Valstybės remiama paskola pirmam būstui įsigyti

Valstybės iš dalies kompensuojama būsto paskola
   Paskola skirta Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytų remtinų žmonių būsto poreikiams tenkinti – būstui pirkti, statyti, turimam būstui rekonstruoti, pritaikant neįgaliųjų poreikiams. Suteikiama 10 arba 20 proc. subsidija gali būti panaudota daliai iš dalies kompensuojamos būsto paskolos ar daliai pradinio įnašo apmokėti.
Sąlygos paskolai gauti:
Turtas ir gautos pajamos už kalendorinius metus yra mažesni nei šie LR Vyriausybės nustatyti dydžiai:
 1. asmens be šeimos grynosios metinės pajamos 16 642 Eur ir turtas – 20 253 Eur;
 2. dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 23 236 Eur ir turtas – 41 134 Eur;
 3. keturių ir penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 27 946 Eur ir turtas – 54 793 Eur;
 4. šešių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 4710 Eur ir turtas vienam asmeniui –13 031 Eur
Kas gali gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto paskolą?
   Teisę gauti valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus turi asmenys ir šeimos, kurios atitinka šiuos reikalavimus:
1) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas; deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;
2) įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:
a) pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos, šio prašymo pateikimo metu, taip pat teisės į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją nustatymo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;
b) turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams būstui pirkti, statyti (dalį kredito panaudojant žemės sklypui, kuriame yra arba planuojamas statyti būstas, pirkti), nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti arba mokant išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją;
c) neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams. 
 
Subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikimo sąlygos ir dydžiai
1. Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie atitinka Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir jeigu jie:
1) prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo metu atitinka šio įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenų ir šeimų  požymius;
2) teisės į paramą būstui įsigyti nustatymo metu atitinka šio įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
2. Teikiamų subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti dydžiai yra:
1) 15 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
2) 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
3) 25 procentai suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ar du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
4) 30 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos:
a) šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ar daugiau vaikų, kuriems (ar vienam, ar keliems iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
b) neįgaliesiems arba šeimoms, kuriose yra neįgaliųjų;
c) asmenims iki 36 metų, kurie yra buvę likę be tėvų globos (rūpybos), ar jų šeimoms;
d) šeimoms, kuriose motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų ir (ar) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).
3. Asmenims ir šeimoms suteikta subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui padengti.
4. Jeigu valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas suteikiamas būsto statybai, asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, ši subsidija išmokama tik užbaigus būsto statybas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka.
5. Jeigu valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas teisę į subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti įgijo po to, kai gavo valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, suteiktą iš kredito davėjams nustatyto valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo metinio limito, subsidija apskaičiuojama pagal valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito likučio sumą, buvusią tą dieną, kai valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas kreipėsi į kredito davėją su prašymu pakeisti su kredito davėju sudarytą sutartį dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito teikimo.
6. Jeigu valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas, pasinaudojęs šio straipsnio 2 dalyje nurodyta subsidija, įgyja teisę į didesnę šio straipsnio 2 dalyje nurodytą subsidiją, jam ne eilės tvarka papildomai suteikiama šių subsidijų dydžių skirtumo subsidija (toliau – papildoma subsidija). Papildomos subsidijos suma apskaičiuojama pagal valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito likučio sumą, buvusią tą dieną, kai valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas kreipėsi į šio kredito davėją su prašymu pakeisti su juo sudarytą sutartį dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito teikimo. Jei būsto kredito suma viršija šio įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje nurodytą sumą, valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito dalies ir kredito dalies, kuri viršija šią sumą, grąžinimas turi būti išdėstomas ir administruojamas atskirais kredito įmokų grafikais. Valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas, norintis pasinaudoti papildoma subsidija, turi būti įvykdęs pagal kreditavimo sutartį, sudarytą su kredito davėju, prisiimtus skolinius įsipareigojimus iki tos dienos, kurią kreipiasi į kredito davėją su prašymu pakeisti minėtą sutartį.
7. Kai valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas, kuriam suteikta subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, gautą valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą kredito davėjui grąžina anksčiau kaip per 5 metus arba už šį kreditą įsigytą būstą per pirmuosius 5 metus nuo kreditavimo sutarties sudarymo dienos perleidžia kito asmens nuosavybėn, sutartyje dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito teikimo (subsidijų finansavimo) tvarkos nustatyta tvarka iš kredito gavėjo išieškoma valstybės suteikta subsidija ir išieškota subsidijos suma pervedama į valstybės biudžetą.
Reikalingi dokumentai:
Su prašymu privaloma pateikti šiuos dokumentus:
 1. Pareiškėjo paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją.
 2. Neįgalumo arba darbingumo lygio pažymos (jeigu į sąrašą įrašomas neįgalumą turintis asmuo) kopiją.
 3. Našlaičio statusą patvirtinančius dokumentus (jeigu į sąrašą įrašomas našlaitis) (gimimo liudijimas, teismo sprendimas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pažyma, kurioje nurodoma, kad našlaitis iki pilnametystės buvo globojamas ir pilnai išlaikomas valstybės). 
 4. Kitus dokumentus (pagal poreikį), nurodytus Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos apraše.
   Įspėjame, kad privaloma, prieš pateikiant prašymą gauti subsidiją būstui įsigyti, Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) Valstybinėje mokesčių inspekcijoje bei įspėti inspekciją deklaraciją pateikti Savivaldybei.   

 

»  Prašymo dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo (BP-1) forma

 

Subsidijos suteikimas – pagrindiniai žingsniai:

 1. Jauna šeima regione susiranda būstą pirkimui arba būstą pirkimui ir statybai, arba sklypą būsto statybai.
 2. Šeima deklaruoja turtą ir užpildo prašymą www.spis.lt arba tiesiogiai savivaldybėje.
 3. Savivaldybė per 10 darbo dienų suformuoja pažymą subsidijai gauti, jeigu tam yra lėšų ir jei šeima atitinka kriterijus. Jei visos lėšos tiems metams išnaudotos, pažyma nesuformuojama, bet formuojamas sąrašas naujam finansavimo periodui laikantis eiliškumo pagal prašymo pateikimo datą. Jauna šeima šį statusą turi atitikti tik prašymo pateikimo metu. Tai reiškia, kad jeigu nesant pinigų subsidijoms šeima turi palaukti kitų metų ir sutuoktiniams per tą laiką sueina 36-eri, bet prašymo pateikimo metu sutuoktiniai buvo ne vyresni kaip 36-erių metų, jie atitinka kriterijus.

Kai suformuojama pažyma, jauna šeima per 15 kalendorinių dienų kreipiasi į pasirinktą kredito įstaigą. Kreditų su finansine paskata davėjų sąrašas

 1. Kredito įstaiga per keturis mėnesius priima sprendimą suteikti kreditą arba ne. Nusprendusi suteikti paskolą būstui kredito įstaiga pasirašo kreditavimo sutartį su jauna šeima.
 2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne vėliau kaip per 4 mėnesius perveda subsidiją už jauną šeimą kredito įstaigai, jeigu būstas perkamas. Būsto statybų atveju subsidija išmokama pabaigus statybas.

   Jauna šeima, kuriai suteikta subsidija būsto kredito pirmajam būstui įsigyti, negalėtų visiškai laisvai disponuoti įsigytu nekilnojamuoju turtu: jeigu per pirmuosius 10 metų nuosavybės teisės būtų perleistos kitam žmogui, subsidija turėtų būti grąžinta į valstybės biudžetą.

Kredito davėjų, kurie su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra sudarę sutartis dėl būsto kredito pirmajam būstui įsigyti teikimo (subsidijų finansavimo) tvarkos, sąrašas:

1. „Swedbank“, AB
2. AB SEB bankas
3. Utenos kredito unija
4. Kretingos kredito unija
5. Kredito unija Zanavykų bankelis
6. Kredito unija „Kupiškėnų taupa”
7. Tauragės kredito unija
8. Biržų kredito unija
9. Anykščių kredito unija
10. Raseinių kredito unija
11. Šilutės kredito unija
12. Širvintų kredito unija
13. Kredito unija „Jonavos žemė"
14. Joniškio kredito unija
15. Akademinė kredito unija
16. Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa"
17. Vilkaviškio kredito unija
18. Pakruojo ūkininkų kredito unija
19. Kėdainių krašto kredito unija
20. Panevėžio kredito unija
21. Druskininkų kredito unija
22. Šilalės kredito unija
23. Kredito unija „Tikroji viltis“
24. Kredito unija „Germanto lobis"
25. Kauno kredito unija
26. Ukmergės ūkininkų kredito unija
27. ARKU kredito unija
28. Kredito unija „Vievio taupa"
29. Kelmės kredito unija
30. Plungės kredito unija
31. Kredito unija „Ebitum"
32. Centro kredito unija
33. Kooperatinė bendrovė kredito unija „Litas"
34. Ignalinos kredito unija
35. Aukštaitijos kredito unija
36. Trakų kredito unija
37. Kredito unija „Neris“
38. Alytaus kredito unija
39. Kredito unija „Prienų taupa“
40. Grinkiškio kredito unija
41. Mažeikių kredito unija
42. Luminor Bank AS
43. Grigiškių KU
44. Palangos KU
45. KU „Sūduvos parama"
46. Klaipėdos KU
47. Jurbarko kredito unija
48. Kauno regiono kredito unija
49. Šeimos kredito unija
50. Kredito unijos „Saulėgrąža“
51. Rato kredito unija
52. Kredito unija „Taupa"

Informacija atnaujinta 2023-11-27, 09:32:15