Informacija norintiems įsirašyti į eilę socialiniam būstui gauti

 • Titulinis
 • Būstas
 • Informacija norintiems įsirašyti į eilę socialiniam būstui gauti

Informacija asmenims, pageidaujantiems išsinuomoti savivaldybės socialinį būstą ir gyvenantiems savivaldybės socialiniame būste

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu Nr. XII-1215, priimtu 2014 m. spalio 9 d. ir įsigaliojusiu nuo 2015 m. sausio 1 d., socialinis būstas nuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka laikantis eiliškumo, įvertinus buvimo asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąraše laikotarpį. Asmenims ir šeimoms, gyvenantiems savivaldybės išnuomotame socialiniame būste ir turintiems teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą, jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas, toks socialinis būstas suteikiamas nesilaikant eiliškumo.

Teisę į savivaldybės socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

 1. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas; deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šio įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių (deklaracijos forma FR0001);
 2. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.
 3. Teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba šio straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba jeigu jie turi teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 15 straipsnyje nustatytus socialinio būsto naudingojo ploto normatyvus, arba jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas.
 4. Asmenys ir šeimos, su kuriais socialinio būsto nuomos sutartis nutraukta jiems pažeidus socialinio būsto nuomos sutarties sąlygas, teisę į socialinio būsto nuomą įgyja po 5 metų nuo socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo dienos, jeigu savivaldybės taryba nenustato trumpesnio termino.
 5. Asmenys ir šeimos, kuriems minėtame įstatyme nustatyta tvarka siūloma išsinuomoti socialinį būstą ir kurie rašytiniame pasiūlyme nustatytu laiku be svarbių priežasčių du kartus neatvyksta į savivaldybę dėl socialinio būsto nuomos ir raštu neišreiškia sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą, išbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo. Antras pasiūlymas išsinuomoti socialinį būstą be svarbių priežasčių laiku neatvykusiems į savivaldybę ir raštu neišreiškusiems sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą asmenims ir šeimoms pateikiamas ne anksčiau kaip po 15 kalendorinių dienų nuo ankstesnio pasiūlymo pateikimo dienos.  

Teisę į paramą būstui išsinuomoti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių:

 1. Asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 5120 Eur ir turtas – 7168 Eur.
 2. Dviejų, trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 10 240 Eur ir turtas – 14 336 Eur.
 3. Keturių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 2944 Eur ir turtas vienam asmeniui – 7168 Eur.

   Piliečiai, turintys teisę ir pageidaujantys įsirašyti į šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka asmens (šeimos atveju – vieno iš šeimos narių pasirinktinai) deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu asmuo deklaruotos gyvenamosios vietos neturi, – į savivaldybės, kurioje yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, pateikdami socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti.

Įspėjame, kad privaloma, prieš pateikiant prašymą įrašyti į eilę socialiniam būstui gauti, Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą ir gautas pajamas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje bei įspėti inspekciją deklaraciją pateikti Savivaldybei.

Su prašymu privaloma pateikti šiuos dokumentus:

 1. Pareiškėjo paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją.
 2. Jei pilnametis vaikas studijuoja, pažymą iš mokymosi įstaigos.
 3. Neįgalumo arba darbingumo lygio pažymos (jeigu į sąrašą įrašomas neįgalumą turintis asmuo) kopiją.
 4. Našlaičio statusą patvirtinančius dokumentus (jeigu į sąrašą įrašomas našlaitis) (gimimo liudijimas, teismo sprendimas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pažyma, kurioje nurodoma, kad našlaitis iki pilnametystės buvo globojamas ir pilnai išlaikomas valstybės).

»  Prašymo įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (BP-3) forma  

   Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašai sudaromi pagal prašymo įregistravimo seniūnijoje datą.

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, apskaita tvarkoma sudarant šiuos sąrašus:

 1. jaunų šeimų;
 2. šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių);
 3. likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų;
 4. neįgaliųjų ir šeimų, kuriuose yra tokių asmenų;
 5. bendrąjį;
 6. socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą.

   Informuojame, kad tiek socialinį būstą nuomojantys asmenys ir šeimos, tiek pageidaujantys išsinuomoti socialinį būstą, kasmet iki gegužės 1 dienos Valstybinėje mokesčių inspekcijoje privalo deklaruoti turtą ir pajamas bei informuoti inspekciją deklaraciją pateikti Savivaldybei. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti 16 straipsnio 4 dalies 9 punktu asmenys ir šeimos, kurios iki nustatytos datos nedeklaruos Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto deklaracijos, bus braukiamos iš sąrašų.  

Informaciją teikia vyresnioji specialistė Lina Vaitiekienė, tel. (8 428) 41 554, el p. [email protected]

Informacija atnaujinta 2021-02-24, 16:01:40