Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms

  • Titulinis
  • Būstas
  • Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms
   Lietuvos Respublikos Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas taikomas jaunoms šeimoms, kurios kiekvienas iš šeimos narių yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka: Lietuvos Respublikos piliečiams ir jų šeimos nariams, Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje. Jauna šeima taip pat turi atitikti visus šiuos reikalavimus: 
1. Prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms pateikimo metu atitinka jaunos šeimos apibrėžimą, t. y. šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 36 metų. 
2. Iki kreipimosi į savivaldybės, kurios teritorijoje ketina įsigyti pirmąjį būstą, administraciją, dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms dienos neturėjo ir kreipimosi bei pažymos išdavimo metu nė vienas šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise priklausančio būsto. 
3. Ketinamas įsigyti pirmasis būstas yra Lietuvos Respublikos regionuose. Finansinė paskata nebus taikoma, jeigu bus įsigyjamas pirmasis būstas šiose vietovėse: Birštono savivaldybėje, dalyje Druskininkų savivaldybės, Kauno miesto savivaldybėje, Klaipėdos miesto savivaldybėje, Neringos savivaldybėje, dalyje Palangos miesto savivaldybės, Šiaulių miesto savivaldybėje, dalyje Trakų rajono savivaldybės, dalyje Utenos rajono savivaldybės, Vilniaus miesto savivaldybėje, dalyje Vilniaus rajono savivaldybės. 
4. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turimą turtą Lietuvoje ir užsienio valstybėse. 
Finansinė paskata suteikiama: 
1) jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos; 
2) jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos; 
3) jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ir (ar) du vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 25 procentai būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos; 
4) jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų, ir (ar) tris ir daugiau vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 30 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos. 
   Būsto kredito pirmajam būstui įsigyti suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų arba šios sumos ekvivalentas. 
   Iki 15 procentų suteikto būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos jaunos šeimos gali panaudoti žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti. 
   Kai būstas įsigyjamas iš jaunos šeimos narių artimųjų giminaičių, jauna šeima neturės teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms.  
Pagrindiniai finansinės paskatos suteikimo žingsniai: 
1. Jauna šeima regione susiranda būstą pirkimui arba sklypą statybai. 
2. Šeima deklaruoja turtą ir užpildo prašymą internetu adresu http://www.spis.lt/, prisijungiant per valdžios elektroninių vartų sistemą arba tiesiogiai savivaldybėje. Įspėjame, kad būtina informuoti mokesčių inspekciją deklaraciją pateikti Savivaldybei.
 3. Savivaldybė per 10 darbo dienų išduoda pažymą subsidijai gauti, jeigu tam dar yra lėšų ir jei šeima atitinka kriterijus. Jei visos lėšos tiems metams išnaudotos, pažyma neišduodama, bet formuojamas vienas bendras visos šalies sąrašas naujam finansavimo periodui laikantis eiliškumo pagal prašymo pateikimo datą. Jauna šeima šį statusą turi atitikti tik prašymo pateikimo metu. Tai reiškia, kad jeigu nesant pinigų subsidijoms šeima turi palaukti kitų metų ir sutuoktiniams per tą laiką sueina 36-eri, bet prašymo pateikimo metu sutuoktiniai buvo ne vyresni kaip 35-erių metų, jie atitinka kriterijus.
4. Jauna šeima su gauta pažyma per 15 kalendorinių dienų kreipiasi į pasirinktą kredito įstaigą.
5. Kredito įstaiga per tris mėnesius priima sprendimą suteikti kreditą arba ne. Nusprendusi suteikti paskolą būstui kredito įstaiga pasirašo kreditavimo sutartį su jauna šeima.
6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne vėliau kaip per 4 mėnesius perveda subsidiją už jauną šeimą kredito įstaigai. 
   Jauna šeima, kuri kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje ketina įsigyti pirmąjį būstą, administraciją (toliau – savivaldybės administracija), pateikdama Prašymą ir Prašyme nurodytus dokumentus ar patvirtintas jų kopijas ir (ar) duomenis, kurių reikia nustatant jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą (toliau – papildomi dokumentai): 
1. valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie kiekvieno jaunos šeimos nario nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą; 
2. jaunos šeimos turto deklaraciją už kalendorinius metus; 
3. dokumentus, patvirtinančius, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus); 
4. vaiko (-ų) gimimo faktą patvirtinančius dokumentus; 
5. įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti; 
6. įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;
7. atstovavimą patvirtinantį dokumentą; 
8. institucijos, atliekančios statinio ekspertizę, išvadą apie tai, kad nuosavybės teise turimas būstas yra netinkamas gyventi (rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas būstas yra netinkamas gyventi);
9. kitus dokumentus, įrodančius jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą.  
   Jeigu papildomi dokumentai yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ir (ar) savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis juos gauna iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių bei organizacijų, jauna šeima jų pateikti neprivalo. Prašyme nurodomi šie asmens duomenys: Prašymą pateikusio asmens (toliau – pareiškėjas) vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono numeris ir elektroninis paštas bei jo šeimos nario (-ių) vardas (-ai), pavardė ( ės), asmens kodas (-ai) arba gimimo data (-os) ir ryšys su pareiškėju.  
   Prašymą ir, jeigu reikia, papildomus dokumentus savivaldybės administracijai pateikia vienas iš sutuoktinių, arba motina, arba tėvas, vieni auginantys vaiką (-us) ar vaiką ( us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), arba jaunos šeimos įgaliotas atstovas.  
   Prašymas ir, jeigu reikia, papildomi dokumentai gali būti pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, atsiųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu. Pareiškėjas, pateikdamas Prašymą elektroniniu būdu, Prašymo formą pildo Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS).  
   Nuo rugsėjo 1 d., įsigaliojus įstatymui, jaunos šeimos, ketinančios įsigyti pirmąjį būstą, dėl finansinės paskatos gali teikti prašymą internetu adresu http://www.spis.lt/, prisijungiant per valdžios elektroninių vartų sistemą arba kreiptis į Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyresn. specialistę Liną Vaitiekienę, tel. (8 428) 41 554 el. p.: [email protected] 
 
 
Informacija atnaujinta 2021-01-20, 23:23:49