuose nuostatuose nurodytą veiklą;
17.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis apie šio registro objektus;
17.3. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis ir susitarimus;
17.4. teikti teisės aktuose nustatytas ataskaitas subjektams pagal kompetenciją;
17.5. garantuoti administracijos finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
17.6. valstybės, savivaldybės biudžetų bei kitas teisėtai gautas lėšas naudoti tiksliai pagal paskirtį ir nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti;
17.7. vykdyti kitas teisės aktų nustatytas ar kitaip teisėtais būdais prisiimtas pareigas.

IV. ADMINISTRACIJOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

18. Raseinių rajono savivaldybės tarybos, administracijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, kompetencija:
18.1. tvirtina Administracijos struktūrą, nuostatus, darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių;
18.2. administracijos direktoriaus (administracijos direktoriaus pavaduotojo) priėmimas į pareigas ir atleidimas iš jų;
18.3. paskatinimų ir tarnybinių nuobaudų, kitų teisės aktuose numatytų atsakomybės priemonių taikymas administracijos direktoriui ir administracijos direktoriaus pavaduotojui (išskyrus atskirus veiksmus, pagal teisės aktus priskirtinus savivaldybės mero kompetencijai);
18.4. sprendimų dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės steigimo priėmimas;
18.5. sprendimų dėl Vietos savivaldos įstatyme nustatytų savivaldybės vykdomosios institucijos funkcijų paskirstymo administracijos direktoriui ir, jei tokia pareigybė steigiama, administracijos direktoriaus pavaduotojui priėmimas;
18.6. sprendimų dėl administracijos direktoriaus teisės pavesti įgyvendinti funkcijas apribojimo priėmimas;
18.7. administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymas;
18.8. teisės aktuose numatytų ataskaitų tvirtinimas;
18.9. savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų tvirtinimas;
18.10. kitų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose teisės aktuose bei šiuose nuostatuose steigėjo kompetencijai priskirtų klausimų sprendimas.

 V. VALDYMO ORGANŲ KOMPETENCIJA, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ, SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA

19. Administracijai vadovauja Savivaldybės administracijos direktorius. Jis yra įstaigos vadovas. Savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymuose.
20. Savivaldybės administracijos direktorius pavaldus Savivaldybės tarybai, atskaitingas Savivaldybės tarybai ir merui.
21. Savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.
22. Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės steigimo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavadavimo sprendžia Savivaldybės taryba.
23. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas į pareigas skiriamas Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu Savivaldybės tarybos sprendimu  politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.
24. Savivaldybės administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kituose įstatymuose, taip pat kituose teisės aktuose, atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas ar Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.
25. Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo kompetenciją nustato įstatymai, kiti teisės aktai, šie nuostatai bei pareigybių aprašymai.
26. Savivaldybės administracijos direktorius:
26.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;
26.2. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus administracijos struktūriniams padaliniams, administracijos filialams - seniūnijoms ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais - savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;
26.3. organizuoja administracijos darbą, tvirtina administracijos struktūrinių padalinių ir administracijos filialų - seniūnijų veiklos nuostatus, atsako už vidaus administravimą administracijoje;
26.4. administruoja asignavimus, Savivaldybės tarybos skirtus administracijai;
26.5. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja Savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už Savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja Savivaldybės turtą;
26.6. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia administracijos valstybės tarnautojus ir kitus administracijos darbuotojus, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo ir Savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;
26.7. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir Savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;
26.8. organizuoja Savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;
26.9. Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir administracijos veiklą teikdamas veiklos ataskaitas Savivaldybės tarybai ir merui;
26.10. Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus, informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;
26.11. teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus administracijoje;
26.12. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja arba įgalioja kitus valstybės tarnautojus ar darbuotojus atstovauti administracijai santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis;
26.13. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
27. Administracijos direktorius koordinuoja administracijos struktūrinių padalinių veiklą per administracijos skyrių ir tarnybų vedėjus, seniūnijų seniūnus, o savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių veiklą – per šių įstaigų vadovus ir administracijos skyrių bei tarnybų, kuruojančių tas įstaigas ir įmones, vedėjus, seniūnijų seniūnus.

 VI. ADMINISTRACIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

28. Administracijos struktūrinių padalinių etatus ir valstybės tarnautojų pareigybių sąrašus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius, neviršydamas Savivaldybės tarybos darbo užmokesčiui skirtų lėšų ir nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių administracijoje skaičiaus.
29. Administracijos struktūrinių padalinių – departamentų,skyrių bei struktūrinių teritorinių padalinių – seniūnijų (administracijos filialų) veiklos nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Šie nuostatai nustato administracijos padalinių kompetenciją ir darbo organizavimą.
30. Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, funkcijas, pavaldumą, specialiuosius reikalavimus, keliamus atitinkamas pareigybes einantiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams, ir kitas teisės aktuose nurodytas privalomas nuostatas apibrėžia pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
31. Savivaldybės administracijos direktorius savo kompetencijos klausimais leidžia įsakymus.
32. Įvairiems administracijos kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti gali būti sudaromos komisijos ar darbo grupės (toliau – komisija). Savivaldybės administracijos direktorius savo kompetencijos klausimais gali sudaryti komisijas.
33. Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teisinius santykius reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas, šie nuostatai ir kiti teisės aktai.

 VII. ADMINISTRACIJOS PADALINIŲ DARBO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

34. Administracijos veiklą kontroliuoja ir už ją atsako Savivaldybės administracijos direktorius.
35. Padalinio veiklą organizuoja padalinio vadovas. Jis pagal padaliniui priskirtą kompetenciją, analizuoja, kaip vykdomi įstatymai ir kiti teisės aktai, Savivaldybės institucijų sprendimai (įsakymai) ir mero potvarkiai padalinyje ir savivaldybės įstaigose bei savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, kurių kuravimas priskirtas padaliniui, ir teikia atitinkamus pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui.
36. Padalinių vadovai asmeniškai atsako už padaliniui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, padalinio valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo organizavimą, darbo drausmę padalinyje, už Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo rezoliucijų ir  pavedimų vykdymą, išskyrus atvejus, kai administracijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus ar savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo rezoliucijos ir  pavedimai duodami tiesiogiai.
37. Savivaldybės įstaigų ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių darbą pagal savo kompetenciją Savivaldybės administracijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas koordinuoja ir kontroliuoja tiesiogiai arba per atitinkamų padalinių vadovus.
38. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, už tinkamą jiems pavestų funkcijų vykdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

39. Administracija jai priskirtą Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo bei kitų Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų ir savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
40. Savivaldybės administracijos lėšų šaltiniai:
40.1. Savivaldybės biudžeto lėšos;
40.2. valstybės biudžeto lėšos;
40.3. teisėtai gautos Lietuvos ir užsienio fondų lėšos;
40.4. lėšos, gautos, kaip parama, dovana, gautos pagal testamentą;
40.5. kitos teisėtai įgytos lėšos.
41. Administracija skirtas lėšas naudoja teisės aktų nustatyta tvarka pagal jų tikslinę paskirtį nuostatuose numatytai veiklai įgyvendinti.
42. Administracija buhalterinę apskaitą organizuoja Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatyta tvarka.
43. Turtą ir lėšas, gautas kaip paramą, dovanotas, gautas pagal testamentą, administracija naudoja paramos teikėjo, dovanotojo arba testatoriaus nurodymu nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti, o nesant nurodymo – teisės aktų nustatyta tvarka nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti.

 IX. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

44. Administracijos finansinės veiklos kontrolę vykdo savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba bei Valstybės kontrolė. Vidaus auditą atlieka Savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito skyrius.

X. ŠALTINIS, KURIAME SKELBIAMI VIEŠI PRANEŠIMAI

45. Administracijos vieši pranešimai skelbiami administracijos internetinėje svetainėje adresu www.raseiniai.lt ir leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“.

XI. NUOSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

46. Administracijos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Raseinių rajono savivaldybės taryba.
47. Nuostatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka.

 XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48. Šiuose nuostatuose neaptarti administracijos veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

49. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems šiuose nuostatuose išdėstytus klausimus, ir jei aukštesnės galios teisės aktai atitinkamus klausimus reglamentuoja kitaip nei šie nuostatai, taikomos tų teisės aktų nuostatos.

50. Už tai, kad būtų užtikrintas šių nuostatų reikalavimų vykdymas, atsako Savivaldybės administracijos direktorius.

 ________________________

 

Informacija atnaujinta 2021-01-28, 23:04:17