Vaiko gerovės komisija

   Raseinių rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybė) administracijos Vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – užtikrinti Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų gerovę, bendradarbiaujant su mokyklų vaiko gerovės komisijomis ir kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis.
   Komisija sudaroma iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, teritorinės policijos įstaigos, probacijos tarnybos, teritorinės prokuratūros, socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos ir kitų institucijų, nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vaiko gerovės srityje, atstovų.
Komisija:
 1. kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydama vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti, ir Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito už jo įgyvendinimą;
 2. surenka informaciją, būtiną Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo priimti;
 3. nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo skyrimo;
 4. surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;
 5. teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl vaiko socialinės integracijos plano parengimo;
 6. koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;
 7. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių tobulinimo;
 8. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo ir koordinuotai teikiamų paslaugų;
 9. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
           
Koordinatorius atlieka Vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas.
      
   Komisija priima sprendimus dėl:
 • Vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo; 
 • Vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo;
 • Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą, kai vaikui paskiriama minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė;
 • Privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo vaikui.
 
Informacija atnaujinta 2022-01-19, 22:56:47