Mokinių pasiekimai

2021-2022 m. m. Raseinių rajone bazine mokykla paskirta Prezidento Jono Žemaičio gimnazija 

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 ,,Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A1-979 paskirta bazinė mokykla - Prezidento Jono Žemaičio gimnazija.  
 
   Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą. 
   Eksternas  asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą. 
 
   Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2021-2022 mokslo metais,  prašymus turi pateikti iki š. m. lapkričio 24 d. bazinės mokyklos vadovui ir pasirinktus egzaminus laikys pagrindinėje sesijoje. Eksternai, nepateikę prašymo iki  š. m. lapkričio 24 d., gali teikti prašymą, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti: 
 
  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
  2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
  3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1–3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją; 
  4. švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio ugdymo išsilavinimo pripažinimo;
  5. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
  6. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;
  7. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
  8. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (eksternas sumoka 14,48 Eur už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą). 
 
   Visa naujausia informacija apie brandos egzaminus pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje www.nsa.smm.lt. Šiais klausimais informacija teikiama ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriuje, tel. (8 428) 79 592; el. p.: jonas.tamosaitis@raseiniai.lt, lina.stulgiene@raseiniai.lt arba  Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje, Kalnų g. 3, Raseiniai, el. p. renata.ulvidiene@raseiniugimnazija.lt, prašymo formą ir informaciją dėl apmokėjimo galite rasti šioje nuorodoje:  http://www.raseiniugimnazija.lt/ugdymas/egzaminai.
 

TEISĖS AKTAI

EGZAMINŲ REZULTATAI

MOKINIŲ PASIEKIMAI TAIKANT STANDARTIZUOTUS TESTUS

 
Informacija atnaujinta 2022-02-08, 09:44:01