Bendruomeninės veiklos rėmimas

      Raseinių rajono savivaldybės mero 2024 m. birželio 26 d.  potvarkis Nr. M-446 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projekto finansavimo“.

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“
GAUTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

2024-06-06

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Prašoma  suma, Eur

1.

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“

Gerosios patirties išvyka  į Druskininkų rajoną

2133,50

 

 

                                                  Iš viso:

      2133,50


Papildomas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę
veiklą savivaldybėse“

Raseinių rajono savivaldybė, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.1.1.1 priemonės ,,Stiprinti  bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, vadovaudamasi Aprašo 4.2 bei 44 punktais, skelbia papildomą projektų atrankos konkursą  Raseinių miesto seniūnijoje ir kviečia teikti paraiškas paramai gauti.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, kuriose planuojamos veiklos labiausiai atitinka Raseinių miesto seniūnijoje seniūnijos bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius ir interesus.

Paraiškas gali teikti Raseinių miesto seniūnijoje registruotos ir veikiančios
bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme, nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus):

    1. Pareiškėjo steigimo dokumento, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre (tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

    2. Jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;

    3. Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

    4. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – projekto partnerio (-ių) sutikimas (-ai) dalyvauti projekte (Savivaldybės aprašo 6 priedas);

  1. Kitus dokumentus, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

      Rekomenduojama paraiškas teikti elektroniniu būdu, t.y. pasirašytą ir skenuotą paraišką su lydraščiu, adresuotu Raseinių rajono savivaldybės merui  ir priedais siųsti el. paštu:  [email protected]. Paraiškos priimamos ir siunčiant paštu (V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai), ant voko turi būti užrašyta: „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ konkursui“ arba jas galima atnešti į Savivaldybės 118 kabinetą.  Paraiškos renkamos nuo 2024 m. gegužės 23 d. iki birželio 5 d.

   Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti klausimų dėl dalyvavimo priemonės įgyvendinime tvarkos ir sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu ir kitų su paramos teikimu susijusių klausimų. Pareiškėjai gali kreiptis į Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiąją specialistę Loretą Sirvidienę tel. 79 606, el. p. [email protected].    

Raseinių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 10 d. potvarkis Nr. M-81  „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Raseinių rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“   

Raseinių rajono savivaldybės mero 2024 m. gegužės 21 d. potvarkis  Nr.M-355 „Dėl priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ papildomo konkurso“ 

Paraiškos forma

Paraiškos priedo forma

Partnerio sutikimo forma

   Vykdytinos ir finansuotinos veiklos pagal priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Raseinių rajono savivaldybėje aprašą:

10.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar)  grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

10.2 veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

10.3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);

10.4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os);

10.5. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

10.6. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

Numatomos lėšos:

Seniūnijos pavadinimas

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma, Eur

Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma, Eur

Konkursui skirta lėšų suma, Eur

Raseinių miesto seniūnija

2133,50

200,00

2133,50

 


  
RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“
GAUTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

2024 m.

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Skirta suma, Eur

1.

Asociacija „Ariogalos bendruomenė“

Šeimos šventę švęskime drauge

871,50

2.

Visuomeninė organizacija „Ariogalos santara“

Atviros kūrybinės dirbtuvės - 2024

871,50

3.

Gėluvos kaimo bendruomenė

Stiprinti bendruomeninę veiklą Ariogalos seniūnijos bendruomenėse

1767,00

4.

Kaimų bendruomenė „Steponkaimis“

Betygalos seniūnijos bendruomenių veiklos stiprinimas

1362,00

5.

Pramedžiavos kaimų bendruomenė

Bendruomeninės veiklos stiprinimas

1255,00

6.

Kaimo bendruomenė „Bliūdžiai“

Bendruomeninės veiklos stiprinimas

492,00

7.

Kaimo bendruomenė „Vengerskai“

Gerosios patirties kelionė skatina bendrystę

553,00

8.

Mažosios Viduklės kaimų bendruomenė

Bendruomeniška talka

1322,00

9.

Sargelių bendruomenės centras

Vaikų, jaunimo, senjorų laisvalaikio užimtumas

1201,00

10.

Kaimų bendruomenė „Sujainiai“

Bendruomenės sutelktumas ir bendruomeniškumo skatinimas

1346,00

11.

Ramonų kaimo bendruomenė

Bendruomeninės veiklos stiprinimas ir pilietinės visuomenės gyvenimo kokybės gerinimas

1868,00

12.

Kalnų kvartalo bendruomenė

Kalnų kvartalo bendruomeninės veiklos stiprinimas

2133,50

13.

Kaimų bendruomenė „Lyduvėnai“

Po rudens darbų pabūkime visi kartu

1442,00

14.

Paupio kaimų bendruomenė

Gyvenkime tvarkingai ir patogiai

250,00

15.

Kaimų bendruomenė „Viduklė“

Bendruomeniškumo stiprinimas seniūnijoje

1558,00

 

 

                                                  Iš viso:

18292,50

 


  
RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ GAUTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

2024-03-13

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Prašoma  suma, Eur

1.

Kaimų bendruomenė „Lyduvėnai“

Po rudens darbų pabūkime visi kartu

1442,00

2.

Kaimo bendruomenė „Vengerskai“

Gerosios patirties kelionė skatina bendrystę

553,00

3.

Kaimo bendruomenė „Bliūdžiai“

Bendruomeninės veiklos stiprinimas

492,00

4.

Kaimų bendruomenė „Viduklė“

Bendruomeniškumo stiprinimas seniūnijoje

1558,00

5.

Kalnų kvartalo bendruomenė

Kalnų kvartalo bendruomeninės veiklos stiprinimas

2133,50

6.

Asociacija „Ariogalos bendruomenė“

Šeimos šventę švęskime drauge

871,50

7.

Pramedžiavos kaimų bendruomenė

Bendruomeninės veiklos stiprinimas

1255,00

8.

Kaimų bendruomenė „Steponkaimis“

Betygalos seniūnijos bendruomenių veiklos stiprinimas

1362,00

9.

Visuomeninė organizacija „Ariogalos santara“

Atviros kūrybinės dirbtuvės - 2024

871,50

10.

Ramonų kaimo bendruomenė

Bendruomeninės veiklos stiprinimas ir pilietinės visuomenės gyvenimo kokybės gerinimas

1868,00

11.

Sargelių bendruomenės centras

Vaikų, jaunimo, senjorų laisvalaikio užimtumas

1201,00

12.

Mažosios Viduklės kaimų bendruomenė

Bendruomeniška talka

1322,00

13.

Gėluvos kaimo bendruomenė

Stiprinti bendruomeninę veiklą Ariogalos seniūnijos bendruomenėse

1767,00

14.

Kaimų bendruomenė „Sujainiai“

Bendruomenės sutelktumas ir bendruomeniškumo skatinimas

1346,00

15.

Paupio kaimų bendruomenė

Gyvenkime tvarkingai ir patogiai

250,00

 

 

                                                  Iš viso:

18292,50 


  
Priemonės įgyvendinimas 2024 metais 

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

     Raseinių rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Raseinių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 10 d.  potvarkiu Nr. M-81 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Raseinių rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (toliau – aprašas). Paraiškas gali teikti Raseinių rajono savivaldybės seniūnijų teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme. Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus):

    1. Pareiškėjo steigimo dokumento, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre (tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

    2. Jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;

    3. Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

    4. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – projekto partnerio (-ių) sutikimas (-ai) dalyvauti projekte (Savivaldybės aprašo 6 priedas);

Kitus dokumentus, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti. 

Pasirašytos ir skenuotos paraiškos  su lydraščiu, adresuotu Raseinių rajono savivaldybės merui, priimamos nuo 2024 m. vasario 12 d. iki kovo 12 d. el. paštu:  [email protected],  paštu (V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai), siunčiant paštu ant voko turi būti užrašyta: „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ konkursui“ arba atnešti į Savivaldybės 118 kabinetą. 

   Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti administracijai klausimų dėl dalyvavimo priemonės įgyvendinime tvarkos ir sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu ir kitų su paramos teikimu susijusių klausimų. Pareiškėjai gali kreiptis į Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiąją specialistę Loretą Sirvidienę tel. 79 606, el. p. [email protected].    

Raseinių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 10 d. potvarkis Nr. M-81  „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Raseinių rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“. 

Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. A1-33  „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo 2024 metais Raseinių rajono savivaldybėje“.

Paraiškos forma

Paraiškos priedo (sąmatos) forma

Partnerio sutikimo forma

   Vykdytinos ir finansuotinos veiklos pagal priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Raseinių rajono savivaldybėje aprašą:

               10.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar)  grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

   10.2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims bei asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

  10.3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra), veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;

  10.4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Savivaldybės aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;

  10.5. veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

10.6. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

        Raseinių rajono savivaldybės seniūnijoms numatomos lėšos:

Seniūnijos pavadinimas

Konkursui skirta lėšų suma, Eur

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma, Eur

Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma, Eur

Ariogalos seniūnija

1767,00

1767,00

200,00

Ariogalos miesto seniūnija

1743,00

871,50

200,00

Betygalos seniūnija

1362,00

1362,00

200,00

Girkalnio seniūnija

1255,00

1255,00

200,00

Kalnujų seniūnija

1045,00

1045,00

200,00

Nemakščių seniūnija

1322,00

1322,00

200,00

Pagojukų seniūnija

1201,00

1201,00

200,00

Paliepių seniūnija

1346,00

1346,00

200,00

Raseinių miesto seniūnija

4267,00

2133,50

200,00

Raseinių seniūnija

1868,00

1868,00

200,00

Šiluvos seniūnija

1442,00

1442,00

200,00

Viduklės seniūnija

1808,00

1808,00

200,00


 

Papildomas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę
veiklą savivaldybėse“

   Raseinių rajono savivaldybė, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.1.1.1 priemonės ,,Stiprinti  bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, vadovaudamasi Aprašo 4.2 bei 44 punktais, skelbia papildomą projektų atrankos konkursą  Raseinių miesto seniūnijoje ir kviečia teikti paraiškas paramai gauti.

   Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, kuriose planuojamos veiklos labiausiai atitinka Raseinių miesto seniūnijoje seniūnijos bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius ir interesus.

   Paraiškas gali teikti Raseinių miesto seniūnijoje registruotos ir veikiančios
bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme, nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

   Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus):

    1. Pareiškėjo steigimo dokumento, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre (tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

    2. Jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;

    3. Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

    4. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – projekto partnerio (-ių) sutikimas (-ai) dalyvauti projekte (Savivaldybės aprašo 6 priedas);

  1. Kitus dokumentus, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

   Rekomenduojama paraiškas teikti elektroniniu būdu, t.y. pasirašytą ir skenuotą paraišką su lydraščiu, adresuotu Raseinių rajono savivaldybės merui  ir priedais siųsti el. paštu:  [email protected]. Paraiškos priimamos ir siunčiant paštu (V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai), ant voko turi būti užrašyta: „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ konkursui“ arba jas galima atnešti į Savivaldybės 118 kabinetą.  Paraiškos renkamos nuo 2023 m. gegužės 26 d. iki birželio 8 d.

   Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti klausimų dėl dalyvavimo priemonės įgyvendinime tvarkos ir sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu ir kitų su paramos teikimu susijusių klausimų. Pareiškėjai gali kreiptis į Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiąją specialistę Loretą Sirvidienę tel. 79 606, el. p. [email protected].    

Raseinių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 10 d. potvarkis Nr. M-81  „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Raseinių rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“.       

Raseinių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 24 d. potvarkis  Nr.M-127 „Dėl priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ papildomo konkurso“. 

Paraiškos forma

Paraiškos priedo forma

   Vykdytinos ir finansuotinos veiklos pagal priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Raseinių rajono savivaldybėje aprašą:

10.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas;  veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar)  grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

10.2 veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

10.3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);

10.4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os);

10.5. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

10.6. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

Numatomos lėšos:

Seniūnijos pavadinimas

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma, Eur

Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma, Eur

Konkursui skirta lėšų suma, Eur

Raseinių miesto seniūnija

2181,50

200,00

2181,50

 


 
» Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 6 d. įsakymas „Dėl lėšų skyrimo bendruomeninėms organizacijoms“ Nr. A1-456  
» Finansuojamų  projektų sąrašas

 
Priemonės įgyvendinimas 2023 metais 

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

   Raseinių rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 27 d. įsakymu Nr.A1-228 patvirtintą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.1.1.1 priemonės ,,Stiprinti  bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Raseinių rajono savivaldybėje 2023-2025 m. aprašą (toliau – aprašas). Paraiškas gali teikti Raseinių rajono savivaldybės seniūnijų teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme. Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus):

    1. Pareiškėjo steigimo dokumento, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre (tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

    2. Jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;

    3. Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

    4. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – projekto partnerio (-ių) sutikimas (-ai) dalyvauti projekte (Savivaldybės aprašo 6 priedas);

  1. Kitus dokumentus, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

   Rekomenduojama paraiškas teikti elektroniniu būdu, t.y. pasirašytą ir skenuotą paraišką su lydraščiu ir priedais siųsti el. paštu:  [email protected]. Paraiškos priimamos ir siunčiant paštu (V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai), ant voko turi būti užrašyta: „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ konkursui“ arba jas galima atnešti į Savivaldybės 118 kabinetą.  Paraiškos renkamos nuo 2023 m. kovo 7 d. iki kovo 27 d.

   Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti administracijai klausimų dėl dalyvavimo priemonės įgyvendinime tvarkos ir sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu ir kitų su paramos teikimu susijusių klausimų. Pareiškėjai gali kreiptis į Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiąją specialistę Loretą Sirvidienę tel. 79 606, el. p. [email protected].    

   Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 20 d. įsakymas Nr.A1-228 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Raseinių rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“

Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 2 d. įsakymas Nr.A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo 2023 metais Raseinių rajono savivaldybėje“

Paraiškos forma

Paraiškos priedo forma

   Vykdytinos ir finansuotinos veiklos pagal priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Raseinių rajono savivaldybėje aprašą:

   10.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar)  grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

   10.2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims bei asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

  10.3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra), veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;

  10.4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Savivaldybės aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;

  10.5. veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

   Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė nei 4 500 Eur, įgyvendinimo veikloms, nurodytoms šiame papunktyje, pramoginio pobūdžio renginiams (ekskursijos, išvykos, kulinarinės kelionės, bilietai į renginius, švenčių ir festivalių organizavimas) gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. šiam projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų. 

   10.6. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

    Raseinių rajono savivaldybės seniūnijoms numatomos lėšos:

Seniūnijos pavadinimas

Konkursui skirta lėšų suma, Eur

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma, Eur

Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma, Eur

Ariogalos seniūnija

1826,00

1826,00

200,00

Ariogalos miesto seniūnija

1779,00

889,50

200,00

Betygalos seniūnija

1384,00

1384,00

200,00

Girkalnio seniūnija

1278,00

1278,00

200,00

Kalnujų seniūnija

1061,00

1061,00

200,00

Nemakščių seniūnija

1333,00

1333,00

200,00

Pagojukų seniūnija

1225,00

1225,00

200,00

Paliepių seniūnija

1371,00

1371,00

200,00

Raseinių miesto seniūnija

4363,00

2181,50

200,00

Raseinių seniūnija

1900,00

1900,00

200,00

Šiluvos seniūnija

1476,00

1476,00

200,00

Viduklės seniūnija

1864,00

1864,00

200,00

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. A1-80 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. A1-95 „Dėl 2023 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo“


 Priemonės įgyvendinimas 2021-2022 metais